ISSN:2149-8598

Turistik Destinasyonların Pazarlamasında Kent İmajı Algısı: Mardin İli Üzerine Bir Uygulama


Globalleşen dünyamızda somut ürünler kadar soyut olarak nitelendirilen turistik destinasyonların da etkin bir şekilde pazarlanmasına ve olumlu bir imaja ihtiyaç duyarlar. Olumlu imaj algısı, bir kentin tanıtılabilmesi, potansiyel turistleri çekebilmesi ve turizm pazarında rekabet gücü elde ederek varlığını sürdürebilmesi için en önemli faktörlerden birisidir. Öte yandan, olumlu yönleri fazla olan destinasyonlar sürdürülebilir turizm talebi yaratmaktadırlar. Ayrıca, turistik destinasyona seyahat eden bir tüketici, seyahat sonrası etkilendiği bu olumlu deneyimleri tavsiye edebilmektedir. Bu tavsiye şekli etkili ve güvenli bir bilgi kaynağını temsil etmektedir. Bu iletişim şekli destinasyonu ziyaret etmemiş veya ziyaret etme konusunda tereddüdü bulunan tüketicileri destinasyona doğru harekete geçirecektir. Bu nedenle hedef kitlelerin algılarında etkili ve olumlu bir imaj oluşturmak önemlidir. Bununda yolu olumlu ve stratejik bir pazarlama yönetiminden geçmektedir. Bu çalışmanın amacı, Mardin’i daha önce turistik amaçlı ziyaret eden yerli turistlerin algıladıkları kent imajını ölçerek destinasyon pazarlamasında kullanılmak üzere öneriler geliştirmektir. Bu kapsamda daha önce Mardin’i ziyaret eden toplam 239 yerli turist üzerinde uygulanan anket veri toplama tekniği ile kent imajı hakkında bilgi edinilmiştir. Verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistikler, faktör analizi, bağımsız örneklem T-Testi ve tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Sonuç olarak, katılımcıların Mardin’e ilişkin sosyoekonomik özellikleri kent imajı olarak daha olumlu algıladıkları belirlenmiştir.


Keywords


Mardin, Destinasyon, Pazarlama, İmaj, İletişim

Author: Hasan ÇİFTÇİ - & Okan ÇOLAK
Number of pages: 224-236
DOI: http://dx.doi.org/10.23929/javs.273
Full text:
Paylaş:
Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.