Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


1 Vol.5 SayıEditör
Prof. Dr. Ibrahim Halil SUGOZU

Editör Yardımcısı
Prof. Dr. Mbodja MOUGOUE

Turkiye  2019

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenErman KEDİKLİ & Yeter DEMİR USLU  
Modern İşletmeler Açısından Girişimcilik ve İnovasyon Yönetiminin Önemi
Sayı 1 Vol.5, s.1-11

The Importance of Entrepreneurship and Innovation Management in terms of Modern Businesses
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.853
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümit Engin TEKİN  
Tercihli Ticaret Anlaşmalarında Menşe Kuralının Önemi
Sayı 1 Vol.5, s.12-24

Importance of Origin of Rules in Preferred Trade Agreements
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.858
Özet | Abstract | Tam Metin |

Davut KARAMAN  
Çevresel Belirsizliğin Kaynak Bağımlılığına Etkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma
Sayı 1 Vol.5, s.25-45

Effect Of Environmental Uncertainty On The Dependence Of Resource: A Research In Accommodation Business
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.855
Özet | Abstract | Tam Metin |

Makbule Hürmet ÇETİNEL & Soner TASLAK  
Çalışanların Kişilik Özellikleri İle İhbarcılık (Whistleblowing) Eğilimleri Arasındaki İlişki Üzerinde Örgütsel Adalet Algısının Aracılık Rolü
Sayı 1 Vol.5, s.46-72

The Role Of Organizational Justice On The Relationship Between Personality Traits Of Employees And Whistleblowing Tendencies
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.848
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serhat ERAT & Kurtuluş DEMİRKOL & Fatih PEHLİVAN  
Örgütsel Sessizliğin Örgütsel Güven ve Performansa Etkisi: Eğitim Sektöründe Bir Araştırma
Sayı 1 Vol.5, s.73-85

The Effect of Organizational Silence on Organizational Reliability and Performance: A Research in the Education Sector
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.849
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe ÇİÇEK  
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Batılılaşma: “Külhani Enteller” Romanında Yeni Osmanlılar İmgesi
Sayı 1 Vol.5, s.86-99

Westernization from the Tanzimat to the Republic: The Image of New Ottomans in the Novel of “Külhani Enteller”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.836
Özet | Abstract | Tam Metin |

Öznur ARSLAN & Kazım KIR & Mehmet DEMİR  
Bağımsız Denetçilerin Sorumluluklarının SPK, VUK, 3568 Sayılı Kanun, TTK ve KGK Düzenlemeleri Açısından İncelenmesi
Sayı 1 Vol.5, s.100-113

Examining The Responsibilities of Independent Auditors in Terms of CML, TPL, Law No. 3568, TCC, and POL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.843
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuran VARIŞLI  
Örgüt İkliminin Örgütsel Bağlılık ve İş Tatminine Etkileri
Sayı 1 Vol.5, s.114-123

The Effects of Business Atmosphere on Organizational Commitment and Job Satisfaction
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.847
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dursun YENER & Ebru ONURLUBAŞ  
Şehir Markası Kavramı ve Türkiye'de Son On Yılda Şehir Markası Kavramı Üzerine Bir Literatür Taraması
Sayı 1 Vol.5, s.124-130

The Concept of City Brand and a Literature Survey on the Concept of City Brand in Turkey over the Last Decade
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.851
Özet | Abstract | Tam Metin |

Güngör KARAKAŞ & Fevzi DİKER & Ercan ONAY  
Belediye Çevresel Hizmetlerinden Kadınların Memnuniyet Durumu Üzerine Bir Araştırma: Çorum Belediyesi Örneği
Sayı 1 Vol.5, s.131-142

Research on the Satisfaction of Women from the Municipal Environmental Services: The Case Study of Çorum Municipality
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.860
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Levent YILMAZ  
Quality vs. Quantity Debate: Is Schooling A Necessary Condition For Economic Growth?
Sayı 1 Vol.5, s.143-150

Kalite ve Miktar Tartişmasi: Eğitim Ekonomik Büyüme İçin Gerekli Bir Şart Midir?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.857
Özet | Abstract | Tam Metin |

Betül Altay TOPCU  
Üst Orta Gelirli Ülkelerde İşsizlik Histerisi Hipotezinin Test Edilmesi
Sayı 1 Vol.5, s.151-158

Testing of Unemployment Hysterisis Hypothesis In Upper Middle Income Countries
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.854
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nisan Gül TEKİNARSLAN & Nil Esra DAL  
Tüketici Davranışları Çerçevesinde Ürün Ambalaj Renklerinin Algılanması: Genç Tüketiciler İle Bir Araştırma
Sayı 1 Vol.5, s.159-174

Perception of Product Packaging Colours in The Framework of Consumer Behaviours: A Research with Young Consumers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.850
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kutlay Yağmur SARIÇİÇEK  
Kır Hayatı İle Kent Hayatı Arasındaki Göç İlişkisi
Sayı 1 Vol.5, s.175-185

The Changing Migration Relationship between Rural Life and Urban Life
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.844
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahattin ERDEN & Ramazan YANIK  
Katılım Bankalarının Faizsiz Bankacılık Prensiplerine Göre Denetimi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Sayı 1 Vol.5, s.186-198

Auditing of Participation Banks According to Interest-Free Banking Principles: Problems and Solution Proposals
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.852
Özet | Abstract | Tam Metin |

Füsun ÇINAR ALTINTAŞ & Ceyda KAVURMACI AYTAÇ  
Yönetimde Cinsiyet Temelli Rol Kalıp Yargıları: Schein’ın Betimleyici İndeksinin Test Edilmesi
Sayı 1 Vol.5, s.199-208

Gender Stereotypes in Management: Testing Schein’s Descriptive Index
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.838
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri