Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yerel Yönetimlerde Personel Sisteminde Yeni Dönüşümler
(New Transformations in Personnel System in Local Governments )

Yazar : Arzu YILDIRIM    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 3 Vol.5
Sayfa : 95-106
38    29


Özet
Küreselleşmenin etkisiyle tüm dünyada bir değişim ve gelişim çabası ön plana çıkmaya başlamıştır. 1980’li yıllarla birlikte artan rekabet ortamı, özelleştirme, şeffaflık, etkinlik, verimlilik gibi kavramlar gündeme gelmeye başlamıştır. Yönetim anlayışında farklılıklar ortaya çıkmaya başlamıştır. Yeni yönetim anlayışı, geleneksel yönetim anlayışından farklı olarak daha esnek çalışma, çalışanların yönetime ve karar alma süreçlerine katıldığı, performans sistemine dayalı bir yönetim anlayışını kabul etmektedir. Bu değişim rüzgarından yerel yönetim birimleri de etkilenmiştir. Yerel yönetim birimleri halka en yakın birimler olarak önemini sürekli olarak korumaktadır. Yerel yönetim birimleri de yaşanan bu değişim sürecinden etkilenmiş, personel yönetimi konusunda özel sektörde yürütülen personel yönetimi anlayışından etkilenerek personel yönetimi anlayışından insan kaynakları yönetimi anlayışına doğru bir geçiş olmuştur. İnsan kaynakları yönetimi anlayışı insan unsurunu ön plana almakta, vatandaşların ihtiyaçlarının daha fazla giderileceğine ve daha fazla memnun edileceğine inanılmaktadır. Bu çalışmada, yerel yönetimlerde personel yönetimi konusunda yapılan değişiklikler ele alınacaktır. Özellikle yapılan reformlardan istenilen sayı ve nitelikte personel bulma konusuna çözüm getireceği düşünülen norm kadro uygulaması üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler
İnsan Kaynakları Yönetimi, Personel Yönetimi, Norm Kadro, Yerel Yönetimler.

Abstract
As a result of globalization, a change and development effort has started to come to the fore. In the 1980s, concepts such as increasing competition, privatization, transparency, efficiency and efficiency started to come up. There are differences in the management approach. The new management approach, unlike the traditional management approach, adopts a management approach based on performance system, where more flexible work, employees participate in management and decision-making processes. Local government units were also affected by the wind of change. Local government units maintain their importance as the nearest units to the public. The local government units were also affected by this change process, and the transition from personnel management to human resources management approach was influenced by the personnel management approach in the management of personnel. Human resources management concept is emphasized by the human factor, and it is believed that the needs of the citizens will be solved more and more satisfied. In this study, changes in personnel management in local administrations will be discussed. In particular, it will be emphasized that the implementation of the norm staff, which is considered to be a solution to the issue of finding the desired number and quality of the reforms made.

Keywords
Human Resource Management, Personnel Management, Norm Staff, Local Administrations

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri