ISSN:2149-8598

Indexed / Listed In


Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)
Directory of Research Journals Indexing (DRJI) Directory of Research Journals Indexing Logo
ResearchBible (Academic Resource Index) ResearchBib
Academic Scientific Journals (CiteFactor)
Scientific Indexing Services (SIS)
International Index Copernicus Index Copernicus
Advanced Science Index
Akademik Araştırmalar İndeksi (Acarindex.com)
International Institute of Organized Research (I2OR)
Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD)
Social Science Research Network (SSRN)
İdealonline Veri Tabanı
İnfoBase Index
Scholarsteer Index
Arastirmax

Not: Ebscohost, TUBİTAK ULAKBİM TR DİZİN ve diğer birçok dizinde taranmak için başvuru yapılmış ve dergimiz incelemeye alınmıştır.

Journal of Academic Value Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.