Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Bağımsız Denetçilerin Sorumluluklarının SPK, VUK, 3568 Sayılı Kanun, TTK ve KGK Düzenlemeleri Açısından İncelenmesi
(Examining The Responsibilities of Independent Auditors in Terms of CML, TPL, Law No. 3568, TCC, and POL )

Yazar : Öznur ARSLAN  & Kazım KIR & Mehmet DEMİR  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 1 Vol.5
Sayfa : 100-113
186    178


Özet
Bağımsız denetim, işletme yetkililerinin işletme ile ilgili iddialarının doğruluk düzeyini saptamak üzere gerçekleştirilen bir faaliyettir, İşletme bilgilerini kullanacak olan taraflara işletmece sunulmuş olan bilgilerin güvenilir ve karşılaştırılabilir olup olmadığı ve finansal işlemlerin ilgili kanun, yönetmelik, tebliğ vb. düzenlemelere uygun değerlendirilip değerlendirilmediği bağımsız denetim yoluyla gerçekleştirilebilmektedir. Bağımsız denetçi, tüm bu işlemlerle ilgili olarak taraflara makul güvence kapsamıyla sınırlı olmak üzere görüş bildirmektedir. Finansal bilgiler, denetçinin yaşadığı aksaklıklar ve sorumluluklarını azaltmaya çalışması gibi sebeplerle önemli yanlışlıklar içerebilmekte bu da finansal bilginin riskini artırmaktadır. Bu risk ise finansal bilgi kullanıcılarının kararların doğrudan ve önemli oranda etkilemekte, yanlış kararların alınmasına ve kaynakların israfına yol açabilmektedir. Yaşanan finansal skandallarda bu durum kendini apaçık olarak göstermiştir. Finansal bilgilerin hatalı ve/veya hileli olmasının verdiği zararı azaltmak, işletme hakkında doğru ve güvenilir bilgiyi elde etmek amacıyla denetçinin bağımsız denetim faaliyeti ile ilgili süreçte bir takım sorumlulukları çeşitli yasal düzenlemelerde ele alınmıştır. Bu çalışmada, bağımsız denetçinin sorumluluğu, Sermaye Piyasası Kurulunun Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliği (Seri:X, No:22), Vergi Usul Kanunu, 3568 Sayılı Kanun, Türk Ticaret Kanunu ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Bağımsız Denetim Yönetmeliği açısından ele alınmıştır. Bu düzenlemelerde denetçilerin sorumlulukları açısından öne çıkan durumlar incelenmiş, birbirleriyle örtüşen veya ayrışan noktalara değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Denetçi, Bağımsız Denetçi, Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Abstract
The independent audit is an activity performed in order to determine the accuracy level of company officials’ arguments. By means of the independent audit procedures, it can be determined if the information provided by the business to the parties by using the information of company, and if the transactions of the business are examined in accordance with the laws, regulations, legislations, and communiqué, and etc. The independent auditor expresses his/her opinion about these transactions to the parties at reasonable reliability context. The financial information may incorporate significant errors because of the reasons such as difficulties that the auditor may have faced with and the effort of auditor to reduce his/her responsibilities, and this increases the risk of financial information. This risk directly and significantly influences the decisions of users of financial information, and it may lead to wrong decisions and waste of resources. This can be clearly seen in the financial scandals seen before. The responsibilities of auditor during the independent auditing procedure are determined in various legal regulations in order to decrease the losses arising from the misleading and/or fraudulent financial information, and to obtain accurate and reliable information about the company. In the present study, the responsibilities of the auditor are discussed in terms of Communiqué on Independent Audit Standards in Capital Market Law (Series: X, No:22), Tax Procedure Law, Law No.3568, Turkish Code of Commerce, and Public Oversight Accounting and Auditing Standards Authority’s Independent Auditing Regulation. The points coming to the forefront in these regulations in terms of the responsibility of auditors were analyzed, and the overlapping and differentiating points were discussed.

Keywords
Auditor, Independent Auditor, Responsibility of Independent Auditor

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri