Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


6360 Sayılı Yasa ile Getirilen Yeniliklerin Yerel Halk Üzerindeki Etkililiğinin Ölçülmesi: Malatya Büyükşehir Belediyesi Örneği
(Measurement Of The Effectiveness On Local Residents Of The Law No 6360 Brought Innovations: Example Of Malatya Metropolitan Municipality )

Yazar : Vedat YILMAZ  & Şafak KAYPAK  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 15
Sayfa : 405-418
615    676


Özet
Dünyada yaşanan hızlı değişimleri ve gelişmeleri takip etmeye çalışan ülkemiz, 20. yüzyılın sonlarından itibaren kamu yönetiminde yeniden yapılanma, reform adları altında kamu kurum ve kuruluşlarında yeni düzenlemeler yapma yoluna giderek, kamu yönetiminde yaşanan mevcut sorunlara çözüm bulmaya çalışmıştır. Bu çözüm arayışlarına yönelik birçok yeni yasa çıkarılmıştır. Çıkarılan bu yasalar arasında yer alan 6360 sayılı Kanun ile büyükşehir yönetim sisteminde önemli değişiklikler yapılmıştır. Çalışmamızda 6360 sayılı yeni büyükşehir belediye yasasının, yerel halk üzerindeki sosyal ve ekonomik anlamda nasıl bir etki bıraktığı ve geleceğe yönelik halkın düşünce ve sorunlarının ortaya çıkarılması ile bu sorunlara ilişkin cevaplar aranmaya çalışılacaktır. Araştırmamızda örneklem olarak 6360 sayılı yasa ile Büyükşehir belediyesi olarak halka hizmet vermeye başlayan Malatya ili alınmış olup Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin yasa gereğince yapmış olduğu faaliyetlerin sosyal ve ekonomik anlamda, yerel halk üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerinin derecesi ölçülecektir. Araştırmamızda anket (200 kişi ile), yüz yüze görüşme, gözlem ve literatür tarama yöntemleri kullanılacaktır. Çalışmamızda elde edilen bulguların birkaçını şöyle sıralayabiliriz; emlak, çevre ve çöp vergileri, yapı ruhsat vergileri gibi vergi kalemlerinde artış olmuştur. Konut kiraları, konut ve arsa fiyatlarının ve ulaşım ücretlerinin arttığı; büyükşehir belediyesinin sorumluluk alanının genişlemesi ile birlikte çevre ve peyzaj düzenlemelerinin, yol, su ve kanalizasyon hizmetlerinin yetersiz kaldığı; nüfusun artmasına paralel olarak halkın iş olanaklarının azalması gibi olası sorunlar saptanmış ve bu sorunlara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
6360 sayılı Yasa Büyükşehir Belediyesi Yerel Halk Etkililik

Abstract
Our country which try to follow the rapid changes and developments in the world, try to find solutions to the current problems in the public administration under the name of reconstruction and reform in the public administrations and institutions by making new regulations since late 20th century. To seek a solution, a lot of new laws are made. Located between these laws issued with the help of Law no 6360 has made in metropolitan management system significant changes. In our study the law that is enforced with the Law no 6360 new metropolitan municipality law how it would leave an impression on the citizens as a social and economical and find out citizens thoughts and problems in the future and find solutions to these problems, will be answered. In our research, as a sample Malatya metropolitan municipality which became a metropolitan municipality with the Law no 6360 and started to serve to the citizens’ facilities that are done according to the law in the social and economic field and its level of influence as positive and negative on the citizens will be measured. In our research questionnaire (with 200 people), face to face interview, observation and literature searching will be used. The findings that are thought to be obtained in our study can be measured as this: There is a rise in the taxes like real estate, environment and garbage taxes, construction taxes. Detection of possible problems and solutions to them like rise in the housing rents, land prices and transportation fees and as metropolitan municipality’s area of responsibility expanded; environment and landscape arrangements, service of road, water and sewage fails to satisfy as parallel with the rise of the population decrease in the employment opportunities.

Keywords
Law no 6360, Metropolitan Municipality, Local Residents, Effectiveness

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri