Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Orta Vadeli Harcama Sistemi Ve Ülke Uygulamalarının Değerlendirilmesi
(Evaluation Of Medium Term Expenditure System And Country Applications )

Yazar : Haluk EGELİ  & Mehmet DAĞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 16
Sayfa : 481-504
367    355


Özet
20.yüzyılın ortalarından itibaren ekonomide devletin ağırlığının artmaya başladığı görülmektedir. Devletler ekonomiye yön verirken bütçe politikalarını etkin bir araç olarak kullanmaya başlamışlardır. Bütçe sistemleri ve politikaları ekonomideki güncel gelişmelere uyum sağlamak amacıyla çeşitli reformlara tabi tutulmaktadır. Son yıllarda bütçe sistemlerindeki reform çalışmalarında eğilim çok yıllı bütçeleme ve orta vadeli harcama sistemi yönündedir. Bu çerçevede bütçe planlaması açısından birçok ülkede orta vadeli harcama sistemi ağırlık kazanmaya başlamıştır. Özellikle 1990’lı yılların ortalarından itibaren ön plana çıkmaya başlayan orta vadeli harcama sistemi, bütçe uygulamalarına orta vadeli bir bakış açısı kazandırmak ve bütçe-plan ilişkilerini geliştirmek bakımından önem taşımaktadır. Orta vadeli harcama sistemi ile makroekonomik değişkenlere uyumlu bir bütçe planlaması yapılması hedeflenmektedir. Orta vadeli harcama sistemine yönelik uygulamalar ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, mali sistemleri ve idari yapılarına bağlı olarak bazı farklılıklar içermektedir. Çalışmada öncelikle orta vadeli harcama sisteminin amaçları ilkeleri ve süreci hakkında bilgi verilecektir. Daha sonra seçilmiş ülke örnekleri esas alınarak, söz konusu sistemin ülke uygulamaları incelenecek ve her bir ülke için değerlendirmelere yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler
Devlet Bütçesi, Bütçe Sistemi, Çok Yıllı Bütçeleme, Orta Vadeli Harcama Sistemi,

Abstract
It is seen that the weight of the economy in the middle of the 20th century is beginning to increase. The states have started to use budget policies as an effective means of directing the economy. Budget systems and policies to adapt to the current developments in the economy to adapt to the various reformers. In recent years, the tendency in reforms in budget systems is multi-year budgeting and medium-term spending. Do not gain weight on the system. The medium-term spending system, which started out in the forefront especially before the mid-1990s, is important in terms of bringing a medium-term perspective to budget practices and improving budget-plan relations. It is a budgetary plan that is compatible with the medium term expenditure system and the macroeconomic variable. In the study, firstly the objectives of the medium-term expenditure system, the principles and the process will be given. Then on the basis of selected country examples, the application of the system will be examined and the evaluations will be given for each country.

Keywords
State Budget, Budget System, Multi-Year Budgeting, Medium Term Expenditure System,

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri