ISSN:2149-8598

Yayın Etiği


YAYIN ETİĞİ

Dergi Hakkında

International Journal of Academic Value Studies (JAVStudies), uluslararası hakemli bir dergidir.

Derginin en önemli amacı bilim dünyasına iktisadi ve idari bilimler alanında katkı sunmak, belirtilen alanda nitelikli çalışmaları yayınlamak suretiyle bilimsel niteliğin artmasını sağlamaktır.

Dergimizde açık erişim politikası uygulanmaktadır.

 

Yayıncının Sorumlulukları

 • Editörler ve editör kurulu üyeleri, yayın sürecinde olan çalışmalarda yer alan bilgileri (kendi çalışmaları ve hala devam eden çalışmalar da dahil olmak üzere) yazar(lar)ın açık onayı olmadan kendi çıkarları için kullanamazlar.
   
 • Editörler, derginin herhangi iki unsuru arasında çıkar çatışmalarının olduğu düşünülen durumlarda yayın ile ilgili ön inceleme ve değerlendirme yapması için editör kurulunun başka bir üyesini görevlendirecektir.
   
 • Editörler, yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaları değerlendirme için alanlarında uzman en az iki hakeme gönderirler. Sorumlu editör ve en az iki hakem tarafından incelenmek suretiyle çift taraflı kör değerlendirme (double-blind peer review) hakemlik sistemi uygulanır.
   
 • Editörler yazarlardan intihal raporu ister veya bu incelemeyi kendisi yapar. İnceleme sürecinin tamamlanmasının ardından editörler, hakem raporları, telif hakkı ve intihal gibi yasal düzenlemeleri de göz önünde bulundurarak hangi çalışmaların yayınlanacağına karar verirler.
   
 • Yayıncı, uluslararası yayın etiği yönergelerini kabul etmektedir.
   
 • Dergimizde açık erişim politikası uygulanmaktadır.

 

Yazarlar ve Yazarların Sorumlulukları

 • Yazarlar, özgün (daha önce yayımlanmamış) çalışmalarını dergiye göndermek ve dergi web sayfasında verilen yazım ve yayın ilkelerini takip etmekle yükümlüdür.
   
 • Yazarlar, daha önce yayınlanmış veya başka bir platformda hakem süreci başlamış çalışmalarını göndermemelidir.
   
 • Çift taraflı kör değerlendirme (double-blind peer review) hakemlik sistemi uygulandığından dolayı yazar çalışmasını isimsiz olarak sisteme yüklemelidir.
   
 • Dergide tablo, şekil ya da diğer katkı sunan alıntılar gibi telifli materyal ancak geçerli izin ve telif onayı ile yayımlanır ve bunun sorumluluğu yazarlara aittir.
   
 • Çok yazarlı çalışmalarda tüm yazarlar çalışmaya ortak katkı yaparlar. Bu anlamda yazar, "çalışmayı tasarlama", "verileri toplama", "verileri inceleme", "verileri analiz etme", "çalışmayı yazma" ve "verilerin ve analizlerin doğruluğunu onaylama" aşamalarından en az 3 tanesine katılmış olmalıdır.
   
 • Yazarlar, makalelerindeki fikirlerin şekillendirilmesinde etkili ya da bilgilendirici her türlü kaynağa atıf yapar. Yapılan atıflar intihal özellikleri taşımayacak nitelikte olmalıdır. Yazarlar yüzyüze görüşme gibi yazılı metin dışında elde ettikleri bilgileri de kaynak göstermek ve izin almak suretiyle yayınlanmalıdır.
   
 • Çalışmaya yapılan tüm mali katkılar, sponsorluklar ya da proje destekleri açıkça belirtilmelidir. Çalışma bir kurum ya da kuruluş tarafından bir proje kapsamında destekleniyorsa, tüm mali destekler destek numaralarıyla birlikte yazılmalıdır.
   
 • Yazar, hakemin ve kurulun belirttiği düzeltme önerilerini yerine getirmek zorundadır. Yazar(lar) hakemlerin olumsuz görüşlerine karşı kanıt göstermek koşuluyla itiraz edebilirler. Bu itiraz incelenir ve gerekli görülürse farklı hakem görüşüne başvurulur. 
   
 • Dergide yayınlanması için gönderilen çalışmalar yayınlansın ya da yayınlanmasın iade edilmez. Ancak yazar yayımlanmış yazısında bilimsel hata ya da uygunsuzluk yaptığını fark ettiğinde, yazıyı geri çekme ya da hatayı düzeltme amacıyla olabildiğince hızlı bir şekilde Editör ile temasa geçme yükümlülüğünü taşır.
   
 • Dergide yayınlanan çalışmaların içeriğinden kaynaklanan yasal sorumluluklar, tamamen çalışmanın yazar(lar)ına aittir.

 

Hakemlerin Sorumlulukları

 • Dergi web sitesine hakem olarak kaydı bulunan bütün uzmanlar hakemlik için atanmak üzere hazır bulunduklarını kabul etmiş sayılırlar.
   
 • Atandığı halde ilgili çalışmanın uzmanlık alanıyla ilgili olmaması, sağlık mazereti, seyahatte olma gibi çeşitli nedenlerle değerlendirme yapamayacak olan hakem, en kısa sürede durumunu editöre bildirmelidir.
   
 • Hakem atamasını kabul eden uzmanlar ise süresi içerisinde ve imkan dahilinde hızlı değerlendirme yapmak için gayret göstermelidirler.
   
 • Dergide çift taraflı kör değerlendirme (double-blind peer review) hakemlik sistemi uygulanmaktadır. Bundan dolayı hakemler, makale yazarlarının isimlerini öğrenmek için araştırma çabası içerisine girmemelidir.
   
 • Hakemler, hakemlik yaptıkları ve henüz yayınlanmamış olan çalışmada yer alan çok özel ve bu süreçte gizli olan bilgileri başka bir çalışmada kullanamaz, herhangi üçüncü bir kişi ile paylaşamaz. Bundan dolayı ortaya çıkacak hukuki sorumluluk hakeme aittir.
   
 • Hakemler, çıkar çatışması olabilecek veya objektif değerlendirmesine mani olacak farklı bir durum olduğunda editöre bildirmeli ve hakemlikten çekilmelidir.
   
 • Hakemler, içeriği esas alarak, çalışmalardaki cinsiyet, ırk, din, vatandaşlık veya siyasi muhtevaya bakmaksızın objektif bir bakış açısıyla değerlendirmelidirler.
   
 • Objektif değerlendirme sürecinde yazarlara yönelik kişisel eleştiri, hakaret, aşağılama gibi bilimsellikten uzak ithamlar veya yorumlar yapılmamalıdır. Değerlendirmeler, nesnel ve çalışmaların geliştirilmesine veya varsa eksikliklerin giderilmesine katkı sağlayacak şekilde yapılmalıdır.
   
 • Hakemler, çalışmada atıf olarak belirtilmeyen alıntılara rastlarsa bunları yazarlara bildirmekle yükümlüdürler. Yazarın bu durumu düzeltmemesi durumunda ya da daha önce yayınlanmış herhangi bir çalışma ya da bilgiyle benzerliği olan yayınların fark edilmesi durumunda editörleri bilgilendirmelidirler.

 

 

Journal of Academic Value Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.