Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sanayileşme, Şehirleşme ve Çevre Kirliliği Arasındaki İlişki: Türkiye İçin Bir ARDL Sınır Testi Yaklaşımı
(Relationship Between Industrialization, Urbanization and Environmental Pollution: An ARDL Bounds Testing Approach For )

Yazar : Tuba YILDIZ  , Tunay BOSTAN GÖKTÜRK  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 2 Vol.5
Sayfa : 217-229
246    217


Özet
Çevre sorunları, günümüzde pek çok ulusun en önemli mücadele alanlarından birini oluşturmaktadır. Ülkeler sanayileşme ve silahlanmada olduğu gibi şehirleşmede de büyük ölçeği hep ön planda tutmakta veya tutmak durumunda kalmaktadır. Böylece, şehirler hem yatay ve hem de dikey büyüme tehdidiyle karşı karşıya kalmaktadır. Her iki durumun sonucu fiziksel ve sosyal çevreye zarar vermektedir. 1980 yılından itibaren sanayileşmedeki hızlı ilerleme sonucunda sanayide çalışma imkânı artmış ve köyden kente göç hızlanmıştır. Şehirlerin kalabalıklaşması sonucunda çarpık kentleşmeyle birlikte var olan çevre düzeni bozulmaya başlamıştır. Çevre düzenlemesine uyum sağlamayan yerleşmeler ortaya çıkmaya başlamıştır. Ayrıca sanayileşmenin artmasıyla birlikte çevreye yayılan zehirli gazların miktarı sürekli artmaktadır. Türkiye’de şehirleşmenin artışıyla birlikte ortaya çıkan yanlış şehirsel büyüme ve etkileri çevreye karşı duyarlılığın artmasıyla birlikte gitgide önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı şehirleşme oranı ile çevre kirliliği arasındaki ilişkiyi teorik olarak açıklayarak, ekonometrik analiz ile desteklemektir. Ayrıca elde edilen sonuçlara yönelik politika önerilerinde bulunmak amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda şehir nüfusundaki artış oranı ve enerji kullanımı ile karbondioksit emisyonu arasında anlamlı ve pozitif ilişki bulunmuştur, sanayi üretim endeksi ile karbondioksit emisyonu arasında anlamsız bir ilişki ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
CO2 Emisyonu, Çevre Kirliliği, Sanayileşme, Enerji Kullanımı, ARDL Modeli

Abstract
Environmental problems are one of the most important struggles of many nations today. Just as the countries usually prioritize or have to prioritize the big scale in urbanization as in industrialization and arming, Thus, cities face the threat of both horizontal and vertical growth. The end of both situations is harmful to the physical and social environment. Since 1980s, as a result of rapid industrialization, the opportunity to work in the industry has increased and migration from village to city has accelerated. As a result of cities becoming crowded, the existing environmental has started to deteriorate with unplanned urbanization. Settlements that do not comply with environmental regulations have begun to emerge. In addition, with the increase in industrialization, the amount of toxic gases emitted to the environment has constantly started to increase. Unplanned urbanization and its effects emerging as a result of the increase of urbanization in Turkey have gradually become important because of the increase of sensitivity to the environment. The aim of this study is to explain the relationship between urbanization and environmental pollution wirh econometric analysis. It is also aimed to make policy recommendation on the results. The research revealed a significant and positive correlation between the increase in urban population and the use of energy and carbon dioxide emissions, and a meaningless correlation between the Industrial Production Index and carbon dioxide emissions.

Keywords
CO2 Emission, Environmental Pollution, Industrialization ,Energy, ARDL Model

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri