ISSN:2149-8598

Türk-İslam Düşüncesinin 20. Yüzyıldaki Temsilcilerinden Ali Şükrü Bey ve Onun Siyasal ve Toplumsal Yaşam Üzerine Düşünceleri


Türk siyasal hayatına ve düşünce tarihine bakıldığında, yaşadığı dönemi ve kendinden sonraki dönemleri etkileyen birçok düşünür vardır. Yeni devletin kurulmasında, siyasal sistemin şekillenmesinde ve toplumun aydınlanmasında bu düşünürlerin rolü büyüktür. Döneminin sorunlarına çözüm önerileri sunan, toplumun eğitim, kültür, medeniyet bakımından ilerlemesine öncülük eden bu düşünürler her zaman var olmuşlardır. Bunlardan Ali Şükrü Bey, toplumsal ve siyasal alandaki faaliyetleri, gazeteciliği ve eserleri ile Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde ve Milli Mücadele yıllarında dikkat çeken bir aydın, devlet adamı ve siyasetçidir. Muhafazakâr, liberal ve siyasal İslamcı dünya görüşü ile tanınan Ali Şükrü Bey, gerek meclis konuşmalarıyla, gerekse yazılı basındaki makaleleri ve konferansları ile dikkatleri üzerine çekmiş ve savunduğu fikirleri etkilerini günümüze kadar devam ettirmiştir. Bu çalışma, Türk siyasal hayatının ve Türk-İslam düşüncesinin öncüllerinden olan, Ali Şükrü Bey’in siyasal ve toplumsal düşüncesini ele almaktadır. Onun toplumsal yaşam ve siyaset hakkındaki düşünceleri, konuşmalarından ve makalelerinden yola çıkılarak, sistematik bir biçimde analiz edilmeye çalışılmıştır.


Keywords


Ali Şükrü Bey, Saltanat, Hilafet, Muhafazakarlık, Siyasal İslam

Author: İsmail AKBAL
Number of pages: 1009-1022
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/javs.38866
Full text:
Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.