Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Medeniyet Kurucu Temel Dinamikler Ekseninde Bir Siyaset Felsefesi Geliştirmek, Hilmi Ziya Ülken’in Hâkimiyet Düşüncesi Ekseninde Bir Değerlendirme
(Develop a Political Philosophy in the Foundation of the Founder Basic Dynamics, an Evaluation in the Axis of Hilmi Ziya Ulken's Thought of Dominance )

Yazar : Mehmet Latif BAKIŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 3 Vol.5
Sayfa : 132-138
58    45


Özet
İnsanlık tarihi boyunca medeniyet kavramı ile zıddı olduğu düşünülen barbarlık birlikte ele alınmıştır. Barbarlık, kaba kuvvet, yıkıcılık, istila, yerleşik düzen düşmanlığı, kabalık gibi anlamlar yüklenerek tarif edilmiştir. Medeniyet ise, yerleşik düzen kurabilmek, meslek ve sanat sahibi olmak, düzenli, yasalı, adil rejimler kurabilmek, ahlak ve hukuk ile kayıtlı olmak, kültür, sanat, bilim ve felsefe ile uğraşıp nesilden nesile bu bilgi ve kabiliyetleri aktarabilmek gibi anlamlara gelir. Medeniyetle çağrışım yapan ve ilk akla gelen kavramlardan biri de kültürdür. Kültür, insan varlığı için tanımlanması ve betimlenmesi hem en kolay hem de en zor kavramdır. Zorluğu, o kültürün içinde olanların onun farkında olmamalarından ileri gelmektedir. Medeniyet ve kültürün akla getirdikleri bir diğer kavram ise şahsiyettir. Şahsiyet, kişiyi o kişi yapan özellikler ve benimsenen değerler bütünüdür. Şahsiyet varlığına dönüşmüş olan insan ferd-i yegâne’dir, tek nüshadır. Yegâne nüsha veya biricik olarak tanımlanan insanlardan ( bireylerden ) oluşan bir toplum ve o toplumun siyasî idaresi, inşâ ve medeniyet kuruma düşüncesi ekseninde, birbirleriyle uyumluluk arz etmek durumundadır. Siyasî devlet yapısının kurumsal yapısı ( Eğitim, Hukuk, Ekonomi, Din, Ordu ) ile bunların insandaki karşılığı olan ferdî değerlerin ( Bilgelik, Adalet, Şecaat, Merhamet, Cesaret ) birbirine uygunluğunun olması, tam olmaları, amacına ve anlamına uygun işleyebilmesi erdem olarak zaruret arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler
Medeniyet, Kültür, Erdem, Siyaset, Ahlâk

Abstract
Throughout the history of humanity, the concept of civilization and barbarism which are thought to be the opposite are discussed together. Barbarism, brute force, destructiveness, invasion, established hostility, rudeness, such as the meanings have been described. Civilization means to establish a settled order, to have a profession and art, to establish regular, lawful, fair regimes, to be registered with morality and law, to deal with culture, art, science and philosophy and to transfer these knowledge and abilities from generation to generation. One of the first concepts that comes to mind is the culture which associates with civilization. Culture is the easiest and the most difficult concept to define and describe human existence. Its difficulty arises from the fact that those within that culture are not aware of it. Another concept brought to mind by civilization and culture is personality. Personality is the person that makes that person and the values that are adopted. The person who has turned into a personality is the only one. A society consisting of people (individuals) defined as the only copy or unique, and the political administration of that society, must be compatible with each other in the context of the idea of construction and civilization. The institutional structure of the political state structure (Education, Law, Economy, Religion, Army) and the individual values which are the human equivalent of them (Wisdom, Justice, Schecaat, Mercy, Courage) have to be compatible with each other, to be complete, to function in accordance with the purpose and the meaning of necessity as a virtue It is.

Keywords
Civilization, Culture, Virtue, Politics, Morality

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri