ISSN:2149-8598

Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)

Editor: Prof. Dr. İbrahim Halil SUGÖZÜ
Assistant Editor: Prof. Dr. Mbodja MOUGOUE
Publication Place: Turkiye
Yıl-sayı: 2019-5
Jenerik Dosyası | Full Pdf | İçindekiler | Kapak Resmi | Editörden |

Author Article Name Detail
Sevilay Konya - Zeynep KARAÇOR - Mahmut Sami DURAN OECD Ülkeleri İçin Elektrik Tüketimi, Kentleşme, Ticaret Açıklık ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Ss, 767-780
Identfifying Relationship Between Electricity Consumption, Urbanization, Trade Openness and Economic Growth for OECD Countries

http://dx.doi.org/10.29228/javs.39841
Tam Metin
Ertuğrul Buğra ORHAN - Abdullah GÖV - Ahmet KÖSTEKÇİ Sağlık Harcamaları ile Ekonomik Büyüme ve İnsani Gelişme Endeksi İlişkisi: OECD Ülkeleri İçin Ekonometrik Bir Analiz Ss, 781-790
Relationship Between Health Expenditures with Economic Growth and Human Development Index: An Econometric Analysis for OECD Countries

http://dx.doi.org/10.29228/javs.38806
Tam Metin
Evin BAYAR - Mete Cüneyt OKYAR Yaratıcı Yıkıma Eleştirel Bir Bakış: Ahlaki Bireycilik Yaklaşımı Ss, 791-807
A Critical Overview of the Creative Washing: National Individual Approach

http://dx.doi.org/10.29228/javs.38757
Tam Metin
Gözde ÖZMEN - Özcan DEMİR-Enes PEKER Muhasebe Alanında Teknoloji Kullanımının Öğrenciler Üzerindeki Etkileri Ss, 808-817
The Effects of Technology Usage On the Students in Accounting

http://dx.doi.org/10.29228/javs.38784
Tam Metin
Arzu YILDIRIM - İyi Yönetişim ve Türkiye Performansı Ss, 818-835
Principles of Good Governance and Good Governance Practices in Turkish Public Administration

http://dx.doi.org/10.29228/javs.38755
Tam Metin
Nesim BABAHANOĞLU - Abdulkadir BİLEN Çalışanların Dönüşümcü Liderlik Algıları ile Örgütsel Bağlılıkları ve Aralarındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma: Malatya İli Örneği Ss, 836-558
A Research On Employees’ Perceptions About Transformational Leadership, Their Organisational Commitment and Relationship Between Two Parameters: The Case Of Malatya Povince

http://dx.doi.org/10.29228/javs.38793
Tam Metin
Bekir GÜNDOĞMUŞ - Ayşe GAYIRNAL Toplumsal Kabul ve Uyum Süreci Bağlamında Suriyeli Göçmenler Ss, 859-860
Syrian Migrants in the Context of Social Acceptance and Integration Process

http://dx.doi.org/10.29228/javs.38802
Tam Metin
Durdu Mehmet BİÇKES - Celal YILMAZ The Effect Of Trust In Manager On Burnout At Schools: The Mediating Role Of Organizational Identification Ss, 861-879
The Effect Of Trust In Manager On Burnout At Schools: The Mediating Role Of Organizational Identification

http://dx.doi.org/10.29228/javs.38803
Tam Metin
Erkan Turan DEMİREL - Gerçek-ötesi: Bilgiyi yönetmek mi; bilgiyi kötü yönetmek mi? (Bir gerçek var, bin de gerçekten öte!) Ss, 880-888
POST-TRUTH: IS IT MANAGING OR MISMANAGING INFORMATION? (THERE IS ONE TRUTH, BUT THERE ARE A THOUSAND POST-TRUTHS!)

http://dx.doi.org/10.29228/javs.38809
Tam Metin
İlker İŞLER - Toplum, Siyaset ve Roman: “Yılan Hikâyesi” Romanında “Köylü”nün Umudu: Demokrat Parti Ss, 889-896
Society, Politics and Novel: The Hope of “Peasants” In “Yilan Hikâyesi”: Democratic Party

http://dx.doi.org/10.29228/javs.38785
Tam Metin
Gülşen KIRPIK - Bünyamin AKDEMİR Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından Örgütsel Özdeşleşme Düzeyleri Farklılık Gösterir mi?: TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) Bölgesi Örneği Ss, 897-915
Does The Level of Organizational Identification Indicate Differences According to Socio-Demographic Variables?: TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) Zone Example

http://dx.doi.org/10.29228/javs.39704
Tam Metin
Hicran Hanım HALAÇ - Saadet TURAN Kapatılan Cezaevlerinin Yeniden İşlevlendirme Örneklerinin Değerlendirilmesi Ss, 916-932
Evaluation of Re-Functioning Examples of Closed Prisons

http://dx.doi.org/10.29228/javs.38753
Tam Metin
Hüseyin ARSLAN - Hibrit Savaş Unsurlarının Erken Kullanımı: Sıradışı Bir Terör Örgütü FETÖ Vakası Ss, 933-941
Early Usage Of Hybrid War Elements: An Unusual Terror Group Feto Case

http://dx.doi.org/10.29228/javs.38878
Tam Metin
Kadir DELİGÖZ - Aysel ERCİŞ - Başak GÜL Yeşil Pazarlama Faaliyetlerinin Tüketici Satın Alma Davranışına Etkileri: Erzurum İli Örneği Ss, 942-956
The Effects Of Green Marketıng Actıvıtıes On Consumer Purchasıng Behavıor

http://dx.doi.org/10.29228/javs.38810
Tam Metin
Seda UYAR - Şebnem ASLAN Dönüşümcü Liderlik, Sosyal Değişim İdeolojisi, İşyeri Sosyal Dâhil Edilme, İşte İyi Olma Hali ve Örgüte Duygusal Bağlılık İlişkileri Ss, 957-974
Relationships Between Transformational Leadership, Social Change Ideology, Workplace Social Inclusion, Well Being at Work and Affective Commitment to Organization

http://dx.doi.org/10.29228/javs.38805
Tam Metin
Kevser Buran - Güngör KARAKAŞ - Şule EREN Sosyal Medyanın Satın Alma Davranışlarına Etkisi: Hitit Üniversitesi Öğrencileri Örneği Ss, 975-982
The Effect of Social Media on Purchasıng Behavıor: The Case of Hıtıt Unıversıty Students

http://dx.doi.org/10.29228/javs.39955
Tam Metin
Ali ŞAHİN - MD Saiful ISLAM Dijital Bangladeş' 2021 Vizyonu: Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Üzerinden Bir Analız Ss, 983-993
Digital Bangladesh’ Vision 2021: An Analysis on Information and Communication Technologies (ICT)

http://dx.doi.org/10.29228/javs.38865
Tam Metin
ESRA SAYIN - Esra SAYIN - Burcu GÜVENEK Sağlık Turizmindeki Teşvik ve Desteklerin Sağlık Turizmine Etkileri: Türkiye İçin Müdahale Analizi Ss, 994-1008
The Effects of Wellness Tourism Incentive and Supports On Wellness Tourism: Intervention Analysis for Turkey

http://dx.doi.org/10.29228/javs.38813
Tam Metin
İsmail AKBAL - Türk-İslam Düşüncesinin 20. Yüzyıldaki Temsilcilerinden Ali Şükrü Bey ve Onun Siyasal ve Toplumsal Yaşam Üzerine Düşünceleri Ss, 1009-1022
Ali Shukru Bey, One of The Representatives of Turkish-Islamic Thought in The 20th Century, And His Thoughts On Political and Social Life

http://dx.doi.org/10.29228/javs.38866
Tam Metin
Hakan EYGÜ - Arife KILINÇ Sosyo–Ekonomik Gelişmişlik Algısı Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Sıralı Logit Model Yardımıyla Araştırılması: Erzurum–Kayseri Örneği Ss, 1023-1040
The Research of Factors That Affects Socio–Economic Development Perception With The Help of Ordered Logit Model: Erzurum–Kayseri Sample

http://dx.doi.org/10.29228/javs.38807
Tam Metin
Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)

Editor: Prof. Dr. İbrahim Halil SUGÖZÜ
Assistant Editor: Prof. Dr. Mbodja MOUGOUE
Publication Place: Turkiye
Yıl-sayı: 2019-4
Jenerik Dosyası | İçindekiler | Kapak Resmi | Editörden |

Author Article Name Detail
Arzdar KİRACI - Emrullah DİLMAÇ The Role of Siirt University in Regional Development Ss, 450-475
The Role of Siirt University in Regional Development

http://dx.doi.org/10.23929/javs.921
Tam Metin
Ayşe Esra PEKER - Esra Gözde EREN Türkiye'de Bireysel Kredilerin Ekonomik Büyümeye Etkisi Ss, 476-487
The Effect of Individual Credits On Economic Growth in Turkey

http://dx.doi.org/10.23929/javs.916
Tam Metin
Ali TOPAL - Sağlık Bakanlığı Çalışanlarının Demografik Özelliklerinin Örgütsel Bağlılıklarına Olan Etkisinin İncelenmesi Ss, 488-503
Investigation of The Effect Demographic Properties of Employees of the Ministry of Health On Organizational Commitment

http://dx.doi.org/10.23929/javs.961
Tam Metin
Gülçin ÇETİNKAYA ÖZDEMİR - Hümeyra Nur HATİPOĞLU Lisans ve Yüksek Lisans Öğrencilerinin Etik Algıları Üzerine Bir Araştırma Ss, 504-515
A Research on Ethical Perceptıons of Graduate and Master's Students

http://dx.doi.org/10.23929/javs.890
Tam Metin
Sedat ÇELİK - Turizm Alanında Liderlik Konusu İle İlgili Hazırlanmış Tezlere Yönelik Bibliyometrik Bir Analiz Ss, 516-527
A Bibliometric Analysis for Prepared Theses On Leadership in Tourism

http://dx.doi.org/10.23929/javs.937
Tam Metin
Sadegül DURGUN - Ahmet Hamdi AYDIN, Muhammet DURGUN Davranışsal Kamu Yönetimi: Yöntemsel ve Teorik Düzlemlerde Bir İnceleme Ss, 528-542
Behavioral Public Administration: An Examination on Methodological and Theoretical Sides

http://dx.doi.org/10.23929/javs.964
Tam Metin
Gözde ÖZMEN - Özcan DEMİR-Zülküf NARLIKAYA Muhasebe Meslek Mensuplarının Staj Yapan Meslek Adaylarından Beklenti Analizi: Elazığ-Malatya Örneği Ss, 543-553
Expectation Analysis of The Accounting Professionals From Internship Candidates: Example Of Elazig-Malatya

http://dx.doi.org/10.23929/javs.942
Tam Metin
A. Sacid AKSOY - Perakendecilerin Kurumsal Sosyal Sorumlulukları Ss, 554-570
Corporate Social Responsibilities of Retailers

http://dx.doi.org/10.23929/javs.911
Tam Metin
Ali KELEŞ - Bazı Futbol Kulüplerinin Yıllara Göre Gelir Kaynaklarının İncelenmesi Ss, 571-584
Examination of The Income Sources of Some Football Clubs by Years

http://dx.doi.org/10.23929/javs.900
Tam Metin
Aysen ERCAN İŞTİN - Çalışan Sessizliği Açısından Demografik ve Mesleki Özelliklerin İncelenmesi Ss, 585-597
Investigation of Demografic and Occupational Properties In Terms of Employee Silence

http://dx.doi.org/10.23929/javs.931
Tam Metin
Bahar İNCEÖREN - Vergi Yükünün Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri Ss, 598-608
The Effects of Tax Load On Economic Growth

http://dx.doi.org/10.23929/javs.952
Tam Metin
Hicran Hanım HALAÇ - Enes Emre ALEMDAR Coğrafi İşaretlerin Yeniden İşlevlendirmeye Katkıları: Bolu Yukarı Taşhan Ss, 609-622
Contribution of Geographical Signs to Re-Function: Bolu Yukarı Taşhan

http://dx.doi.org/10.23929/javs.924
Tam Metin
Elmas ALVER - Üniversite Öğrencilerinin Alkol İstismarının Depresyon Düzeyleri İlişkisi Üzerine Bir İnceleme Ss, 623-638
A Study On Relationship Between Alcohol Abuse and Depression Levels of University Students

http://dx.doi.org/10.23929/javs.938
Tam Metin
Can VERBERİ - Bireysel Emeklilik Sisteminin Tasarruflar ve Sermaye Piyasaları Üzerindeki Etkileri Ss, 639-650
The Effects of Individual Retirement System On Savings and Capital Markets in Turkey

http://dx.doi.org/10.23929/javs.928
Tam Metin
Gamze Gizem GÜNDOĞDU - Karışık Modelli Montaj Hattı Dengeleme Problemi Ve Bir İşletmede Uygulaması Ss, 651-665
Mixed Model Assembly Line Balancing Problem and Application in a Facility

http://dx.doi.org/10.23929/javs.893
Tam Metin
Mehmet ULUTAŞ - A ve B Tipi Kişilik Özellikleri ile İş Stresi ve İş Doyumu Arasındaki İlişki: Bişkek Örneği Ss, 666-683
The Relationship Between Type A and Type B Personality Characteristics and Job Stress and Job Satisfaction: An Example From Bishkek

http://dx.doi.org/10.23929/javs.963
Tam Metin
Turgay OVALI - Çin Felsefe ve Düşüncesinin Antik Kentlerine Yansımaları Ss, 684-699
Reflections of Chinese Philosophy and Thought to The Ancient Cities

http://dx.doi.org/10.23929/javs.909
Tam Metin
Olcay BESNİLİ MEMİŞ - Kadınların İklim Değişikliği İle İlgili Algılarının Belirlenmesi Ss, 700-718
Determination of Women's Perceptions Related to Climate Change

http://dx.doi.org/10.23929/javs.948
Tam Metin
Uğur ERMAN - İslam’da Ticaret Ahlakının Oluşmasında Hadislerin Rolü Ss, 719-730
The Role of Hadith in The Establishing of Commercial Ethics in İslam

http://dx.doi.org/10.23929/javs.882
Tam Metin
Hicran Hanım HALAÇ - Halit HALAÇ Doğadan Konuta Hacetin Serüveni Ss, 731-745
The Adventure Of The Toılet From Nature To House

http://dx.doi.org/10.23929/javs.897
Tam Metin
Şerife GÜZEL - Şebnem ASLAN Sağlık Kurumlarında Kolektif Liderlik ve Takım Performansı İlişkisinde Benlik Değerinin Etkisi Ss, 746-766
Effect of Self Variables on The Relationship Between Collective Leadership and Team Performances in Health Care

http://dx.doi.org/10.23929/javs.997
Tam Metin
Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)

Editor: Prof. Dr. Ibrahim Halil SUGOZU
Assistant Editor: Prof. Dr. Mbodja MOUGOUE
Publication Place: Turkiye
Yıl-sayı: 2019-3
Jenerik Dosyası | İçindekiler | Kapak Resmi | Editörden |

Author Article Name Detail
Oğuzhan YÜKSEL - Vahit YİĞİT Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinin İller Bazinda Teknik Verimlilik Analizi Ss, 1-12
Technical and Efficiency Analysis of Oral and Dental Health Services among Cities

http://dx.doi.org/10.23929/javs.881
Tam Metin
Osman ÖZDEMİR - Müşteri Değer Algısı ve Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişki: Türkiye'deki Otomobil Sektörü Üzerine Ampirik Bir Çalışma Ss, 13-21
The Relationship Between Consumer Perceived Value and Purchase Intention - An Empirical Study of Automobile Sector in Turkey

http://dx.doi.org/10.23929/javs.886
Tam Metin
Ahmet GÜLENÇ - Osmanlı Devleti’nde Modernleşme Sürecinde Yapılan İdari Reformların Taşrada Uygulanması: Şırnak Kazası Örneği (1850-1914) Ss, 22-32
Implementation Of Administrative Reforms In Modernization Process Of Ottaman Empire In The Province: The Sample Of Şırnak (1850-1914)

http://dx.doi.org/10.23929/javs.887
Tam Metin
Selin Ögel AYDIN - Serhat AYDIN Airbnb Kullanıcı Yorumları: Eskişehir Örneği Ss, 33-40
Airbnb User Reviews: Example of Eskisehir

http://dx.doi.org/10.23929/javs.903
Tam Metin
A. Sacid AKSOY - İleri Üretim Teknolojileri ve Andon Uyarı Sistemleri Ss, 41-55
Advanced Manufacturing Technologies and Andon Warning Systems

http://dx.doi.org/10.23929/javs.912
Tam Metin
Mehmet GÜLLÜ - Şeyda KARAGÖZ Yöresel Bir Gastronomik Ürün İncelemesi: Zile Kömesi Ss, 56-64
A Review on A Local Gastronomic Product: The Zile Churchkhela

http://dx.doi.org/10.23929/javs.913
Tam Metin
Burcu TUGAY - Resul TUGAY Uluslararası Sistemin Geleceğini Yapay Zeka Üzerinden Analiz Etmek Ss, 65-73
Analyzing the Future of International System over Artificial Intelligence

http://dx.doi.org/10.23929/javs.915
Tam Metin
Vedat YILMAZ - Ferit İZCİ Yerel Yönetim Politikalari Kurulunun Yapısal ve İşlevsel Boyutlarının İncelenmesi Ss, 385-394
Investigation Of Structural And Functional Dimensions Of Local Government Policy Committee

http://dx.doi.org/10.23929/javs.920
Tam Metin
Abdulnasır YİNER - Aşiretler Arasındaki Mücadele ve Hamidiye Alayları Ss, 84-94
The Struggle between the Tribes and the Hamidiye Regiments

http://dx.doi.org/10.23929/javs.925
Tam Metin
Arzu YILDIRIM - Yerel Yönetimlerde Personel Sisteminde Yeni Dönüşümler Ss, 95-106
New Transformations in Personnel System in Local Governments

http://dx.doi.org/10.23929/javs.932
Tam Metin
Aslı Özge ÖZGEN ÇİĞDEMLİ - Ayberk GÜÇLÜ Kamu Sektörü Tarafından Gerçekleştirilen Turizm Yatırımlarının TRC 3 Bölgesi Açısından Değerlendirilmesi Ss, 107-121
The Evaluation of Tourism Investments Performed by Public Sector in Terms of TRC 3 Region

http://dx.doi.org/10.23929/javs.933
Tam Metin
Eray Ekin SEZGİN - Muhammet DÜŞÜKCAN, Enes KAYA Elazığ 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında Görev Yapan Sağlık Çalışanlarında İş Streslerinin İşten Ayrılma Niyetine Etkisi Ss, 122-131
The Effect of Job Stresses on The Intention to Leave in Healthcare Workers at Elazığ 112 Emergency Health Services Stations

http://dx.doi.org/10.23929/javs.940
Tam Metin
Mehmet Latif BAKIŞ - Medeniyet Kurucu Temel Dinamikler Ekseninde Bir Siyaset Felsefesi Geliştirmek, Hilmi Ziya Ülken’in Hâkimiyet Düşüncesi Ekseninde Bir Değerlendirme Ss, 132-138
Develop a Political Philosophy in the Foundation of the Founder Basic Dynamics, an Evaluation in the Axis of Hilmi Ziya Ulken's Thought of Dominance

http://dx.doi.org/10.23929/javs.951
Tam Metin
Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)

Editor: Prof. Dr. İbrahim Halil SUGÖZÜ
Assistant Editor: Prof. Dr. Mbodja MOUGOUE
Publication Place: Turkiye
Yıl-sayı: 2019-2
Jenerik Dosyası | İçindekiler | Kapak Resmi | Editörden |

Author Article Name Detail
Güngör KARAKAŞ - , Arif KUMAS Hititlerde Tarımsal Üretimde Bazı Suçlara Karşı Yaptırımların İncelenmesi ve Türk Hukukuyla Karşılaştırılması Ss, 209-216
Sanctions of Some Crimes in Agricultural Production in the Hittites and Comparison of Turkish Penal Code

http://dx.doi.org/10.23929/javs.866
Tam Metin
Tuba YILDIZ - , Tunay BOSTAN GÖKTÜRK Sanayileşme, Şehirleşme ve Çevre Kirliliği Arasındaki İlişki: Türkiye İçin Bir ARDL Sınır Testi Yaklaşımı Ss, 217-229
Relationship Between Industrialization, Urbanization and Environmental Pollution: An ARDL Bounds Testing Approach For

http://dx.doi.org/10.23929/javs.824
Tam Metin
Erkan Turan DEMİREL - , Göknur KILIÇ Duygusal Zekâ Mesleki Stres İlişkisinin Duygusal Emeğin Aracılık Etkisi Bağlamında Okunması: Elazığ Sağlık Çalışanları Örneği Ss, 230-257
Reading The Relationship Between Emotional Intelligence and Occupational Stress in The Context of The Mediating Effects of Emotional Labor

http://dx.doi.org/10.23929/javs.869
Tam Metin
Celile ALTAY - , İbrahim Halil Sugözü İstihdam ve Savunma Harcamaları’nın GSYH Üzerindeki Etkisi:1991-2016 Türkiye Örneği Ss, 258-270
Defense spending in GDP and Employment Impact on: The Case of Turkey 1991-2016

http://dx.doi.org/10.23929/javs.876
Tam Metin
Merve COŞKUN - Marka Bağlılığının Tüketici Satın Alma Davranışları Üzerine Etkisi: X ve Y Kuşaklarının Karşılaştırmalı Analizi Ss, 271-286
The Effect of Brand Loyalty on Consumer Buying Behavior: Comparative Analysis of X and Y Generations By Gender

http://dx.doi.org/10.23929/javs.874
Tam Metin
Abdullah Aydın - 2014 Yerel Seçimlerinin Belediye Meclis Üyeliği Bağlamında Kümeleme ve Çok Boyutlu Ölçekleme Analizleri İle Değerlendirmesi: Hatay’da Bir Uygulama Ss, 287-302
Evaluation of The 2014 Local Elections in The Context of Municipal Council Membership with Clustering and Multidimensional Scaling Analysis: An Application in Hatay

http://dx.doi.org/10.23929/javs.875
Tam Metin
Eyyüp CEYLAN - Küreselleşme Sürecinde Yerel Kimliğin Durumu Ss, 303-311
The Local Identity in The Age Of Globalization

http://dx.doi.org/10.23929/javs.867
Tam Metin
Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)

Editor: Prof. Dr. Ibrahim Halil SUGOZU
Assistant Editor: Prof. Dr. Mbodja MOUGOUE
Publication Place: Turkiye
Yıl-sayı: 2019-1
Jenerik Dosyası | İçindekiler | Kapak Resmi | Editörden |

Author Article Name Detail
Erman KEDİKLİ - & Yeter DEMİR USLU Modern İşletmeler Açısından Girişimcilik ve İnovasyon Yönetiminin Önemi Ss, 1-11
The Importance of Entrepreneurship and Innovation Management in terms of Modern Businesses

http://dx.doi.org/10.23929/javs.853
Tam Metin
Ümit Engin TEKİN - Tercihli Ticaret Anlaşmalarında Menşe Kuralının Önemi Ss, 12-24
Importance of Origin of Rules in Preferred Trade Agreements

http://dx.doi.org/10.23929/javs.858
Tam Metin
Davut KARAMAN - Çevresel Belirsizliğin Kaynak Bağımlılığına Etkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma Ss, 25-45
Effect Of Environmental Uncertainty On The Dependence Of Resource: A Research In Accommodation Business

http://dx.doi.org/10.23929/javs.855
Tam Metin
Makbule Hürmet ÇETİNEL - & Soner TASLAK Çalışanların Kişilik Özellikleri İle İhbarcılık (Whistleblowing) Eğilimleri Arasındaki İlişki Üzerinde Örgütsel Adalet Algısının Aracılık Rolü Ss, 46-72
The Role Of Organizational Justice On The Relationship Between Personality Traits Of Employees And Whistleblowing Tendencies

http://dx.doi.org/10.23929/javs.848
Tam Metin
Serhat ERAT - & Kurtuluş DEMİRKOL & Fatih PEHLİVAN Örgütsel Sessizliğin Örgütsel Güven ve Performansa Etkisi: Eğitim Sektöründe Bir Araştırma Ss, 73-85
The Effect of Organizational Silence on Organizational Reliability and Performance: A Research in the Education Sector

http://dx.doi.org/10.23929/javs.849
Tam Metin
Ayşe ÇİÇEK - Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Batılılaşma: “Külhani Enteller” Romanında Yeni Osmanlılar İmgesi Ss, 86-99
Westernization from the Tanzimat to the Republic: The Image of New Ottomans in the Novel of “Külhani Enteller”

http://dx.doi.org/10.23929/javs.836
Tam Metin
Öznur ARSLAN - & Kazım KIR & Mehmet DEMİR Bağımsız Denetçilerin Sorumluluklarının SPK, VUK, 3568 Sayılı Kanun, TTK ve KGK Düzenlemeleri Açısından İncelenmesi Ss, 100-113
Examining The Responsibilities of Independent Auditors in Terms of CML, TPL, Law No. 3568, TCC, and POL

http://dx.doi.org/10.23929/javs.843
Tam Metin
Nuran VARIŞLI - Örgüt İkliminin Örgütsel Bağlılık ve İş Tatminine Etkileri Ss, 114-123
The Effects of Business Atmosphere on Organizational Commitment and Job Satisfaction

http://dx.doi.org/10.23929/javs.847
Tam Metin
Dursun YENER - & Ebru ONURLUBAŞ Şehir Markası Kavramı ve Türkiye'de Son On Yılda Şehir Markası Kavramı Üzerine Bir Literatür Taraması Ss, 124-130
The Concept of City Brand and a Literature Survey on the Concept of City Brand in Turkey over the Last Decade

http://dx.doi.org/10.23929/javs.851
Tam Metin
Güngör KARAKAŞ - & Fevzi DİKER & Ercan ONAY Belediye Çevresel Hizmetlerinden Kadınların Memnuniyet Durumu Üzerine Bir Araştırma: Çorum Belediyesi Örneği Ss, 131-142
Research on the Satisfaction of Women from the Municipal Environmental Services: The Case Study of Çorum Municipality

http://dx.doi.org/10.23929/javs.860
Tam Metin
Mehmet Levent YILMAZ - Quality vs. Quantity Debate: Is Schooling A Necessary Condition For Economic Growth? Ss, 143-150
Kalite ve Miktar Tartişmasi: Eğitim Ekonomik Büyüme İçin Gerekli Bir Şart Midir?

http://dx.doi.org/10.23929/javs.857
Tam Metin
Betül ALTAY TOPCU - Üst Orta Gelirli Ülkelerde İşsizlik Histerisi Hipotezinin Test Edilmesi Ss, 151-158
Testing of Unemployment Hysterisis Hypothesis In Upper Middle Income Countries

http://dx.doi.org/10.23929/javs.854
Tam Metin
Nisan Gül TEKİNARSLAN - & Nil Esra DAL Tüketici Davranışları Çerçevesinde Ürün Ambalaj Renklerinin Algılanması: Genç Tüketiciler İle Bir Araştırma Ss, 159-174
Perception of Product Packaging Colours in The Framework of Consumer Behaviours: A Research with Young Consumers

http://dx.doi.org/10.23929/javs.850
Tam Metin
Kutlay Yağmur SARIÇİÇEK - Kır Hayatı İle Kent Hayatı Arasındaki Göç İlişkisi Ss, 175-185
The Changing Migration Relationship between Rural Life and Urban Life

http://dx.doi.org/10.23929/javs.844
Tam Metin
Bahattin ERDEN - & Ramazan YANIK Katılım Bankalarının Faizsiz Bankacılık Prensiplerine Göre Denetimi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Ss, 186-198
Auditing of Participation Banks According to Interest-Free Banking Principles: Problems and Solution Proposals

http://dx.doi.org/10.23929/javs.852
Tam Metin
Füsun ÇINAR ALTINTAŞ - & Ceyda KAVURMACI AYTAÇ Yönetimde Cinsiyet Temelli Rol Kalıp Yargıları: Schein’ın Betimleyici İndeksinin Test Edilmesi Ss, 199-208
Gender Stereotypes in Management: Testing Schein’s Descriptive Index

http://dx.doi.org/10.23929/javs.838
Tam Metin
Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)

Editor: Dr. Arif YILDIZ
Assistant Editor:
Publication Place: Adıyaman/Türkiye
Yıl-sayı: 2018-22
Jenerik Dosyası | İçindekiler | Kapak Resmi | Editörden |

Author Article Name Detail
Aygül ANAVATAN - & Hamdi EMEÇ Benzin ve Ham Petrol Fiyatları Arasındaki Asimetrik İlişkinin Araştırılması Ss, 830-841
Asymmetric Relationship between Crude Oil and Retail Gasoline Prices in Turkey

http://dx.doi.org/10.23929/javs.791
Tam Metin
Gökhan AK - Megali İdea’dan Önyargı ve Güvensizliğe Türk-Yunan İlişkileri Ss, 842-851
Greco-Turkish Relations from Megalo Idea to Prejudice and Mistrust

http://dx.doi.org/10.23929/javs.812
Tam Metin
Engin YÜCEL - Marka Bağlılığının Yeni Ürünün Benimsenmesine Etkisi: Algılanan Riskin Aracılık Rolü Ss, 852-865
Effects of Brand Loyalty on New Product Adoption: Mediatıng Role of Perceived Risk

http://dx.doi.org/10.23929/javs.813
Tam Metin
Mustafa BOZ - & Murat Çakırkaya & Polat Yücekaya Perakende Sektöründe Müşteri Memnuniyetinin Önemi: Bir Süpermarket Örneği Ss, 866-881
The Importance of Customer Satisfaction in the Retail Sector: A Supermarket Case

http://dx.doi.org/10.23929/javs.819
Tam Metin
Feridun Duman - ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Firma Performansı Üzerine Etkisi: Ampirik Literatür Taraması Ss, 882-889
Impact of ISO 9001 Quality Management System on Firm Performance: Empirical Literature Review

http://dx.doi.org/10.23929/javs.814
Tam Metin
Erdem BAĞCI - & Mustafa Kerem BÖRÜ Ekonomik Büyüme ve İşsizlik Arasındaki İlişki: Türkiyede Ekonometrik Bir Analiz Ss, 890-897
Relationship Between Economic Growth And Unemployment: An Econometric Analysis In Turkey

http://dx.doi.org/10.23929/javs.816
Tam Metin
Mustafa BÜTE - İşyeri Maneviyatının Bireylerarası Saldırgan Davranışlar Üzerine Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Ss, 898-913
A Study to Determine the Effects of Workplace Spirituality on Individual Aggressive Behaviors

http://dx.doi.org/10.23929/javs.818
Tam Metin
Çağrı KÖROĞLU - & Ümit KACIR Pozitif Muhasebe Teorisinin Gelişimine İlişkin Kavramsal Bir Çalışma Ss, 914-921
A Conceptual Study on the Development of Positive Accounting Theory

http://dx.doi.org/10.23929/javs.820
Tam Metin
Çağdaş CENGİZ - Avrupa Birliği’nde Parasal Bütünleşmenin Zorlukları: Optimum Para Alanları Teorisi ve Krizler Ss, 922-933
The Challenges of Monetary Integration in the European Union: The Theory of Optimum Currency Areas and Crises

http://dx.doi.org/10.23929/javs.826
Tam Metin
Süleyman ERASLAN - Muhasebe Meslek Mensuplarının TMS ve TFRS’YE Bakış Açıları ve Algıları Üzerine Osmaniye İlinde Yapılan Bir Çalışma Ss, 934-943
A Study on Osmaniye on Perspective and Perceptions of Accounting Professional Members of TMS and TFRS

http://dx.doi.org/10.23929/javs.827
Tam Metin
Firdevs Didem GÖÇMEN - & Kemal TEKİN Bağımsız Denetim Firmalarında Örgüt İklimi Ss, 944-960
Organizational Climate in Independent Audit Firms

http://dx.doi.org/10.23929/javs.822
Tam Metin
Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)

Editor: Dr. Arif YILDIZ
Assistant Editor:
Publication Place: Adıyaman/Türkiye
Yıl-sayı: 2018-21
Jenerik Dosyası | İçindekiler | Kapak Resmi | Editörden |

Author Article Name Detail
Burak KARAOĞLAN - & Murat Tek 6360 Sayılı Yasaya İlişkin Akademisyenlerin Bakışı Üzerine Değerlendirmeler Ss, 711-728
Evaluations on the View of Academicians on Law No. 6360

http://dx.doi.org/10.23929/javs.805
Tam Metin
Ahmet TEKE - & Rıdvan KARALAR Dönüşümcü Liderliğin Örgütsel Bağlılığa Etkisinde Çalışan Performansının Rolü: Havacılık Sektöründe Bir Uygulama Ss, 729-741
The Role of Employee Performance in The Impact of Transformational Leadership on Organizational Commitment

http://dx.doi.org/10.23929/javs.803
Tam Metin
Mehmet KARAHAN - & Sema DALKILIÇ X ve Y Kuşaklarında Satın Alma Karar Sürecinde Algılanan Risk: Mobilya Sektörüne Yönelik Bir Araştırma Ss, 742-753
Perceİved Rİsk In Purchase Decision Process In The X And Generation Y: A Study On The Furniture Sector

http://dx.doi.org/10.23929/javs.792
Tam Metin
Aykut EKİYOR - & Kudret Artıkbaev Yaşlı Bakım Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi: Kastamonu Belediyesi Örneği Ss, 754-764
Service Quality In Elderly Care Services: Kastamonu Municipality Sample

http://dx.doi.org/10.23929/javs.796
Tam Metin
Mustafa ÖZYÜCEL - Harris Todaro (Kentsel İşsizlik) Kalkınma Teorisinin Ulusal Kalkınma Fonları Tarafından İncelenmesi: Şarkîkaraağaç Örneği Ss, 765-780
Examination by Harsis Todaro (Urban Unemployment) Development Theory by National Development Funds: Examples of Şarkikaraağaç

http://dx.doi.org/10.23929/javs.797
Tam Metin
Fatma BALANTEKİN - & Yavuz AKÇİ İnovasyon Stratejileri Ve Pazarlama Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Gaziantep İli Örneği Ss, 781-800
An Examination of the Relationship Between Innovation Strategies and Marketing Strategies: The Example of Gaziantep Province

http://dx.doi.org/10.23929/javs.798
Tam Metin
Turan ÖNDEŞ - & Eisa PAGHEH Firmaların İşletme Sermayesi Stratejileri ile Risk, Getiri ve Karlılık Yetenekleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Borsa İstanbul’da Ampirik Bir Çalışma Ss, 801-813
An Investigation of the Relationship Between Risk, Return and Profitability of Companies With The Working Capital Strategies: An Empirical Study on Istanbul Stock Exchange

http://dx.doi.org/10.23929/javs.801
Tam Metin
Meltem KESKİN KÖYLÜ - Kripto Paralar ve Uluslararası Finansal Piyasalarda Yeri Ss, 814-821
Crypto Caurrency and Their Position in the Financial Markets

http://dx.doi.org/10.23929/javs.802
Tam Metin
Mahmut Umut Ferman AKBULUT - Yerelleşmenin Bölgesel Kalkınma Ajanslarında Ortaya Koyduğu Değişimler Ss, 822-829
Changes that Localization Put Forth In Regional Development Agencies

http://dx.doi.org/10.23929/javs.793
Tam Metin
Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)

Editor: Doç.Dr. Ömer Okan FETTAHLIOĞLU
Assistant Editor: Yrd.Doç.Dr. Banu TANRIÖVER & Öğr.Gör.Dr. Arif YILDIZ
Publication Place: Kahramanmaraş / Türkiye
Yıl-sayı: 2018-20
Jenerik Dosyası | İçindekiler | Kapak Resmi | Editörden |

Author Article Name Detail
Hüseyin USLU - Marshall - Lerner Koşulu ve J Eğrisi Hipotezinin Geçerliliği: Farklı Gelir Gurubu Ülkeleri İçin Karşılaştırmalı Bir Analiz Ss, 550-561
Validity Of Marshall - Lerner Condition And J Type Hypothesis: A Comparative Analysis for Different Inrome Groups

http://dx.doi.org/10.23929/javs.787
Tam Metin
Bilal ERDEM - & Bülent ÇİZMECİ Toplumun Pazarlamaya Bakış Açısı ve Bunun Gerisinde Yatan Nedenler: Nevşehir Örneği Ss, 562-576
Marketing Viewpoint of Society and Underlying Reasons: Nevşehir Sample

http://dx.doi.org/10.23929/javs.770
Tam Metin
Dilek DÖNMEZ POLAT - & Hasibe YAZIT Destinasyon Web Sitelerinin Analizi: Marmara Bölgesi Örneği Ss, 577-588
Analysis Of Destination Websites: Sample Of Marmara Region

http://dx.doi.org/10.23929/javs.782
Tam Metin
Ekrem SÜZEN - & Perihan ABAY Türk Yapım Şantiyelerinde İsraf Kavramı ve Çözüm Önerileri Ss, 589-597
Concept of Turkish Construction of Solutions And Solution Proposals

http://dx.doi.org/10.23929/javs.775
Tam Metin
Emre KAYA - Yeni Kamu Yönetimi Anlayışının Denetim Vizyonu: Ombudsmanlık Ss, 598-611
Control Vision Of New Public Administration: Ombudsman Institution

http://dx.doi.org/10.23929/javs.780
Tam Metin
Erdoğan KORKMAZ - Güç Mesafesinin Örgütsel Sessizliğe Etkisi: Sağlık Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma Ss, 612-620
The Effect of Power Distance on Organizational Silence: A Research for The Healthcare Sector Employees

http://dx.doi.org/10.23929/javs.778
Tam Metin
Volkan ALPTEKİN - & Hicran KASA & Esra UYGUN Yurtiçi Tasarruflar ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği Ss, 621-630
Relationship Between Domestic Saving and Economic Growth: In Turkey

http://dx.doi.org/10.23929/javs.785
Tam Metin
Gökçen ÖZKAN - & Eray KARAKAŞ ÇKE’nin 25 OECD Ülkesinde Panel Veri Analizi İle Test Edilmesi: 1990-2014 Yılları Ss, 631-641
Testing of EKC with Panel Data Analysis in 25 OECD Countries: Years 1990-2014

http://dx.doi.org/10.23929/javs.776
Tam Metin
Mustafa Necati ÇOBAN - & Rüştü YAYAR Demokrasinin Göstergelerinin İnsani Gelişmişlik Üzerine Etkisi: AB Ülkeleri Üzerine Bir Panel Veri Analizi Ss, 642-651
The Effect of Democracy Indicators on Humanity Development: A Panel Data Analyses on European Union Countries

http://dx.doi.org/10.23929/javs.773
Tam Metin
Salih MEMİŞ - Tüketicilerin Konut Seçimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Ss, 652-665
A Study on Determining The Factors Influencing The Housing Choices of Consumers

http://dx.doi.org/10.23929/javs.777
Tam Metin
Sevda KÖYÜSTÜ - Sanal Kaytarma Konusunda Yapılmış Tezlerin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi (2010-2017) Ss, 666-679
The Investigation of Theses on the Cyberloafing With Content Analysis Method (2010-2017)

http://dx.doi.org/10.23929/javs.783
Tam Metin
Safiye ATEŞ - Semboller Aracılığıyla Sürdürülen Çatışma Üzerine: Sembolik Çatışma Kuramı Ss, 680-689
On The Conflict Sustained Through Symbols: Symbolic Conflict Theory

http://dx.doi.org/10.23929/javs.789
Tam Metin
Zeynep ARIKAN - & Salih GÜRBÜZ Tütün Ve Tütün Ürünleri Üzerinden Alınan Vergiler Ve Dünya Uygulamaları Ss, 690-698
Taxes on Tobacco and Tobacco Products And World Applications

http://dx.doi.org/10.23929/javs.781
Tam Metin
Durdu Mehmet BİÇKES - & Celal YILMAZ & Özgür DEMİRTAŞ Sanal Kaytarma Davranışları Ve Kişilik: Bir Alan Çalışması Ss, 699-710
Cyberloafing And Personality: A Field Survey

http://dx.doi.org/10.23929/javs.788
Tam Metin
Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)

Editor: Doç.Dr. Ömer Okan FETTAHLIOĞLU
Assistant Editor: Yrd.Doç.Dr. Banu TANRIÖVER & Öğr.Gör.Dr. Arif YILDIZ
Publication Place: Kahramanmaraş / Türkiye
Yıl-sayı: 2018-19
Jenerik Dosyası | İçindekiler | Kapak Resmi | Editörden |

Author Article Name Detail
Mehmet KAHRAMAN - & Ali BALKAN Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve Denetimi Ss, 239-246
Decrees of Presidency and Their Review

http://dx.doi.org/10.23929/javs.759
Tam Metin
Muhammed Mustafa KISAKÜREK - & Seval ELDEN ÜRGÜP TMS-2 Stoklar Standardı İle Vergi Usul Kanunu’nun Maliyet Açısından İlişkisinin Karşılaştırılması ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulama Ss, 247-256
The Comparison of the Tas-2 Inventories Standard and Tax Produre Law in Term of Cost And The Application in a Production Operation

http://dx.doi.org/10.23929/javs.712
Tam Metin
Mualla Akçadağ - Özel Günlerde Seçili Ürünlerin Satış Tutarlarındaki Değişikliklerin Pazarlama Sistemi Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir Uygulama Ss, 257-265
An Application on the Effect of Sales Amounts of Selected Products on The Marketing System on Special Days

http://dx.doi.org/10.23929/javs.758
Tam Metin
Murat AKIN - & Özcan Sezer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Örgütsel Bağlılığın Unsurları: Teorik Bir Değerlendirme Ss, 266-272
Elements of Organizational Contribution in Public Institutions and Organizations: A Theoretical Evaluation

http://dx.doi.org/10.23929/javs.744
Tam Metin
Ezgi ARSLAN ÖZDEMİR - & Veli Duyan Baskı ve Ayrımcılığa Karşı Sosyal Hizmet Ss, 273-283
Social Work Against Oppression and Discrimination

http://dx.doi.org/10.23929/javs.677
Tam Metin
Aysen ŞİMŞEK KANDEMİR - Olumlu ve Olumsuz Yönleri ile Önemli Bir Gelişim Kaynağı Olarak Turizm Ss, 284-293
Tourism as a Tool For Devolepment in Positive and Negative Aspects

http://dx.doi.org/10.23929/javs.733
Tam Metin
Bilge Kağan Şakacı - Çıkar Kavramı Ekseninde Derin Ekoloji Yaklaşımının Çözümlenmesi Ss, 294-303
Analysis of Deep Ecology Approach on The Axis of Benefit Concept

http://dx.doi.org/10.23929/javs.756
Tam Metin
Hamdi ÖZTÜRK - Hakan AVAN & Davut NACAR Acil Sağlık Hizmetleri Personelinin Tükenmişlik Düzeyinin Belirlenmesi Ss, 304-310
Determination of the Burnout Level of Emergency Health Service Personnel

http://dx.doi.org/10.23929/javs.727
Tam Metin
Tahir AKGEMCİ - Mehmet KAPLAN & Berna TURAK KAPLAN Örgütsel Maneviyatın İş Stresi Üzerine Etkisinde Örgütsel Güvenin Aracılık Rolü: Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde Bir Araştırma Ss, 311-319
The Role of Organizational Trust in the Effect of Organizational Spirituality on Work Stress: A Research in Konya Organized Industrial Zone

http://dx.doi.org/10.23929/javs.734
Tam Metin
Sulhi ESKİ - & Seren KAYA Lojistik Süreçlerde Dış Kaynak Kullanımı: Freight Forwarder Firmalar Ss, 320-332
Outsourcing In Logistics Process: Freight Forwarder Companies

http://dx.doi.org/10.23929/javs.763
Tam Metin
Mehmet ULUTAŞ - İş Tükenmişliğinin İş Doyumu ve İşten Ayrılma Eğilimine Etkisi Ss, 333-342
Impact of Job Burnout on Job Satisfaction and Turnover Intention

http://dx.doi.org/10.23929/javs.766
Tam Metin
Zeynep KARAMAN - & Ahmet YILDIRIM Ailenin Yoksulluğu/Zenginliği İle Eğitim/Akademik Başarı Arasındaki İlişki: PISA 2015 Verileri İle Ampirik Bir Çalışma Ss, 343-350
The Relationship Between Familial Poverty/Wealth And Education/Academic Achievement: An Empirical Study With PISA 2015 Data

http://dx.doi.org/10.23929/javs.747
Tam Metin
İlknur CAN - Asimetrik Bilginin Türk Bankacılık Sektörü Kredi Piyasasına Etkileri Üzerine Bir Uygulama Ss, 351-362
An Application on the Effects of Asymmetric Information on the Turkish Banking Sector Credit Market

http://dx.doi.org/10.23929/javs.749
Tam Metin
Selim AREN - & Ahmet Oğuz AKGÜNEŞ Duyguların Yatırım Kararı Üzerine Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeli ile Değerlendirilmesi Ss, 363-371
Evaluation of the Effect of Emotions on Investment Decision Making with Structural Equation Model

http://dx.doi.org/10.23929/javs.757
Tam Metin
Barış AYTEKİN - Emek Yoğun Sanayileşmenin (EYS) Sürdürülebilirliği Sorunu: Adıyaman İli Örneği Ss, 372-378
The Sustainability Problem of the Labor Intensive Industrialist: Example of Adiyaman Province

http://dx.doi.org/10.23929/javs.772
Tam Metin
Fatma YAŞAR EKİCİ - Okul Öncesi Öğretmenlerinin ve Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Liderlik Yönelimleri Ss, 379-392
Leadership Orientations of Preschool Teachers and Preschool Teacher Candidates

http://dx.doi.org/10.23929/javs.764
Tam Metin
Gülşen KIRPIK - & Abdulrezzak İKVAN & İlkay ÇELİK İş Performans Etkinliği İle Duygusal Bağlılık Arasındaki İlişki: Devlet Üniversitelerinde Çalışan İdari Personel Üzerinde Bir İnceleme Ss, 393-411
The Relationship Between Job Performance and Emotional Commitment: An Examination on Administrative Personnel Working In State Universities

http://dx.doi.org/10.23929/javs.767
Tam Metin
Mete Kaan KAYNAR - & Gökhan AK II. Abdülhamid Döneminde Filistin’de İdari Taksimat, Nüfus ve İktisat Siyasaları Ss, 412-428
Administrative Partition, Population and Economic Politics in Palestine During II. Abdulhamid Era

http://dx.doi.org/10.23929/javs.752
Tam Metin
Engin DERMAN - Serbest Zaman Aktivitesi Olarak Doğa Yürüyüşüne Gençlerin Katılım Kısıtlarının Belirlenmesi Ss, 429-434
The Determination of the Participation Constraints of the Walking in the Nature for Youth as Leisure Time Activity

http://dx.doi.org/10.23929/javs.768
Tam Metin
Mehtap DEMİR - & Siyret AYAS & Ata HARMAN Üretim Karşıtı İş Davranışları Üzerinde Örgütsel Adalet Algısının Rolü: Banka Çalışanları Örneği Ss, 435-448
The Role of Organizational Justice Perceptions on Counterproductive Work Behavior: The Case Of Banking Employees

http://dx.doi.org/10.23929/javs.765
Tam Metin
Sait AŞGIN - & Kemal YAMAN Türkiye’de Bakanlıkların Stratejik Plan Uygulamalarında Mevcut Yapı ve Sürecin Değerlendirilmesi Ss, 449-466
Evaluation of the current structure and processes of ministry strategic plan applications in Turkey

http://dx.doi.org/10.23929/javs.754
Tam Metin
Sevda KÖYÜSTÜ - Örgütsel Bağlılık ve Motivasyon Konusunda Yazılmış Olan Lisansüstü Tezlerin Bibliyografik Açıdan İncelenmesi (2008-2017) Ss, 467-477
Bibliographic Analysis of Graduate Thesis on the Organizational Commitment and Motivation (2008-2017)

http://dx.doi.org/10.23929/javs.745
Tam Metin
Ümmühan MURAT - & Ahmet ATAKİŞİ Türkiye’de Enflasyon Olgusu ve Enflasyon Hedeflemesi Ss, 478-484
The Case of Inflation In Turkey And Inflation Targeting

http://dx.doi.org/10.23929/javs.762
Tam Metin
Veysel TATAR - & Mehmet Rıza ADALI & Meriç Burçin ÖZER Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesi Limanlarının Uluslararası Taşımacılık Projeleri (Traceca, BTK Demiryolu Hattı, İpek Yolu) İçin Önemi: Hopa Limanı Analizi Ss, 485-500
The Importance of Turkey’s Eastern Black Sea Region Ports For International Transportation Projects (Traceca, BTK Railway Line, Silk Road): Analysis of Hopa Port

http://dx.doi.org/10.23929/javs.755
Tam Metin
Durmuş SEZER - & Yasemin KUYUCULAR & Umut Tolga GÜMÜŞ Firma Değerleme Yöntemleri: BIST Demir, Çelik ve Metal Sanayii Sektöründe Bir Uygulama Ss, 501-517
Company Valuation Methods: An Application on BIST Iron, Steel, And Metal Industry

http://dx.doi.org/10.23929/javs.769
Tam Metin
Veysel Eren TÜRK - & Vedat YILMAZ Büyükşehir Belediye Yönetiminde Karar Alma Sürecinde Etkinlik Ve Verimlilik Problemi: Hatay Örneği Ss, 518-533
A Problem Of Activity And Efficiency In The Decision Making Process In The Metropolitan Municipality: An Example of Hatay

http://dx.doi.org/10.23929/javs.771
Tam Metin
Ebru TOLAY - & Olca SÜRGEVİL & Evrim MAYATÜRK AKYOL Sosyal Mübadele Kuramı Perspektifinden Ast-Üst İlişkilerine Yönelik Bilgi Asimetrisine İlişkin Bir İnceleme Ss, 534-549
A Review Of Information Asymmetry For Subordinate-Superior Relationships From The Perspective Of Social Exchange Theory

http://dx.doi.org/10.23929/javs.774
Tam Metin
Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)

Editor: Doç.Dr. Ömer FETTAHLIOĞLU
Assistant Editor: Öğr.Gör.Dr. Arif YILDIZ
Publication Place: Kahramanmaraş/Türkiye
Yıl-sayı: 2018-18
Jenerik Dosyası | İçindekiler | Kapak Resmi | Editörden |

Author Article Name Detail
Bekir EŞİTTİ - Birleşik Krallık’ta E-Ticaretin Benimsenmesini Etkileyen Faktörler Ss, 1-9
The Factors Influencing the Adoption of E-Commerce in The UK

http://dx.doi.org/10.23929/javs.731
Tam Metin
Sine ERDOĞAN MORÇİN - Otel Çalışanlarının Liderle Özdeşleşme Tutumları: Antalya Örneği Ss, 10-16
Hotel Employees’ Identification With Leader Attitudes: The Case Of Antalya

http://dx.doi.org/10.23929/javs.705
Tam Metin
Şafak KAYPAK - & Armağan UÇAR Çocuk Haklarının Gerçekleşmesi Açısından Çocuk Dostu Kentler Ss, 17-29
Child Friendly Cities for the Realization of Children's Rights

http://dx.doi.org/10.23929/javs.704
Tam Metin
Himmet KARADAL - & Ahmet Tuncay ERDEM Boreout Sendromunun Kariyer Uyumluluğu ve Kariyer İyimserliği Arasındaki İlişki Bağlamında Analizi Üzerine Bir Uygulama Ss, 30-38
A Case Study In The Contex Of Relationship On Boreout Syndrom Between CareerAdaptibility And Career Optimism

http://dx.doi.org/10.23929/javs.708
Tam Metin
Mohammad Farid Noorzad - Job Choice In A Fuzzy Environment: According To Ceos, What is The Optimum Entity to Start Profession? Ss, 39-53
Bulanık Bir Ortamda İş Seçimi: CEO'lara Göre Mesleğe Başlamak İçin En Uygun Kurum Nedir?

http://dx.doi.org/10.23929/javs.692
Tam Metin
Tuncer YILMAZ - & Sevgül EKİNCİ & Kadir ÖNK KOBİ’lerin Katılım (İslami-Faizsiz) Bankalarının Faaliyetlerine Yönelik Tutumlarının Tespit Edilmesine Yönelik Bir Araştırma Ss, 54-69
An Investigation On The Determination Of The Conduct Of Smes Towards The Activities Of The Participation (Islamic-Interest Free) Banks

http://dx.doi.org/10.23929/javs.735
Tam Metin
Bayram AYDIN - & Emre Güneşer BOZDAĞ Elektrik Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Avrupa Birliği ve Türkiye Örneği Ss, 70-80
The Relationship Between Electricity Consumption and Economic Growth: The Case of the European Union and Turkey

http://dx.doi.org/10.23929/javs.702
Tam Metin
Derya BARUT - & Serkan GÜNEŞ Gösterişçi Tüketimin Nedenleri Ve Mobilya Firmalarının Gösteriş Üzerine Geliştirdikleri Algı Ss, 81-88
Reasons of Conspicuous Consumption and Conspicuous Perceptions of Furniture Companies

http://dx.doi.org/10.23929/javs.729
Tam Metin
Gülşen KIRPIK - Algılanan Örgütsel Adalet Ve Duygusal Bağlılık Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma Ss, 89-103
A Research About Relationship Between Organizational Justice and Emotional Commitment

http://dx.doi.org/10.23929/javs.726
Tam Metin
Seher Meral ÇEVİREN - & Mustafa KILLI İşletme Bölümü Lisans Öğrencilerinin Bilgisayarlı Muhasebe Derslerindeki Başarı Düzeylerinin ve Derse Bakış Açılarının İncelenmesi Ss, 104-110
Examination of Viewpoints and Success Levels in the Computerized Accounting Courses of Undergraduate Students of Department of Business Administration

http://dx.doi.org/10.23929/javs.730
Tam Metin
Mahmut Tekin - & Mehmet ETLİOĞLU & Ertuğrul TEKİN Kamu Kurumlarında İnovasyon ve Girişimcilik. Ss, 111-130
Innovation and Entrepreneurship in Public Institutions.

http://dx.doi.org/10.23929/javs.690
Tam Metin
Fadime KORKUT - & Nihat TOĞA & Ali AKSOY Örgütsel Adalet Algısının Tükenmişlik Sendromuna Etkisi: Bir Alan Çalışması Ss, 131-142
The Impact Of Organizational Justice Perception On Burnout Syndrome: A Field Study

http://dx.doi.org/10.23929/javs.723
Tam Metin
Deniz Tugay ARSLAN - & Afsun Ezel ESATOĞLU Radikal Prostatektomi Maliyetlerini Ve Maliyet Etkililiğini İnceleyen Çalışmaların Sistematik Derlemesi Ss, 143-162
Systematic Review of the Studies Examining Costs and Cost Effectiveness of Radical Prostatectomy

http://dx.doi.org/10.23929/javs.652
Tam Metin
Arzu UYSAL - & Zührem YAMAN Marka Ve Ambalajın Tüketici Satın Alma Tutumları Üzerine Etkisi: AVM Müşterileri Üzerinde Bir Çalışma Ss, 163-175
The Impact Of Brand And Packaking On Consumer Purchasing Attıtudes: A Study On Shopping Mall Customers

http://dx.doi.org/10.23929/javs.732
Tam Metin
Gülbahar ATASEVER - & Ozan BAHAR Türkiye’de Yerli Ve Yabancı Turistlerin Politik İstikrarsızlık Dönemlerine İlişkin Algısına Yönelik Değerlendirmeler Ss, 176-189
Assessments Of Perception To Domestic And Foreign Tourists For The Period Of Political Instability In Turkey

http://dx.doi.org/10.23929/javs.728
Tam Metin
Şafak KAYPAK - & Armağan UÇAR Antakya Kentinin Yemek Kültürüne Bakışı Ss, 190-202
View at Food Culture of Antakya City

http://dx.doi.org/10.23929/javs.703
Tam Metin
Himmet KARADAL - & Ethem MERDAN Hizmet Inovasyon Davranışının Geliştirilmesınde Kültürel Ve Sosyal Sermayenin Rolü Ss, 203-212
Role of Cultural and Social Capital in Developing Service Innovation Behavior

http://dx.doi.org/10.23929/javs.742
Tam Metin
Ahmet TAN - & Damla ÖZELBİSTAN Eğlence Pazarlaması:Park Antep Örneği Ss, 213-229
Entertainment Marketing: "Park Antep Examples"

http://dx.doi.org/10.23929/javs.582
Tam Metin
Sevcan YILDIZ - & Engin DERMAN Kapadokya’daki Bizans Eserlerinin Turizm Içindeki Yeri: Ihlara Vadisi Örneği Ss, 230-238
The Location Of Byzantine Monuments In Tourism In Cappadocia: Sample Of Ihlara Valley

http://dx.doi.org/10.23929/javs.575
Tam Metin
Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)

Editor: Doç. Dr. Ömer Okan FETTAHLIOĞLU
Assistant Editor: Yrd.Doç.Dr. Banu TANRIÖVER & Öğr.Gör. Arif YILDIZ
Publication Place: Kahramanmaraş - TÜRKİYE
Yıl-sayı: 2017-9
Jenerik Dosyası | İçindekiler | Kapak Resmi | Editörden |

Author Article Name Detail
Muhammet ÇANKAYA - Özel Hastane Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyleri ve Bir Alan Uygulaması Ss, 1-15
Burnout Levels Of Private Hospital Employees And A Field Study

http://dx.doi.org/10.23929/javs.133
Tam Metin
Mehmet Burhanettin COŞKUN - & Esra Ebru MAVİ Kamu Politikası Araçlarının Yeni Kamu Yönetimi Anlayışındaki Yeri Üzerine Bir İnceleme Ss, 16-23
An Investigation of Public Policy Tools in Terms of The Recent Understanding of PublİC Administration

http://dx.doi.org/10.23929/javs.135
Tam Metin
Altun ALTUN - ABD-Çin Rekabeti Bağlamında Siber Savaş Ss, 24-34
Cyber Warfare In the Context of US-China Rivalry

http://dx.doi.org/10.23929/javs.112
Tam Metin
Duygu ÖZYILMAZ MİSİCAN - Değişimin Ortaya Çıkardığı R Kuşağı ve Karakter Aşınması İkilemi Ss, 35-49
The Generation R Emerged Through Transformation And The Dilemma Of Character Corrosion

http://dx.doi.org/10.23929/javs.115
Tam Metin
Canan Gamze BAL - & Necmettin GÜL Duygusal Zeka ve İş Tatmini İlişkisinde Örgütsel Güvenin Aracılık Rolü Ss, 50-62
Mediation Role of Organizational Trust on Relationship of Emotional Intelligence and Job Satisfaction

http://dx.doi.org/10.23929/javs.117
Tam Metin
Yunus VURAN - & İbrahim Sani MERT Sanal Liderlik Ss, 63-78
Virtual Leadership

http://dx.doi.org/10.23929/javs.148
Tam Metin
Mete Kaan KAYNAR - & Gökhan AK Balkanlar’da “Modern” Bir Yunan Tragedyası: Çamerya Arnavutları Kıyımı Ss, 79-93
A “Modern” Greek Tragedy in the Balkans: Çameria Albanians Massacre

http://dx.doi.org/10.23929/javs.119
Tam Metin
İlyas TOPÇU - Soğuk Savaş Dönemi Türkiye-Sovyet Rusya İlişkileri Ve Türk Basını (Stalin’in Ölümüne Kadar) Ss, 94-110
Turkey-USSR Relatıons In The Cold War And Turkısh Press (Untıl Stalın’s Death)

http://dx.doi.org/10.23929/javs.120
Tam Metin
Emine ŞAŞMAZ - & Yavuz ÇİFTÇİ İşletmelerde İç Kontrol Sisteminin Etkinliğinin Sağlanması: Mermer Sektöründe Bir İşletme Uygulaması Ss, 111-123
Enhancing The Effectiveness Of Internal Control Systems In Businesses: An Applicatıon On A Business In Marble Sector

http://dx.doi.org/10.23929/javs.132
Tam Metin
Umut ÜZAR - Türkiye’de Üretken Sermaye Oluşum Sürecinin Bir Bileşeni Olarak Yabancı Sermaye Girişleri Ss, 124-138
Foreign Capital Inflows in Turkey as a Component of Formation Process of Productive Capital

http://dx.doi.org/10.23929/javs.137
Tam Metin
Şuayip ÖZDEMİR - & Fikret YAMAN Reklamcılık Sektöründe Reklam Etiği Algılamasının Değerlendirilmesi Ss, 139-152
Evaluation Of Advertising Ethic Perception In Advertising Sector

http://dx.doi.org/10.23929/javs.150
Tam Metin
Tuba YİYİT - Örgüt Kültürü Modelleri: Modellerin Belirlenmesinde Kullanılan Boyutlar Açısından Bir İnceleme Ss, 153-163
Organizational Culture Models: An Analysis of Dimensions Used in Formulating Models

http://dx.doi.org/10.23929/javs.121
Tam Metin
Mustafa TAŞLIYAN - & Bengü HIRLAK & Gamze Ebru ÇİFTÇİ Örgütsel Adalet Algısının Üniversitelerdeki Farklılık Yönetimi Anlayışı Açısından İncelenmesi Ss, 164-182
An Analysis Of The Organizational Justice Perception In Terms Of Diversity Management Concept At Universities

http://dx.doi.org/10.23929/javs.114
Tam Metin
Zübeyir TURAN - & Aslıhan NAKİBOĞLU & Ayberk Nuri BERKMAN Türk İktisat Tarihinde Dış Borç Sorunu Ve Uygulanan İktisat Politikaları Ss,
External Debt Problem in Turkish Economic History and Applied Economic Policies

http://dx.doi.org/10.23929/javs.111
Tam Metin
Mehmet ERTEM - Yönetim ve Organizasyon Alanında Metaforlar Ss, 209-220
Metaphors in the Field of Management and Organization

http://dx.doi.org/10.23929/javs.165
Tam Metin
Buket KILIÇ - & Olca SÜRGEVİL Sosyal Bilimler Alanında Çalışan Akademisyenlerin Sahip Olması Gereken Yetkinlikler: Literatür İncelemesi ve Uzman Görüşleri Işığında Bir Yetkinlik Listesi Önerisi Ss, 221-246
The Competencies That Academics Who Work In The Field Of Social Sciences Should Have: A Proposition Of A Competency List In The Light Of Literature Review and Expert Opinions

http://dx.doi.org/10.23929/javs.154
Tam Metin
Arif Selim EREN - & Mehmet Said GÜN Yöneylemle İleri İmalat Teknolojileri Edinimi Metodolojisinin Birleştirilmesiyle Üretim ve Depolama Hattının Dengelenmesi: Metal Mutfak Eşya Üretimi Yapan Bir İşletmede Alan Çalışması Ss, 247-257
Stabilization of Production And Storage Route by Joining Advanced Manufacturing Technologies Acquisiton Methodologies And Operational Rsearch: Field Work of A Firm Which Manufactures Metal Kitchen Equipment

http://dx.doi.org/10.23929/javs.156
Tam Metin
Mustafa ÜNSALAN - & Azra BAYRAKTAR Tüketici Etnosentrizminin Tüketici Fiyat Algısına Etkisi Ss, 258-272
The Effect Of Consumer Ethnocentrism On Consumer Price Perception

http://dx.doi.org/10.23929/javs.163
Tam Metin
Durdu Mehmet BİÇKES - Hemşirelerin Sahip Olduğu Ruhsal Zekânın İş Performansları Üzerindeki Etkisi: Kapadokya Örneği Ss, 273-284
Spiritual Intelligence Impact On The Nurses’ Work Performances: Case Of Cappadocia

http://dx.doi.org/10.23929/javs.169
Tam Metin
Yavuz AKÇİ - Fiyat Algısında Zihinsel Muhasebe ve Tüketici Tercihi Ss, 285-297
Mental Accounting and Consumer Choice in Prıce Perception

http://dx.doi.org/10.23929/javs.155
Tam Metin
Emrah FİRİDİN - & Muhammed Yunus BİLGİLİ Su Kaynakları Yönetiminde Fiyatlandırmanın Önemi Ss, 298-308
The Importance Of Pricing In Water Resources Management

http://dx.doi.org/10.23929/javs.136
Tam Metin
Tuba BÜYÜKBEŞE - & Olcay OKUN & Behzat SAYIN İş Gören Sesliliğinin Demografik Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi: Çokuluslu Bir Örneklem Üzerinde Çalışma Ss, 309-322
Relationships Between Employee Voice And Demographic Variables: A Study On Multinational Staff

http://dx.doi.org/10.23929/javs.167
Tam Metin
Eylem BEYAZIT - & Muharrem GÜNEŞ Küreselleşme ve Kent Kimliği: Kentsel Değerlerin Küreselleşme Sürecinde Aşınması Ss, 323-331
Globalization and Urban Identity Erosion of Urban Values in Globalization Process

http://dx.doi.org/10.23929/javs.164
Tam Metin
Füsun ÇINAR ALTINTAŞ - Örgütsel Adalet ile İş Tatmini Arasındaki İlişki Üzerine Bir Meta-Analiz Çalışması Ss, 332-343
A Meta-Analysis Study On The Relationship Between Organizational Justice And Job Satisfaction

http://dx.doi.org/10.23929/javs.162
Tam Metin
Levent YİĞİTTEPE - NATO’nun Güvenlik Algılaması ve Türkiye Tartışmaları Ss, 344-359
Security Perception of the NATO and Turkey Debates

http://dx.doi.org/10.23929/javs.157
Tam Metin
Seda ÖZ YILDIZ - Nefret Suçlarının Kent Güvenliğine Etkisi: Türkiye’deki Suriyeliler Örneği Ss, 360-370
The Effect of Hate Crimes on Urban Security: Case of Syrians in Turkey

http://dx.doi.org/10.23929/javs.159
Tam Metin
Vahap ÖNEN - Porter’ın Beş Güç Metodu ile Türkiye Havayolu Yolcu Pazarı Rekabetçi Analizi Ss, 371-393
Competetive Analaysis Turkish Passenger Airline Market by Porter’s 5 Forces Model

http://dx.doi.org/10.23929/javs.118
Tam Metin
Tansel HACIHASANOĞLU - & Ahmet ÜNLÜ Canlı Varlıkların TMS 41 ve Tekdüzen Muhasebe Sistemine Göre Muhasebeleştirilmesi: Süt Üretim İşletmesi Uygulaması Ss, 394-410
Accounting of Living Beings According to TMS 41 and Uniform Accounting System: An Application of Milk Yield Firm

http://dx.doi.org/10.23929/javs.158
Tam Metin
Mehmet YILMAZ - & Abdullah EROĞLU & Mehmet Levent ERDAŞ AHP ve TOPSIS Yöntemleri ile İşletme Kredibiletisinin Değerlendirilmesi: BİST’te Kayıtlı İşletmeler Üzerinde Bir Çalışma Ss, 411-432
Evaluation of Company Credibility Using AHP and TOPSIS Methods: A Study on the Listed Companies on Istanbul Stock Exchange

http://dx.doi.org/10.23929/javs.166
Tam Metin
Emre Bilgin SARI - Modern Üretim Sistemlerinde SMED İle Hazırlık Sürelerinin İyileştirilmesine Yönelik Sanayi Uygulaması Ss, 433-441
Industry Application for Improvement of Set Up Times with SMED in Modern Production Systems

http://dx.doi.org/10.23929/javs.161
Tam Metin
Yusuf SAYIN - İran’ın Batı/ABD İle Yakınlaşması ve Müzakere Sürecinde Türkiye’nin Rolü Ss, 442-453
The Rapprochement of Iran with the West/the US and the Role of Turkey in the Negotiation Process

http://dx.doi.org/10.23929/javs.151
Tam Metin
Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)

Editor: Yrd. Doç. Dr. Ömer Okan FETTAHLIOĞLU
Assistant Editor: Yrd.Doç.Dr. Banu TANRIÖVER & Öğr.Gör. Arif YILDIZ
Publication Place: Kahramanmaraş TÜRKİYE
Yıl-sayı: 2017-8
Jenerik Dosyası | İçindekiler | Kapak Resmi | Editörden |

Author Article Name Detail
Nabi KÜÇÜKGERGERLİ - Hedef Maliyetlemenin Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere Uygulanabilirliği: İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde Yapılan Bir Araştırma Ss, 1-15
Applicability of Target Costing Among Small and Medium Enterprises A survey in Istanbul Ikitelli Organized Industrial Zone

http://dx.doi.org/10.23929/javs.95
Tam Metin
Hikmet MARAŞLI - & Rabia Sultan Halis & Muhammed Furkan Halis Hastanelerde Yalın Tıbbi Envanter Yönetimi Ss, 16-24
Lean Medical Inventory Management In Hospitals

http://dx.doi.org/10.23929/javs.82
Tam Metin
Metin IŞIK - Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Değerler Algılarının Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Araştırma Ss, 25-40
A Research on the Comparison of Career Anchor Perceptions of University Students

http://dx.doi.org/10.23929/javs.88
Tam Metin
Gülsüm VEZİR OĞUZ - & Sahavet GÜRDAL Perakende Sektöründe Mağaza Atmosferinin Satış Personeli Performansı Üzerine Etkiler: Hazır Giyim Sektöründe Bir Araştırma Ss, 41-54
The Effects of Store Atmosphere Over Sales Personnel Perfomance: A Research on Readymade Clothing Sector

http://dx.doi.org/10.23929/javs.87
Tam Metin
Gülnur ŞİMŞEK - Serbest Muhasebecilerin Teknoloji Yönetim Becerilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Çalışması: TR63 Bölgesi Ss, 55-67
A Field Study On Identification Of Technology Management Capabilities Of Accountants: The TR63 Region

http://dx.doi.org/10.23929/javs.89
Tam Metin
İbrahim İNAL - Ak Parti Döneminde AB İlerleme Raporları Bağlamında Sivil-Asker İlişkilerinin Dönüşümü Ss, 68-76
EU Progress Reports in AK Party Period Democratic Transformation Of Civil-Military Relatıonship in Context

http://dx.doi.org/10.23929/javs.86
Tam Metin
Erdinç KOÇ - & Hatice ÇALIPINAR Fareprımont ve Malmquıst Verimlilik Endeksleri İle Türk Havalimanlarının Etkinliklerinin Karşılaştırılması Ss, 77-87
Comparison of Turkish Airports Efficiency with FarePrimont and Malmquist Productivity Index

http://dx.doi.org/10.23929/javs.110
Tam Metin
Mete Kaan KAYNAR - & Gökhan AK Ege'de Temel Sorun: Unutul(may)an Türk Adaları Ss, 88-103
The Main Issue in the Aegean Sea: (Un)Forgotten Turkish Islands

http://dx.doi.org/10.23929/javs.108
Tam Metin
Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)

Editor: Doç.Dr. Ömer Okan FETTAHLIOĞLU
Assistant Editor: Yrd.Doç.Dr. Banu TANRIÖVER & Öğr.Gör.Dr. Arif YILDIZ
Publication Place: Kahramanmaraş/Türkiye
Yıl-sayı: 2017-17
Jenerik Dosyası | İçindekiler | Kapak Resmi | Editörden |

Author Article Name Detail
E. Ceren SAVGIN - & Sultan BELLİ Bitlis İlinin Turizm Çeşitliliğinin İncelenmesi Ss, 1-13
Research on Tourism Diversity of Bitlis Province

http://dx.doi.org/10.23929/javs.670
Tam Metin
Bayram KIRMIZIGÜL - & Nurullah EVLİYAOĞLU & Fatih CEVHER Destinasyon Rekabetçiliğinin Turizm Paydaşlarının Bakış Açısından Değerlendirilmesi: Elazığ İlinde Bir Araştırma Ss, 14-24
Evaluation of Destination Competitiveness from the Viewpoint of Tourism Stakeholder: A Research in Elazığ Provinence

http://dx.doi.org/10.23929/javs.667
Tam Metin
Münevver ERYALÇIN - & Veli Duyan Denetimli Serbestlik Sistemindeki Çocuk ve Gençlerde Öz Değer, Akran İlişkileri ve Ebeveyn Yetkinliği Boyutları Ss, 25-32
Self-Worth, Peer Relationships and Parental Competence in Children and Youngsters in Probation System

http://dx.doi.org/10.23929/javs.676
Tam Metin
Hasan KAZAK - &Osman OKKA Süpermarket İşletmelerinde Yılbaşı Tedarikçi Değerlendirme Kararları İçin Bir Uygulama Modeli Ss, 33-55
An Implementation Model For Supermarket Enterprises For New Year Supplier Assessment Considerations

http://dx.doi.org/10.23929/javs.641
Tam Metin
Murat TANIK - & Efe SARIBAY & Esra SEYYAR Kaizen Yaklaşımı Kullanarak Hizmet Sektöründe Kalite İyileştirme: İzmir Metro’da Bir Uygulama Ss, 56-65
Improving Quality In Service Sector By Using Kaizen Approach: An Application in Izmir Metro

http://dx.doi.org/10.23929/javs.666
Tam Metin
Asiye YÜKSEL - & Nurcan GÜNCE Meslek Yüksekokullarında Yenilikçi Okuryazarlık Oranının Artırılmasına Yönelik Bir Model Önerisi Ss, 66-76
A Model Suggestion For Increasing Innovative Literacy in Vocational High Schools

http://dx.doi.org/10.23929/javs.658
Tam Metin
Yasemin ÇELİK - & Seyran EFİLTİ ATAY & Ebru Kadriye ÖZ & Ahmet KAYA Üniversite Öğrencilerinin Akademik Motivasyonları İle Akademik Performansları Arasındaki İlişki: Manavgat Myo Örneği Ss, 77-85
The Relationship Between Motivations And Academic Performance Of University Students: A Study on Manavgat Vocational School

http://dx.doi.org/10.23929/javs.662
Tam Metin
Kerem KARABULUT - & Kübra KARAKUŞ Arz Yanlı İktisadın ABD, İngiltere ve Özal Tarafından Türkiye’de Uygulanışının Teorik Analizi Ss, 86-96
A Theoretical Analysis on The Application of Supply Side Economics in The USA, England, And Turkey By Özal

http://dx.doi.org/10.23929/javs.663
Tam Metin
Hacı Ali YILMAZ - & Erkan ALSU İflasın Ertelenmesi Sürecinde İyileştirme Projesi Ss, 97-102
The Postponement Process Of Bankruptcy And Recovery Project

http://dx.doi.org/10.23929/javs.664
Tam Metin
Gülper BASMACI - & Aytaç Hisar & Ali Özdemir Sağlık Hizmetlerinde Risk Yönetiminin Çalışan Güvenliğine Etkisi ve Bir Uygulama Ss, 103-118
The Effect of Risk Management on Occupational Safety in Healthcare Services and a Case Study

http://dx.doi.org/10.23929/javs.665
Tam Metin
Alper TAZEGÜL - & Emel KILIÇBEY Muhasebe Meslek Mensuplarının Adli Muhasebeciliğe Yönelik Algılarının Farklı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi: Kars Ardahan ve Iğdır Örneği Ss, 119-133
Evaluation of Perceptions of Accounting Professionals for Forensic Accounting in terms of Different Variables: Kars Ardahan and Iğdır Example

http://dx.doi.org/10.23929/javs.669
Tam Metin
İbrahim Onur KOÇAŞLI - 1923 İzmir İktisat Kongresinde Alınan Kararların Dönemin İktisat Politikalarına Etkileri Ss, 134-148
The Effects of Decisions Taken at the Izmir Economy Congress on the Economic Policies of the Period

http://dx.doi.org/10.23929/javs.625
Tam Metin
Rifat YILMAZ - Stratejik Başarı Düzeyinin Değerlendirilmesinde Varyans Analizleri: Uzun Vadeli Perspektif Ss, 149-164
Using Variance Analysis to Evaluate Strategic Success Level: Long-Term Perspective

http://dx.doi.org/10.23929/javs.628
Tam Metin
Özcan SEZER - & Murat AK Örgütsel Etkililiği Oluşturan Unsurların Katılımcı Yönetim Boyutu Açısından Değerlendirilmesi Ss, 165-181
Evaluation of Organizational Effectiveness Elements in Terms of Participatory Management Dimension

http://dx.doi.org/10.23929/javs.655
Tam Metin
Altun ALTUN - Poliheuristik Karar Verme Modeliyle Terörist Liderlerin Karar Hesabı: Usame Bin Ladin ve 11 Eylül Terör Saldırıları Örneği Ss, 182-189
Calculating Decisions of Terrorist Leaders via a Poliheuristic Decision-Making Model: The Case of Osama bin Laden and 9/11 Terror Attacks

http://dx.doi.org/10.23929/javs.656
Tam Metin
Ahmet Zeki DEMİR - Yenilikçi Girişimcilik İçin İhtiyaç Duyulan Kamu Politika ve Yaklaşımları ve Yenilikçi Girişimcilik Merkezleri Ss, 190-204
Public Policies and Approaches Needed for Innovative Entrepreneurship and Innovative Entrepreneurship Centers

http://dx.doi.org/10.23929/javs.657
Tam Metin
Laçin AKYIL - Osmanlı Devleti'nde Siyasi Ritüeller Ss, 205-212
Political Rituals in The Ottoman State

http://dx.doi.org/10.23929/javs.661
Tam Metin
Haydar HOŞGÖR - & Sema KOÇ TÜTÜNCÜ & Derya GÜNDÜZ HOŞGÖR & Özden TANDOĞAN Üniversite Öğrencileri Arasında Sosyal Medyadaki Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Yaygınlığının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ss, 213-223
Examination In Terms of Different Variables of Prevalence of Fear of Missing Out Among College Students

http://dx.doi.org/10.23929/javs.668
Tam Metin
Serdarhan DURU - & Erdinç KALAYCI Kentleşme ve Yoksulluk Bağlamında Sosyal Hizmet Uzmanının Mesleki Rolleri Ss, 224-230
Professional Roles Of Social Workers In The Context Of Urbanization And Poverty

http://dx.doi.org/10.23929/javs.678
Tam Metin
Ahmet YANIK - & Nurcan GÜNCE & Gönül KONAKAY Muhasebe Eğitimine Bakış Açılarının Öğrenci Perspektifnden Değerlendirilmesi: Kocaeli Üniversitesi'ne Bağlı 5 Meslek Yüksekokulunda Bir Uygulama Ss, 231-238
Evaluation of the Perspectives of Students in Vocational Schools of Higher Education on Accounting Education: An Application in 5 Vocational Schools Affiliated to Kocaeli University

http://dx.doi.org/10.23929/javs.679
Tam Metin
Ayşe KÜÇÜK YILMAZ - & Haşim KAFALI Emniyet Risk Yönetiminin Organizasyonel ve Stratejik Amaçlar Açısından Etkileri: Havalimanları Örnek Olayı Ss, 239-250
The Effects of Safety Risk Management on Organizational And Strategic Objectives: Airports Case Study

http://dx.doi.org/10.23929/javs.682
Tam Metin
Mohammad Farid Noorzad - Kültürel Zeka ve İzlenim Yönetimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Örnek Olay: Selçuk Üniversitesi Yabancı Öğrencileri Ss, 251-260
Exploring the Relationship between Cultural Intelligence and Impression Management- Case Study: Foreign Students of Selçuk University

http://dx.doi.org/10.23929/javs.683
Tam Metin
Erdal ŞEN - Behavioural Economy, Neuro-Management And Senism Ss, 261-264
Behavioural Economy, Neuro-Management And Senism

http://dx.doi.org/10.23929/javs.684
Tam Metin
Eda DİZGİL - Hisse Senedi Fiyatını Etkileyen İşletme Düzeyindeki Faktörler: Bist Kobi/ Sanayi Endeksinde Yer Alan İşletmeler Üzerine Bir Uygulama Ss, 265-276
Factors on the Business Level Affecting The Share Circumstances: An Application on Business / Industrial Index Sectors

http://dx.doi.org/10.23929/javs.691
Tam Metin
Müge ÇETİNER - & Selvihan TAŞDELEN Türk Bankacılık Sektörü’nde Türkiye’deki Kredi Değişimlerinin Analitik Değerlemesi: 2005-2017 Dönemi Ss, 277-290
Empirical Analysis Of Credit Changes In Turkish Banking Sector: 2005-2017 Period

http://dx.doi.org/10.23929/javs.685
Tam Metin
Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)

Editor: Doç.Dr. Ömer Okan FETTAHLIOĞLU
Assistant Editor: Yrd.Doç.Dr. Banu TANRIÖVER & Öğr.Gör.Dr. Arif YILDIZ
Publication Place: Kahramanmaraş/Türkiye
Yıl-sayı: 2017-16
Jenerik Dosyası | İçindekiler | Kapak Resmi | Editörden |

Author Article Name Detail
Evrim KABUKCU - Moda Pazarlamasinda Hikaye Kullanimi: Silk & Cashmere Örneği Ss, 1-6
The Use of Story Marketing in Fashion Marketing: Case of Silk & Cashmere

http://dx.doi.org/10.23929/javs.559
Tam Metin
Rifat YILMAZ - Stratejik Başarı Düzeyinin Değerlendirilmesinde Varyans Analizleri: Kısa Vadeli Perspektif Ss, 7-22
Using Variance Analysis To Evaluate Strategic Success Level: Short-Term Perspective

http://dx.doi.org/10.23929/javs.600
Tam Metin
Mehmet Altan MASUN - & Ferid YUSUBOV Makroekonomik Faktörlerin Bankaların Karlılığına Etkileri; 2008 Yılı Finansal Kriz Ve Sonraki Dönem Azerbaycan Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama Ss, 23-39
Effects Of Macroeconomics Factors Profitability Of Azerbaijan Banks; 2008 Financial Crisis Period And After Period Application On Azerbaijan Bannking Sector

http://dx.doi.org/10.23929/javs.570
Tam Metin
Sefa TAKMAZ - Dividend Policy Drivers in Turkish Listed Firms Ss, 40-52
Dividend Policy Drivers in Turkish Listed Firms

http://dx.doi.org/10.23929/javs.579
Tam Metin
Öznur GÖKKAYA - & Hasan LATİF & Barış DEMİR İş Arama Sürecinin Karmaşıklığı Ss, 53-59
Complexity Of Job Search Process

http://dx.doi.org/10.23929/javs.580
Tam Metin
Şükrü Ufuk ULADİ - & Ayşegül İrem ULADİ Bir Şirket İçin En İdeal Filo Otomobilinin Vıkor Yöntemiyle Belirlenmesi Ss, 60-66
Determinig The Most Ideal Fleet Car For A Company With Vikor Method

http://dx.doi.org/10.23929/javs.584
Tam Metin
Güneş Açelya SİPAHİ - & Meltem ONAY KOBİ’lerde Marka İnşası ve Başarılı Marka Yönetimi: Bir Örnek Olay Çalışması Ss, 67-75
Brand Building and Successful Brand Management in SMEs: A Case Study

http://dx.doi.org/10.23929/javs.594
Tam Metin
Engin KANBUR - A Research For Examınıng Work Alıenatıon Through Demographıc Characterıstıcs Ss, 76-86
A Research For Examınıng Work Alıenatıon Through Demographıc Characterıstıcs

http://dx.doi.org/10.23929/javs.619
Tam Metin
Servet ÖNAL - & Murat MAT Türkiye’deki Özel Katılım Bankalarının Üç Aylık Periyotlarla 2014-2016 Döneminde Karlılıklarının Oran Analizi Yöntemiyle İncelenmesi Ss, 87-94
Inspection of Private Participation Bank Profitability In Turkey Based On Quarterly Data For Period of 2014-2016

http://dx.doi.org/10.23929/javs.568
Tam Metin
Sevcan YILDIZ - & Seden TURAMBERK ÖZERDEN Kapadokya’daki Bizans Eserlerinin Turizm İçindeki Yeri: Göreme Örneği Ss, 95-103
The Location Of Byzantine Monuments In Tourism In Cappadocia: Sample Of Korama

http://dx.doi.org/10.23929/javs.574
Tam Metin
Nihal İPEK - & İlkay YILDIZ Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki Otellerin Halkla İlişkiler Aracı Olarak Sosyal Medya Kullanım Durumları (Elazığ, Malatya, Erzurum, Bingöl, Muş, Van Örneği) Ss, 104-114
The Use Of Social Media In The Eastern Anatolia Region As A Tool To Relative To Peoples (Elazığ, Malatya, Erzurum, Bingöl, Muş, Van Sample)

http://dx.doi.org/10.23929/javs.576
Tam Metin
H. Serdar ÖGE - & Gazi KURNAZ Presenteeism İle Sosyal Kaytarma Arasındaki İlişki: Otomotiv İşletmesinde Bir Araştırma Ss, 115-129
The Relationship Between Presenteeism And Social Loafing: A Research On Automotive Company

http://dx.doi.org/10.23929/javs.578
Tam Metin
Pınar AKARÇAY - Gökhan AK Anadolu Eğitim Aydınlanmasında Çağdaş Bir Meşale: Köy Enstitüleri Örneği Üzerine Ss, 130-140
A Modernist Torch in the Anatolian Educational Enlightenment: Case of Village Institutes

http://dx.doi.org/10.23929/javs.583
Tam Metin
Değer ALPER - & Ebru AYDOĞAN Finansal Bazlı Marka Değerinin Firma Performansı Üzerine Etkisi Ss, 141-155
The Effect of Financial Based Brand Equity on Firms’ Performance

http://dx.doi.org/10.23929/javs.587
Tam Metin
Erhan KILINÇ - & H.Mustafa PAKSOY Kamu Hastanelerinde Psikolojik Sözleşme Düzeyinin Bazı Sosyo-Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi: Gaziantep Örneği Ss, 156-169
İnvestigation of According to Some Socio-Demographic Variables of The Psychological Contract Level in Public Hospitals: Gaziantep Sample

http://dx.doi.org/10.23929/javs.588
Tam Metin
Adnan DÖNMEZ - & Hasan BAĞIŞLAR Bankacılık Sektöründe Yaşanan Hile Olaylarına Yönelik Bir Araştırma Ss, 170-180
A Research About Fraud Events In Banking Sector

http://dx.doi.org/10.23929/javs.591
Tam Metin
Ozan ÇATIR - & Musa KARAÇOR Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Belirlenmesi: Ulubey Meslek Yüksekokulu Örneği Ss, 181-191
A Study On The Determınatıon Of Communıcatıon Skılls Of Vocatıonal School Students: Sample Of Ulubey Vocatıonal School

http://dx.doi.org/10.23929/javs.596
Tam Metin
Ümit Engin TEKİN - Dahilde İşleme Rejimi’nin İhracat Ve İthalat Üzerine Etkileri (1996-2016) Ss, 192-206
The Effects Of Inward Processıng Regıme On Export And Import (1996-2016)

http://dx.doi.org/10.23929/javs.597
Tam Metin
İnci ÇOBAN İNCE - Türkiye'de Kadın Haklarının Hukuksal Gelişimi Ss, 207-213
The Legal Development of Women's Rights in Turkey

http://dx.doi.org/10.23929/javs.618
Tam Metin
Sibel ÖZAFŞARLIOĞLU SAKALLI - & Edip ÖRÜCÜ Örgütsel Adalet İle Örgütsel Güven İlişkisinde Kişilik Özelliklerinin Düzenleyici Rolü Ve Bir Alan Araştırması Ss, 214-236
The Moderating Role Of Personality Traits In The Relationship Between Organizational Justice And Organizational Trust And A Field Study

http://dx.doi.org/10.23929/javs.635
Tam Metin
Nizam ÖNEN - & Özer ÖZBOZDAĞLI The Internal Opposition, the 1911 Congress and the Program of the Ottoman Committee of Union and Progress Ss, 237-256
The Internal Opposition, the 1911 Congress and the Program of the Ottoman Committee of Union and Progress

http://dx.doi.org/10.23929/javs.621
Tam Metin
Bayram KIRMIZIGÜL - & M.Nurullah EVLİYAOĞLU & M.Fatih CEVHER & Tuncer YILMAZ Otel İşletmelerinde Çalışanların Duygusal Emek Davranışlarında Örgütsel Özdeşleşmenin Rolü Ss, 257-267
The Role of Organizational Identification on Emotional Labour Acting of Employees in Hotel Business

http://dx.doi.org/10.23929/javs.632
Tam Metin
Hakan YILDIZ - The Role Of Channels Through Which Foreıgn Direct Investment Influences Economic Growth Ss, 268-277
Doğrudan Yabancı Yatırımların Ekonomik Büyümeyi Etkilediği Kanalların Rolü

http://dx.doi.org/10.23929/javs.616
Tam Metin
Gülşah SARI - Iñárritu Sineması: Revenant Filmi Üzerine Bir Çözümleme Ss, 278-285
Iñárritu’s Cinema: An Analysis For Revenant

http://dx.doi.org/10.23929/javs.581
Tam Metin
Emre BAŞCI - Küreselleşen Dünyada Etnosentrizm: Üniversite Öğrencileri Üzerine Yapılan Bir Saha Araştırması Ss, 286-293
Ethnocentrism in A Globalized World: A Field Research Study Conducted On University Students

http://dx.doi.org/10.23929/javs.620
Tam Metin
Cemil DOĞAN - Bürolardaki Fiziksel Çevre Koşullarının Çalışma Performansına Etkileri Ss, 294-306
The Effects of Physical Environmental Conditions on Working Performance

http://dx.doi.org/10.23929/javs.614
Tam Metin
Halil İbrahim AYDIN - & Güller ŞAHİN Üretim Ve Enerji Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye İçin Ampirik Kanıtlar Ss, 307-320
Investigation of The Relationship Between Production And Energy: Ampirical Evidence For Turkey

http://dx.doi.org/10.23929/javs.631
Tam Metin
İlhami TUNCER - Yiyecek İçecek İşletmelerinde Hizmet Kalitesi Boyutları Ve Ölçeklerinin İncelenmesi Ss, 321-329
Investigation Of Service Quality Dimensions and Scales in Food and Beverage Operations

http://dx.doi.org/10.23929/javs.624
Tam Metin
Ümit ÇIRAKLI - ; Sema DALKILIÇ & Tansel HACIHASANOĞLU Kaos Teorisi, Karmaşıklık Teorisi, Karmaşık Uyarlamalı Sistemler: Sağlık Hizmetleri Açısından Bir Derleme Ss, 330-343
Chaos Theory, Comlexity Theory, Complex Adaptive Systems: A Review On Health Services

http://dx.doi.org/10.23929/javs.569
Tam Metin
Halil AKMEŞE - & Sercan ARAS Otel İşletmelerinde Gelir Yönetimi Uygulamaları: İzmir’de Faaliyet Gösteren 4 Ve 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama Ss, 344-358
Revenue Management Practices in Hotel Enterprises: A Practice in 4 and 5 Star Hotels Operating in Izmir

http://dx.doi.org/10.23929/javs.642
Tam Metin
Hasan GEDİK - & Şeyda EVKAYA Hastanelerde Hizmet Kalitesinin Pazarlama Açısından Önemi Ss, 359-367
Importance Of Service Quality In Hospitals For Marketing

http://dx.doi.org/10.23929/javs.615
Tam Metin
İ. Ethem TAŞ - & Yeter ÇİÇEK Kent Konseyi Üyelerinin Temsil Ve Katılım Açısından Kent Konseyi Algısı: Gap Bölgesi Örneği Ss, 368-390
The City Council Perception of The City Council's Members in Terms of Representation and Participation: The Sample for GAP's Region

http://dx.doi.org/10.23929/javs.630
Tam Metin
Burcu ÜZÜM - & Yasemin ÖZDEMİR Demografik Değişkenlerin Psikolojik Sözleşme ile İşten Ayrılma Niyeti ve Kariyer Yönetimi Üzerine Etkisi (Bir Banka Örneği) Ss, 391-403
Impact of Demographic Variables on Psychological Contract and Intent to Leave from Work and Career Management (A Bank Example)

http://dx.doi.org/10.23929/javs.638
Tam Metin
Arzu YAVUZ - & Ayhan KÜNGERÜ Öteki Olarak Kadın: Gazete Haberlerinde Kadın Temsilleri Ss, 404-418
Woman as Other: The Representation of Woman in Newspapers

http://dx.doi.org/10.23929/javs.629
Tam Metin
Habip DEMİRHAN - & Mehmet DAĞ Filistin Ekonomik Yapısı Ve Vergi Sistemi Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 419-428
An Evaluation On Palestine Economic Structure And Tax System

http://dx.doi.org/10.23929/javs.636
Tam Metin
Ahmet Fethi DURMUŞ - & Hakan SEKİZSU Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Değerlendirmeleri Ve Sorunlarının Analizi: Malatya İli Örneği Ss, 429-438
Problem Analysis and Occupational Evaluations of Accounting Professional Members: The Sample of Malatya

http://dx.doi.org/10.23929/javs.640
Tam Metin
Haydar HOŞGÖR - ; Kalbiye MEMİŞ; Derya GÜNDÜZ HOŞGÖR & Sema KOÇ TÜTÜNCÜ Kurumsal Hastane İmajı, Algılanan Fiyat Uygunluğu, Hasta Tatmini Ve Sadakati Arasındaki İlişkilerin Yapısal Eşitlik Modeliyle İncelenmesi Ss, 439-453
Examination of Relationships Among Corporate Hospital Image, Perceived Price Suitability, Patient Satisfaction and Loyalty by Structural Equation Modelling

http://dx.doi.org/10.23929/javs.617
Tam Metin
Gamze KUTLU - & İsmail AĞIRBAŞ Türkiye Ve OECD Ülkelerinde Sağlık Hizmetleri Arzı Ve Talebinin İncelenmesi Ss, 454-464
Examination Of Health Care Supply And Demand Structure in OECD Countries And Turkey

http://dx.doi.org/10.23929/javs.639
Tam Metin
Ercan KESER - ; Murat AVCI & Mukhammadbabur DZHALALOV Tüketici İlgileniminin Plansız Satın Alma Davranışı Ve Ürün Bilgi Düzeyi Üzerindeki Etkisi Ss, 465-474
The Effects Of Customer Involvement On Impulsive Buyıng Behavior And Product Knowledge Levels

http://dx.doi.org/10.23929/javs.633
Tam Metin
Şükrü Ufuk ULADİ - & Ayşegül İrem ULADİ Osmaniye İli Genelinde Konut Özellikleri İle Konut Fiyatları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Ss, 475-480
Determining The Relationshıp Between Housing Properties And Housing Prices in Osmaniye

http://dx.doi.org/10.23929/javs.623
Tam Metin
Haluk EGELİ - & Mehmet DAĞ Orta Vadeli Harcama Sistemi Ve Ülke Uygulamalarının Değerlendirilmesi Ss, 481-504
Evaluation Of Medium Term Expenditure System And Country Applications

http://dx.doi.org/10.23929/javs.637
Tam Metin
Bilge DOĞANLI - Geç Yaşlanma Algısının Turizm Gelirlerini Artırmada Şehir Marka İmajına Getirileri: Nazilli İlçesi Örneği Ss, 505-522
How The Sensation Of Late Aging In Increasing Tourism Incomes Benefit A City Branding Image: Nazilli District Example

http://dx.doi.org/10.23929/javs.586
Tam Metin
Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)

Editor: Doç.Dr. Ömer Okan FETTAHLIOĞLU
Assistant Editor: Yrd.Doç.Dr. Banu TANRIÖVER & Öğr.Gör. Dr. Arif YILDIZ
Publication Place: Kahramanmaraş/Türkiye
Yıl-sayı: 2017-15
Jenerik Dosyası | İçindekiler | Kapak Resmi | Editörden |

Author Article Name Detail
Özgür ATILGAN - & Billur GÜNER The Effect Of Direct Taxes On Newly Established Firms: The Case Of Turkey For 1985-2015 Period Ss, 1-10
The Effect Of Direct Taxes On Newly Established Firms: The Case Of Turkey For 1985-2015 Period

http://dx.doi.org/10.23929/javs.420
Tam Metin
Işık AKIN - Davranışsal Finans Açısından Yatırımcıların Kararlarının İncelenmesi Ss, 11-21
Behavioral Finance In Terms Of The Evaluation Of The Decisions Of The Investors

http://dx.doi.org/10.23929/javs.446
Tam Metin
Hakan GÜRSOY - Lise Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algılarının Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi Ss, 22-38
Examination of High School Teachers' Perceptions of Organizational Justice in Terms of Demographic Variables

http://dx.doi.org/10.23929/javs.464
Tam Metin
Önder BÜBERKÖKÜ - The Causal Relationship Between Stock Prices And Exchange Rates: Panel Granger Causality Evidence From Emerging And Developed Markets Ss, 39-49
The Causal Relationship Between Stock Prices And Exchange Rates: Panel Granger Causality Evidence From Emerging And Developed Markets

http://dx.doi.org/10.23929/javs.429
Tam Metin
Vahap ÖNEN - Havayolu İşletmelerinin Pazar Paylarının Arttırılmasına Yönelik Stratejilerin Geliştirilmesi Ss, 50-68
Development Of Strategies For Increasing Market Shares Of The Airlines

http://dx.doi.org/10.23929/javs.445
Tam Metin
Hatice CAN ÖZİÇ - & Mehmet Erdemir GÜNDOĞMUŞ & Umut Tolga GÜMÜŞ Gri İlişkisel Analiz Yöntemi Kullanılarak Bist’te Tarım Ve Hayvancılık Sektöründe İşlem Gören İşletmelerin Finansal Performansının Değerlendirilmesi Ss, 69-75
Evaluation Of Financial Performance Of Operating Facilities In Agriculture And Livestock Sector By Using Gray Relative Analysis Method

http://dx.doi.org/10.23929/javs.377
Tam Metin
Esra Sipahi - Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Avrupa Bakış Açısıyla Ss, 76-92
Corporate Social Responsibility: A European Perspective

http://dx.doi.org/10.23929/javs.452
Tam Metin
Tahir AKGEMCİ - & İlkay Can BAĞCI & Abdullah YILMAZ The Effects of Cultural Intelligence on Loneliness in The Workplace Ss, 93-106
Kültürel Zekanın İş Yeri Yalnızlığı Üzerindeki Etkisi

http://dx.doi.org/10.23929/javs.444
Tam Metin
Fatma İNCE - Sosyal Medya Kullanımı ve Sembolik Tüketim Eğilimi Üzerine Bir Araştırma Ss, 107-113
A Research On Using Social Medıa And The Tendency Of Conspicuous Consumption

http://dx.doi.org/10.23929/javs.556
Tam Metin
C. Gazi UÇKUN - & Efser CAN & Barış DEMİR Tersane Çalışanlarının Örgütsel Sessizlik Ve Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ss, 114-126
Investigation Of Organizational Silency And Organizational Labority Levels Of Shipping Workers On Some Variables

http://dx.doi.org/10.23929/javs.542
Tam Metin
Meltem KESKİN KÖYLÜ - Tuz Gölü’nün Finansal Yatırım Değeri Ve Ekonomik Büyümeye Katkısı Ss, 127-137
Salt Lake’s Financial Investment Value And Its Contribution To Economic Growth

http://dx.doi.org/10.23929/javs.554
Tam Metin
Şerife KARAGÖZ - & Ahmet SARITAŞ & Gülbahar KARABUĞA Örgütsel Desteğin, Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisini İrdelemeye İlişkin Bir Çalışma: Burdur İmalat İşletmeleri Örneği Ss, 138-147
A Study To Determine The Influence Of Organizational Support On Organizational Commitment: Case Of Manufacturing Companies in Burdur

http://dx.doi.org/10.23929/javs.544
Tam Metin
Yasemin Deniz KOÇ - & Ferit KARAHAN Türk Bankacılık Sektöründe Finansal Sağlamlığın Belirleyicileri Ss, 148-153
Financial Stability Indıcators of Turkish Banking Sector

http://dx.doi.org/10.23929/javs.566
Tam Metin
Meral BEKTAŞ - & Şerife KARAGÖZ Öğretmen Adaylarının Tutum ve Motivasyon Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ss, 154-164
Invenstigation Of Attitudes And Motıvation Levels Of Teacher Candidates in Terms Of Some Variables

http://dx.doi.org/10.23929/javs.565
Tam Metin
Hüseyin TEZER - Neoliberal İktisat Politikalarının Çöküşü Ve Yeni İktisadi Düzen Ss, 165-176
The Collapse of Neo-Liberal Economic Policies and Search for New Economic Order

http://dx.doi.org/10.23929/javs.567
Tam Metin
Sema BUZ - & Edip AYGÜLER Amartya Sen'in Kapasite - Yapabilirlik Yaklaşımı Bağlamında Türkiye'de Yoksulluk Durumu Ss, 177-189
Poverty In Turkey İn The Context Of Amartya Sen’s Capacİty–Ability Approach

http://dx.doi.org/10.23929/javs.564
Tam Metin
İlknur BİLGEN - Lojistik Ve Tedarik Zinciri Yönetiminin Güncel Yapısını Şekillendiren Faktörler Üzerine Kavramsal Bir Çalışma Ss, 190-196
A Conceptual Study On The Factors Shaping Logistics And Supply Chain Management’s Current Structure

http://dx.doi.org/10.23929/javs.443
Tam Metin
Meltem AKCA - & Büşra YURTÇU Çalışma Ortamı Özelliklerinin Hekimlerin Görev Ve Bağlamsal Performansına Etkisi Ss, 197-207
The Impact of Work Environment Characteristics on the Task and Contextual Performance of Doctors

http://dx.doi.org/10.23929/javs.562
Tam Metin
Gamze ÇİMEN - Küresel Krizi Sonrası Dönemde Türkiye’de İşsizliği Azaltmaya Yönelik Maliye Politikası Önlemleri Ss, 208-223
Fiscal Policy Towards Reducing Unemployment in Turkey After The 2008 Global Crisis

http://dx.doi.org/10.23929/javs.465
Tam Metin
Aynur AKPINAR - TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin BİST 100 ve BİST 30 Endeksindeki Firmalarda 2007-2016 Yılları Arasında Kullanımlarının İncelenmesi Ss, 224-240
An Analysis on the Usage of TAS 40 Investment Property in BIST 100 and BIST 30 Companies during 2007-2016

http://dx.doi.org/10.23929/javs.466
Tam Metin
Ali YILDIZ - & Aytekin FIRAT Havayolu Yolcu Pazari Bölümlerinin Incelenmesi Ss, 241-260
Investigation of The Airline Passenger Market Segments

http://dx.doi.org/10.23929/javs.480
Tam Metin
Ekrem SÜZEN - Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Kurumlara Olan Katkıları Üzerine Bir Uygulama Ss, 261-269
Contribution to the Organization of the Corporate Social Responsibility Practices: The Case Study of PTT

http://dx.doi.org/10.23929/javs.282
Tam Metin
Bilge AFŞAR - & Fatih CURA & Faruk DEMİRHAN Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Ve Büyüme İlişkisi: 2008 Krizi Sonrası Türkiye Uygulaması Ss, 270-288
The Relation Between Direct Foreign Capital Investments And Growth: A Study On Turkey After 2008 Crisis

http://dx.doi.org/10.23929/javs.454
Tam Metin
Orhan DUMAN - & Murat Hakan ALTINTAŞ Tüketici Temelli Markalaşmada Bir Model Önerisi Ss, 289-302
A Model Suggestion For Consumer Based Branding Process

http://dx.doi.org/10.23929/javs.455
Tam Metin
Emek Önder ÜNLÜ - Çalışma ve Boş zaman Üzerine Tartışmalar Ss, 303-318
Debates on Work and Leisure

http://dx.doi.org/10.23929/javs.491
Tam Metin
Erhan DUMAN - Ekonomik Büyüme Ve İnovasyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Gaziantep Örneği Ss, 319-327
An Examination Of The Relationship Between Innovation And Economic Growth: Example Of Gaziantep

http://dx.doi.org/10.23929/javs.546
Tam Metin
C. Gazi UÇKUN - & Ertan ALKAN & Seher UÇKUN & Barış DEMİR Meslek Liselerinde Okuyan Öğrencilerin İş Güvenliği Farkındalığı Ss, 328-347
Occupational Safety Awareness of Vocational High School Students

http://dx.doi.org/10.23929/javs.561
Tam Metin
Erkin ARTANTAŞ - Sosyal Sorumluluğun Şirket Değeri Üzerindeki Etkisi: Müşteri Bilincinin Rolü Ss, 348-364
The Impact of Corporate Social Responsibility on Firm Value: The Role of Customer Awareness

http://dx.doi.org/10.23929/javs.492
Tam Metin
Pınar AKARÇAY - & Gökhan AK Ortadoğu Siyasalarında Paradigma, İşbirliği ve Çatışma Unsuru Olarak Su Ss, 365-375
Water Of Paradigms, Cooperation And Conflicts In The Middle Eastern Politics

http://dx.doi.org/10.23929/javs.510
Tam Metin
Gülsüm VEZİR OĞUZ - Bir Pazarlama İletişimi Unsuru Olarak E Wom'un İnstagram Ürün Tercihlerine Etkisi Ss, 376-383
The Effects Of E- Wom's Instagram Product Preferences As A Marketing Communication

http://dx.doi.org/10.23929/javs.522
Tam Metin
Pınar BACAKSIZ - Tüketicilerde İnovasyon Algısı ve Kozmetik Ürünlere Dair Bir Uygulama Ss, 385-389
Consumer Perceptıon Of Innovation And An Application Of Cosmetic Products

http://dx.doi.org/10.23929/javs.558
Tam Metin
Selçuk BAYRAMOĞLU - Küreselleşme Olgusunun Maliye Politikaları Üzerine Etkisi: “Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme” Ss, 390-404
The Phenomenon of Globalization and its Impact On Fiscal Policy: “An Evaluation on Turkey”

http://dx.doi.org/10.23929/javs.406
Tam Metin
Vedat YILMAZ - & Şafak KAYPAK 6360 Sayılı Yasa ile Getirilen Yeniliklerin Yerel Halk Üzerindeki Etkililiğinin Ölçülmesi: Malatya Büyükşehir Belediyesi Örneği Ss, 405-418
Measurement Of The Effectiveness On Local Residents Of The Law No 6360 Brought Innovations: Example Of Malatya Metropolitan Municipality

http://dx.doi.org/10.23929/javs.552
Tam Metin
Hüdaverdi MAMAK - & Mehmet DALKILIÇ Ömer Halisdemir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin Belirlenmesi Ss, 419-423
Omer Halisdemir University Determİnation of The Levels Of Vulnerability Of Physical Education and Sports School Students

http://dx.doi.org/10.23929/javs.555
Tam Metin
Barış ÖZTUNA - TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK SİGORTASI Ss, 424-431
UNEMPLOYMENT INSURANCE IN TURKEY

http://dx.doi.org/10.23929/javs.453
Tam Metin
Tansel HACIHASANOĞLU - & Ramazan KURTOĞLU & Selman TEMİZ İmalat ve Hizmet Sektörlerinde Pazarlama Giderlerinin Satış Gelirleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Ss, 432-443
The Investigation of Effects of Marketing Expenses on Sales Revenue in Terms of Manufacturing And Service Sector Firms

http://dx.doi.org/10.23929/javs.441
Tam Metin
Sultan BELLİ - & Okan ÇOLAK Şanlıurfa'nın Turistik Çekim Unsurlarına Yönelik Ziyaretçi E-Yorumlarının Analizi: Tripadvisor Örneği Ss, 444-457
Analysis of Visitor E-Reviews for Şanlıurfa’s Tourist Attractiveness: Tripadvisor Example

http://dx.doi.org/10.23929/javs.482
Tam Metin
Ömer YALÇINKAYA - Ticari Dışa Açıklığın ve Finansal Gelişmişliğin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: G-20 Ülkeleri İçin Yeni Nesil Panel Veri Analizi (1994-2015) Ss, 458-477
The Effects of Trade Openness and Financial Development on Economic Growth:

http://dx.doi.org/10.23929/javs.488
Tam Metin
Fatih Mehmet DEMİR - & Aytekin FIRAT Hizmet Algılanan Değeri Açısından Müşteri Memnuniyetinin Değerlendirilmesi: Sağlık Sektörü Üzerine Bir Araştırma Ss, 478-500
Evaluation of Customer Satisfaction in Terms of Service Perceived Value: A Research on Health Sector

http://dx.doi.org/10.23929/javs.481
Tam Metin
İbrahim HÜSEYNİ - Türkiye’den Irak'a Yapılan İhracatın Sürdürülebilirliği ve TRC3 Bölgesi Üzerindeki Etkileri Ss, 501-516
Sustainability of Turkey’s exports to Iraq and its Impact on TRC3 Region

http://dx.doi.org/10.23929/javs.447
Tam Metin
Bünyamin AKDEMİR - & Meral Çalış DUMAN Kadın Çalışanların Performansında Cam Tavan Sendromu Engeli! Ss, 517-526
Glass Ceiling Syndrome Disabled in Female Employees' Performance!

http://dx.doi.org/10.23929/javs.572
Tam Metin
Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)

Editor: Doç.Dr. Ömer Okan FETTAHLIOĞLU
Assistant Editor: Yrd.Doç.Dr. Banu TANRIÖVER & Öğr.Gör. Dr. Arif YILDIZ
Publication Place: Kahramanmaraş/Türkiye
Yıl-sayı: 2017-14
Jenerik Dosyası | İçindekiler | Kapak Resmi | Editörden |

Author Article Name Detail
Bülent ARPAT - & Murat TOKBAŞ & Burak ÇAMURDAN & Adnan AKŞİT Meslek Yüksekokullarında 3+1 Eğitim Modeli Stajlarında Yapılan İş Teklifleri Üzerine Bir Araştırma: Honaz Meslek Yüksekokulu Örneği Ss, 01-11
Employment Proposals In 3+1 Educatıon Model Internship In Vocational Schools And The Factors Affecting Assent Preference Of Students: Honaz Vocational School Sample

http://dx.doi.org/10.23929/javs.509
Tam Metin
Erhan DUMAN - Türkiye’de Reel GSYH, Ar-Ge Harcamaları ve Ekonomik Çıktılar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ss, 12-21
Real GDP, R&D Expenditures and Examination Of The Relationship Between Economic Output In Turkey

http://dx.doi.org/10.23929/javs.525
Tam Metin
Erol TEKİN - & Nihan BİRİNCİOĞLU Bilgi Çağının Odak Noktası Üniversitelerde Mantar Yönetimi Ss, 22-29
Mushroom Management in The Information Age’s Universities

http://dx.doi.org/10.23929/javs.508
Tam Metin
Esra UYGUN - & Hicran KASA Vergi Yükü Kavramı: Türkiye ve Diğer OECD Ülkelerinin Karşılaştırılması (1965-2014 Yılları) Ss, 30-38
Tax Burden Concept: Comparıson Of Turkey And Other Oecd Countrıes (1965-2014 Years)

http://dx.doi.org/10.23929/javs.503
Tam Metin
ASLI GÜLER - Oynak Ekonomik Koşullar Altında Döviz Kuru Oynaklığının Modellenmesi: Türkiye İçin Dinamik Zaman Serisi Analizi Ss, 39-47
Modelling Exchange Rate Volatility Under Volatile Conjuncture : Dynamic Time Series Analysis For The Case Of Turkey

http://dx.doi.org/10.23929/javs.435
Tam Metin
Abdullah SOYSAL - & Şafak KIRAN & Hamdullah SALMİ Sağlık Yönetimi Bölümü Lisans Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Ve Özelliklerinin Bazı Sosyo-Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi Ss, 48-59
Examınation Of Entrepreneurship Tendencies And Characteristics Of Undergraduate Students Of Health Management Department in Terms Of Some Socio-Demographic Characteristics

http://dx.doi.org/10.23929/javs.526
Tam Metin
Şafak KAYPAK - Çevrenin Dili ve Kent Ekolojisine Yansıması Ss, 60-71
The Language of Environment and Its Reflection to Urban Ecology

http://dx.doi.org/10.23929/javs.527
Tam Metin
Şerife KARAGÖZ - Presenteism Ve Örgütsel Sessizlik Kavramlarina Yönelik Bir Literatür Taramasi Ss, 72-77
A Literature Review For Presenteism And Organizational Silency

http://dx.doi.org/10.23929/javs.511
Tam Metin
İlkut Elif KANDİL GÖKER - Bilişim Sektöründe Entelektüel Sermaye İle Finansal Performans İlişkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Ss, 78-86
A Study On Determining The Relationship Between Intellectual Capital And Financial Performance in Information Technology Sector

http://dx.doi.org/10.23929/javs.529
Tam Metin
Fatma İNCE - Örgüt Kültürünün Performans Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma Ss, 87-95
A Research On The Effect Of Organizational Culture On Performance

http://dx.doi.org/10.23929/javs.531
Tam Metin
Safa ACAR - Bankacılık Sektöründeki Gelişmeler Siirt İlinde Bankacılık Sektörü Ss, 96-103
Banking Sector Developments Banking Sector In The Province Of Siirt

http://dx.doi.org/10.23929/javs.516
Tam Metin
Zeynep KARAÇOR - & Sevilay KONYA Türkiye’de Turizm Gelirleri İle Ekonomik Büyüme İlişkisinin İncelenmesi Üzerine Ampirik Bir Uygulama Ss, 104-116
An Empirical Application Of The Relationship Between Tourism Income And Economic Growth In Turkey

http://dx.doi.org/10.23929/javs.530
Tam Metin
Evrim KABUKCU - Moda Endüstrisinde Duygusal Pazarlama Uygulamaları: Prada ‘A Therapy’ Örneği Ss, 117-121
Emotional Marketing Applicatıons In Fashion Industry: Case Of Prada 'A Therapy'

http://dx.doi.org/10.23929/javs.532
Tam Metin
Samet EVCİ - & Mehmet CİHANGİR & Erhan ERGİN Petrol Piyasasında Oynaklığın Öngörülmesi: Garch Modelleri İle Bir Uygulama Ss, 122-128
Forecasting Volatility Of Crude Oil Market: An Application With Garch Models

http://dx.doi.org/10.23929/javs.533
Tam Metin
Mehmet KAPUSIZOĞLU - & Hayriye ŞENGÜN & Füsun Çelebi BOZ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Kariyer Kararı Yetkinlik Beklentileri: Bayburt Üniversitesi Örneği Ss, 129-143
Career Decision Self Efficacy Expectations of Faculty of Economics and Administrative Sciences Students : Example of Bayburt University

http://dx.doi.org/10.23929/javs.535
Tam Metin
Niyazi GÜMÜŞ - & Suat KARTAL & İlyas Ertuğrul İNAN Tüketicilerin Kırsal Gıda Ürünlerine Yönelik Algılarının İncelenmesi Ss, 144-153
An Examination of Consumers' Perceptions of Towards Rural Food Products

http://dx.doi.org/10.23929/javs.512
Tam Metin
Şerafettin SEVİM - & Ali KESTANE & Nafiye Damla YILMAZ Entegre Raporlamanın Yatırımcılar Açısından Analizi: Entegre Yatırım Analizi Algoritması Ss, 154-170
Integrated Reporting Analysis For Investors: Integrated Investment Analysis Algorithm

http://dx.doi.org/10.23929/javs.536
Tam Metin
Caner ATIŞ - & Zeynep ŞENER Üretim İşletmelerinde Kalite Maliyetlerinin Paf Modeline Göre Sınıflandırılmasının Önemi Ss, 171-182
The Significance Of Classification Of Quality Costs in Manufacturing Companies According To The Paf Model

http://dx.doi.org/10.23929/javs.537
Tam Metin
Ali BALKAN - Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Uyugulanabilecek İdari Koruma Tedbirleri Ss, 183-191
Administrative Protection Measures That May Applied To Preventing Violence Against Women

http://dx.doi.org/10.23929/javs.538
Tam Metin
Orhan ELMACI - & Kadir TUTKAVUL Muhasebe Eğitiminde Stratejik Yol Haritasının Belirlenmesinde Maliyet Ve Yönetim Muhasebesi Eğitiminden Beklentilerin Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesine İlişkin Ampirik Bir Çalışma Ss, 192-207
Determining Strategic Road Maps in Accounting Education a Empirical Study on Measurement and Evaluation of Expectations from Cost and Management Accounting Education

http://dx.doi.org/10.23929/javs.504
Tam Metin
Halil AKMEŞE - & Sercan ARAS & Doğan ATAMAN Otelcilik Sektöründe Meydana Gelebilecek Krizlere Karşı Alınabilecek Önlemlere Yönelik Bir Araştırma Ss, 208-214
A Research On Measures To Be Taken Against Crises That May Occur in The Hospitality Industry

http://dx.doi.org/10.23929/javs.539
Tam Metin
Safa ACAR - BİST Sürdürülebilirlik Endeksinde Yer Alan Şirketlerin Misyon İfadelerinin Kurumsal Sürdürülebilirlik Açısından Analizi Ss, 215-223
Analysis In Terms Of Corporate Sustainability Of Mission Statements From The Companies In BIST Sustainability Index

http://dx.doi.org/10.23929/javs.517
Tam Metin
Hasan ÇİFTÇİ - & Okan ÇOLAK Turistik Destinasyonların Pazarlamasında Kent İmajı Algısı: Mardin İli Üzerine Bir Uygulama Ss, 224-236
The Perception of City Image in the Marketing of Touristic Destinations: An Application on Mardin Province

http://dx.doi.org/10.23929/javs.273
Tam Metin
Mehmet DEMİR - & Ayşe EKER Muhasebe Meslek Mensuplarının Vergi Aflarının Etkinliğine Yönelik Görüşleri: Sivas İlinde Bir Araştırma Ss, 237-248
Opinions Of Accounting Profession Members To The Effectiveness Of Tax Amnesties: A Research In Sivas Province

http://dx.doi.org/10.23929/javs.448
Tam Metin
Tuncay ÇELİK - ; Muhittin KAPLAN & Doğan BARAK Türkiye’de Turizm Gelirlerinin Cari Açığın Sürdürülebilirliğine Etkisi: 1980-2016 Ss, 249-259
The effect of tourism revenues on current account sustainability in Turkey: 1980-2016

http://dx.doi.org/10.23929/javs.349
Tam Metin
Betül ALTAY TOPCU - & Burcu ORALHAN Türkiye Ve OECD Ülkeleri’nin Temel Makroekonomik Göstergeler Açısından Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Karşılaştırılması Ss, 260-277
The Comparison of Turkey and Other OECD Countries with Multi Criteria Decision Making Methods in Terms of Basic Macroeconomic Indicators

http://dx.doi.org/10.23929/javs.304
Tam Metin
Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)

Editor: Doç.Dr. Ömer Okan FETTAHLIOĞLU
Assistant Editor: Yrd.Doç.Dr. Banu TANRIÖVER & Öğr.Gör. Dr. Arif YILDIZ
Publication Place: Kahramanmaraş/Türkiye
Yıl-sayı: 2017-13
Jenerik Dosyası | İçindekiler | Kapak Resmi | Editörden |

Author Article Name Detail
Derya ÖZTÜRK - KOBİ’lerin Tam Zamanında Üretim Sisteminde Tedarikçi İlişkilerinin Belirlenmesi Ss, 1-10
Determination of Supplier Relations in SME's Just-in-Time Production System

http://dx.doi.org/10.23929/javs.332
Tam Metin
Abdullah OĞRAK - & Okan KARATAŞ Aile İşletmelerinde Yönetim Sorunları:Van İlin’de Bir Araştırma Ss, 11-20
Family Business Management Problems:A Research in Van

http://dx.doi.org/10.23929/javs.333
Tam Metin
GONCA AKGÜN GÜNGÖR - Türkiye İmalat Sanayinde Firma Ölçeği Değişmeleri ve İhracat Performansı İlişkisi Ss, 21-39
The Relation between Changes in Firm Scale and Export Performance in Turkish Manufacturing Industry

http://dx.doi.org/10.23929/javs.343
Tam Metin
Mehmet ÇINAR - & Ramazan ÖZ Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisine Yenilenebilir Enerji Bağlamında Bir Öneri Ss, 40-54
A Suggestion for Energy Consumption and Economic Growth in the Context of Renewable Energy

http://dx.doi.org/10.23929/javs.350
Tam Metin
Mehmet ÇINAR - & Aslıhan YILMAZ Terör Olaylarının Döviz Piyasası Oynaklığı Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği Ss, 55-66
The Influence of Terrorist Events on the Volatility of Foreign Exchange Market: The Case of Turkey

http://dx.doi.org/10.23929/javs.351
Tam Metin
Melahat YEŞİLKAYA - Sürdürülebilir Kalkınmada Dış Ticaretin Yeri ve Önemi: Türkiye ve BRIC Ülkelerinin Karşılaştırmalı Analizi Ss, 67-84
The Place And Importance Of Foreign Trade In Sustainable Development: A Comparative Analysis Of Turkey And BRIC Countries

http://dx.doi.org/10.23929/javs.352
Tam Metin
Ayhan KORKULU - & Burhan YILMAZ Türkiye’de Büyüme- Enflasyon İlişkisi: Granger Nedensellik Analizi (1939-2013) Ss, 85-93
Growth-Inflation Relationship In Turkey: Granger Causality Analysis (1939-2013)

http://dx.doi.org/10.23929/javs.365
Tam Metin
Ekrem Ersin CESUR - İşgücü Sunumunu Etkileyen Ücret Dışı Bir Unsur Olarak "Düzensiz İşgücü Göçü" ve Türkiye İşgücü Piyasasına Etkisi Ss, 94-108
“Irregular Labour Migration” as a Non-Wage Factor Influencing Labour Supply and its Effect on Labour Market in Turkey

http://dx.doi.org/10.23929/javs.366
Tam Metin
Ünal GÜRSEL - & Sibel SÜ ERÖZ Örgütsel Bağlılık ve Yenilik Yönetimi İlişkisi: Mutfak Personeli Üzerine Bir Araştırma Ss, 109-132
The Relationship Between Organizational Commitment And Innovation Management: A Survey Study Of Kitchen Personnel

http://dx.doi.org/10.23929/javs.367
Tam Metin
Berat ÇİÇEK - & Yusuf Emre Karakaş İşletme Kuluçkaları Döneminde İnovasyon Hedefi Ve Performansı İlişkisi: İŞGEM Örneği Ss, 133-145
The Relationship Between Innovation Target And Performance In The Incubation Period: The Case Of ISGEMS

http://dx.doi.org/10.23929/javs.369
Tam Metin
Yunus VURAN - & İbrahim Sani MERT Recep Tayyip Erdoğan’ın Karizmatik Liderlik Özellikleri: Şanlıurfa, Diyarbakır Ve Gaziantep İllerinde Bir Uygulama Ss, 146-165
Recep Tayyip Erdoğan's Charismatic Leadership Features: An Applİcation In Sanlıurfa, Diyarbakır And Gaziantep

http://dx.doi.org/10.23929/javs.370
Tam Metin
Kayhan AHMETOĞULLARI - & Melike GÜNEŞ MYO Öğrencilerinin Kariyer Planlaması: Hilvan Örneği Ss, 166-177
Career Planning Of Vocational High Schools: Hilvan Example

http://dx.doi.org/10.23929/javs.372
Tam Metin
Ferit İZCİ - & Mehmet SARITÜRK Değişen Kamu Yönetimi Anlayışı: İyi Yönetişim ve Temel Bileşeni Olarak Hesap Verebilirlik Ss, 178-198
Changing Public Management Approach: Good Governance and Accountability As A Principal Component

http://dx.doi.org/10.23929/javs.373
Tam Metin
İbrahim DOĞAN - ; Mahmut Şaban AFSAL; Bayram AYDIN & Süleyman GÜRBÜZ Faiz Oranları ve Döviz Kuru Dönemsel Analizi; Türkiye Örneği Ss, 199-205
Periodic Analysis of Interest Rates and Exchange Rates; Turkey Example

http://dx.doi.org/10.23929/javs.375
Tam Metin
Engin ÇAKIR - & Gülşah SEZEN AKAR Bütünleşik Swara–Topsis Yöntemi İle Makine Seçimi: Bir Üretim İşletmesinde Uygulama Ss, 206-216
Machine Selecting Using Integrated SWARA – TOPSIS Method: Application in A Manufacturing Company

http://dx.doi.org/10.23929/javs.376
Tam Metin
Gülbahar ATASEVER - Türkiye’de Risk Primi (CDS), Piyasa Göstergeleri Ve Seçim Dönemlerine İlişkin Ekonometrik Analiz Ss, 217-226
Econometric Analysis On Risk Premium (Cds), Market Indicators And Period Of Elections In Turkey

http://dx.doi.org/10.23929/javs.399
Tam Metin
Kemal VATANSEVER - & Nuri AVŞARLIGİL Portföy Yönetim Şirketlerinin Etkinlik Ölçümü: Veri Zarflama Analizi Uygulaması Ss, 227-233
Measuring the Performance of Portfolio Management Companies: Data Envelopment Analysis Application

http://dx.doi.org/10.23929/javs.400
Tam Metin
Hakan CAVLAK - ; Yasin CEBECİ & Necati GÜNEŞ Nakit Akış Tablolarının İçerik Analizi Yöntemi İle Değerlendirilmesi Ss, 234-246
Evaluation Of Cash Flow Statements By Content Analysis Method

http://dx.doi.org/10.23929/javs.404
Tam Metin
Cansu SOLMAZ - & Çağla ÜST CAN Öğrencilerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ss, 247-254
The Investigation of the Relationship between Students’ Organizational Citizenship Behaviors and Their Academic Success

http://dx.doi.org/10.23929/javs.405
Tam Metin
Gülsüm Şeyma KOCA - & Gülnur İLGÜN Hizmet Bölgelerine Göre Türkiye'nin İnsani Gelişim Endeksinin Değerlendirilmesi Ss, 255-265
Evaluation Of Turkey's Human Development Index By Employment Regions

http://dx.doi.org/10.23929/javs.418
Tam Metin
Meltem KESKİN KÖYLÜ - Kobi’lerde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımının Finansal Sorun Çözümüne Katkıları Ss, 266-274
Benefits Of Using Information Technologies In Solving Financial Issues For Smes

http://dx.doi.org/10.23929/javs.421
Tam Metin
Mehmet KARAHAN - ; Müntaz KORKUTAN & Özkan YILDIRIMÇAKAR Sağlık Hizmetlerinde Markalaşma Ve Marka Sadakatini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Ss, 275-287
Branding in Health Services and Determination of Factors Affecting Brand Loyalty

http://dx.doi.org/10.23929/javs.422
Tam Metin
Fatma TEMELLİ - & Ömer ÇINAR İİBF Öğrencilerinin Finansal Analiz Dersine Yönelik Başarı Ve Tutumları Arasındaki İlişki: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde Bir Uygulama Ss, 288-297
The Relationship Between The Success Marks And The Attitudes Towards The Course Of Financial Analysis Of Students Of Faculty Of Economics And Administrative Sciences: An Application In Agri Ibrahim Cecen University

http://dx.doi.org/10.23929/javs.423
Tam Metin
Murat CANITEZ - ; Fatih CURA & Mehmet Akif GÜNDÜZ Kümeleme Analizi: İhracatta İnovasyon Makasına Yönelik Bir Uygulama Ss, 298-306
Cluster Analysis: An Application to Innovation Gap in Exports

http://dx.doi.org/10.23929/javs.424
Tam Metin
Emine KARAKAPLAN ÖZER - & Edip DOĞAN Yaşam Doyumu Ve Performans İlişkisi: Adıyaman Üniversitesi Akademik Personeli Uygulaması Ss, 307-315
The Relation Between Life Satisfaction And The Performance: A Case Study On Adıyaman University Academic Staff

http://dx.doi.org/10.23929/javs.431
Tam Metin
Selcen SARI AYTEKİN - ; Elif SİS ATABAY & Tarhan OKAN Örgütsel Sessizlik Kültürel Bir Sonuç Mudur? Ss, 316-327
Is Organizatonal Silence A Cultural Consequence?

http://dx.doi.org/10.23929/javs.432
Tam Metin
Gülnur İLGÜN - & Gülsüm Şeyma KOCA Seçilmiş Olan Sağlık Göstergeleri Açısından Orta Gelirli Ülkelerin Sınıflandırılması Ss, 328-336
Classification Middle Income Countries For The Selected Health Indicators

http://dx.doi.org/10.23929/javs.433
Tam Metin