Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Lise Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algılarının Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
(Examination of High School Teachers' Perceptions of Organizational Justice in Terms of Demographic Variables )

Yazar : Hakan GÜRSOY    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 15
Sayfa : 22-38
530    598


Özet
Bu çalışma, lise öğretmenlerinin örgütsel adalet algılarının demografik değişkenlerle ilişkisini incelemek üzere yapılmıştır. Çalışma evreni olarak Ankara ili 7 merkez ilçesinde bulunan 102 lisede görevli toplam 5746 öğretmen seçilmiş, örneklemi ise basit tesadüfi yöntem kullanılarak 368 öğretmen üzerinde gerçekleştirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesi aşamasında öğretmenlerin örgütsel adalet algıları ile alt boyutlarına ilişkin bilgileri ve ilişkileri belirlemek amacıyla Niehoff ve Moorman (1993)’ın geliştirdiği “Örgütsel Adalet Ölçeği” kullanılmıştır. Bu ölçeği Türkçe versiyonuna Serinkan uyarlamıştır. Bu araştırmada, Onurlucan’ın çalışmasında kullandığı dağıtım adaleti, süreç adaleti ve etkileşim adaleti boyutlarından oluşan “Örgütsel Adalet Ölçeği” ifadeleri kullanılmıştır. Güvenilirlik ve yapı geçerliliği yapılan ölçek ifadelerinden sonra faktör analizi yapılmıştır. Örgütsel adalet ölçeği, dağıtımsal adalet, süreç adaleti ve etkileşim adaleti olmak üzere 3’lü faktör halinde değerlendirilmiştir. Cinsiyet için t-testi yapılmış ve diğer değişkenler için Tek Yönlü Anova testi uygulanmıştır. “Cinsiyet” ve “Eğitim Durumu” değişkenleri ile örgütsel adalet ölçeği alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. “Yaş” değişkeni ile süreç adaleti ve etkileşim adaleti arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. “Okulda Çalışma Süresi” ve “Toplam Çalışma Süresi” değişkenleri ile örgütsel adaletin her üç alt boyutunda da ilişki tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Örgütsel Adalet, Dağıtım Adaleti, Süreç (Prosedürel) Adaleti, Etkileşim Adaleti.

Abstract
This study was conducted to examine the relationship between high school teachers' perceptions of organizational justice and demographic variables. A total of 5746 teachers from 102 high school positions in 7 District borrowing central of Ankara province were selected as the study universe, and sampling was performed on 368 teachers using simple random method. In the evaluation of data, "Organizational Justice Scale" developed by Niehoff and Moorman (1993) was used in order to determine teachers' knowledge and relationships about organizational justice perceptions and subscales. Serinkan adapted this scale to Turkish version. In this research, the statements of "Organizational Justice Scale" consisting of distribution justice, process justice and interaction justice used in Onurlucan 's study were used. Reliability and construct validity were followed by factor analysis. Organizational justice scale, distributed justice, process justice and interaction justice were evaluated as three factors. A t-test was conducted for gender and One-Way Anova test was applied for the other variables. There was no significant relationship between the variables of "gender" and "education level" and organizational justice scale subscales. There was significant relationship between the variable of "age" and process justice and interaction justice. The variables of "working year in school" and " total working year In occupation" were found to be related to all three sub-dimensions of organizational justice.

Keywords
Organizational justice, distributive justice, procedural justice, interactional justice.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri