Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


12 SayıEditör
Doç.Dr. Ömer Okan FETTAHLIOĞLU

Editör Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Banu TANRIÖVER & Öğr.Gör. Dr. Arif YILDIZ

Kahramanmaraş - TÜRKİYE  2017

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHüseyin ASLAN & Tuba BÜYÜKBEŞE  
Otel İşletmelerinde Eğitim Uygulamaları ve Örgütsel İletişimin İşten Ayrılma Niyetine Etkisi
Sayı 12, s.1-12

The Effect of Educatıon Applications and Organizational Communication on The Turnover Intentions in Hotel Business
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.209
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kazım KILINÇ  
Üniversite Öğrencilerinin Kuaför Tercihinde Ağızdan Ağıza İletişimin Etkisinin İncelenmesi
Sayı 12, s.13-38

Investigation of Effect of Word of Mouth Communication at University Students' Hairdresser Preference
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.310
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan YILDIRIM  
The Interactıons Between SP500 and Bond Returns in The US
Sayı 12, s.39-45

The Interactıons Between SP500 and Bond Returns in The US
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.269
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gül Banu DAYANÇ KIYAT & Halil ŞİMŞEK  
Marka Özgünlüğü İle Ağızdan Ağıza Pazarlama İlişkisinde Müşteri Memnuniyetinin Aracılık Rolü: Hazır Giyim Sektöründe Bir Araştırma
Sayı 12, s.46-70

The Mediator Role of Customer Satisfaction in Relation to Between Brand Authenticity and Word of Mouth Marketing: A Research in Ready Wear Sector
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.308
Özet | Abstract | Tam Metin |

İnanç KABASAKAL  
1996-2015 Arası Yayımlanan Bilgi Sistemleri Makalelerinin Anahtar Kelimelerine İlişkin Retrospektif Bir Çalışma
Sayı 12, s.71-79

A Retrospective Study on Keywords of Information Systems Articles Published Between 1996 and 2015
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.270
Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan BATTIR  
Türk Dış Politikasının 2002 Sonrası Evrimi ve AB İlişkileri
Sayı 12, s.80-97

The Evolution of Turkish Foreign Policy After 2002 and EU Relations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.328
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğba İMADOĞLU & Mustafa Fedai ÇAVUŞ  
İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları Kariyer Tatmini Ve İş Performansını Etkiler Mi? Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde Bir Araştırma
Sayı 12, s.98-103

Are The Human Resources Management Practıses Effects Career Satısfactıon And Job Performance? A Research on Osmaniye Organized Industrial Zone
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.284
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nedim YILDIZ & Hatice Hicret ÖZKOÇ  
Kurumsal Mantıklar, Örgüt Yapısı ve Örgüt Kültürü Arasındaki İlişki: Muğla İlindeki Kamu ve Özel Hastaneler Üzerine Bir Araştırma
Sayı 12, s.104-119

Relationship Between Institutional Logics, Organizational Structure and Organizational Culture: A Research on Public and Private Hospitals in Mugla
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.271
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yılmaz TOKTAŞ & Alaattin KIZILTAN  
Reel Efektif Döviz Kuru ve Reel Efektif Döviz Kuru Oynaklığı’nın Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne İncir İhracatı Üzerine Etkisi
Sayı 12, s.120-128

The Effects of Real Effective Exchange Rate and Real Effective Exchange Rate Volatility of Turkey’s Fig Export to European Union
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.344
Özet | Abstract | Tam Metin |

Umut Tolga GÜMÜŞ & Elif BİLGE & Gökhan ÖZDEMİR & Gözde SARAK  
BİST 100’de İşlem Gören Çimento Şirketlerinin Finansal Performanslarının Altman-Z Skor Yöntemiyle İncelenmesi
Sayı 12, s.129-135

Financial Analyze of Cement Companies Which Are Being Traded in BIST-100 By Using Altman-Z Score Method
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.194
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet TAN & Sultan KARAKIŞ  
Tüketici Davranışı Olarak Gaziantep’te Piknik (Sahre) Kültürü Üzerine Bir Saha Araştırması
Sayı 12, s.136-150

An Area Study On Sahre (Picnic) Culture in Gaziantep As Consumer Behaviors
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.217
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğba KOÇ & Naciye Güliz UĞUR  
Dijital Dünya ve Sosyal Ağ Oyunları
Sayı 12, s.151-157

Digital World and Social Network Games
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.250
Özet | Abstract | Tam Metin |

Büşra HALİS ÖZTÜRK  
Refah Devletinde Gençliğin Değer Dönüşümü: Inglehart Söylemi
Sayı 12, s.158-171

Value Transformation of Youth in Welfare State: Inglehart’s Discourse
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.272
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yener ŞİŞMAN & Hilmi ETCİ  
Sosyal Politika Açısından Enformel Sektörün Bir Yansıması: Sokakta Çalışan Çocuklar
Sayı 12, s.172-192

Social Reflections of Informal Sector: A Perspective From Children Working in The Streets
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.297
Özet | Abstract | Tam Metin |

Önder Aytaç AFŞAR  
Nitelikli Demokrasiden Demokratik Konsolidasyona Demokrasi Yaklaşımları
Sayı 12, s.193-208

Democracy Approaches To Democratic Consolidation From Qualified Democracy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.303
Özet | Abstract | Tam Metin |

İskender GÜMÜŞ & Tarkan PERAN  
Türkiye’de Sosyal Politika Aracı Olarak Gelir Vergisi Uygulaması
Sayı 12, s.209-219

Practice of Income Tax As A Tool For Social Policies in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.307
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yücel AYRIÇAY & Ayşe ESER  
Kurumsal Yönetim ve Sermaye Yapısı Arasındaki İlişki: BIST’de Bir Çalışma
Sayı 12, s.220-232

The Relationship Between Corporate Governance and Capital Structure: A Study on Istanbul Stock Exchange
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.306
Özet | Abstract | Tam Metin |

Baykal AYDEMİR & Mustafa Necati ÇOBAN  
Bir Dış Politika Aracı Olarak TİKA: Türkiye’nin Orta Asya Ülkelerine Yaptığı Kalkınma Yardımlarının İncelenmesi
Sayı 12, s.233-248

TIKA, as a Foreign Policy Instrument: Analysis of Turkey's Development Aids to Central Asian Countries
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.309
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nil Selenay ERDEN  
Yeni Nesillere Yeni Öğretim Yöntemleri: Z Kuşağının Öğrenme Stilleri Ve Yükseköğrenim İçin Öneriler
Sayı 12, s.249-257

New Teaching Methods For New Generations: Learning Styles Of Generation Z And Suggestions For Higher Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.329
Özet | Abstract | Tam Metin |

Funda BAYRAKDAROĞLU  
Şehir Markasının Konumlandırılması: Muğla İline Yönelik Bir İnceleme
Sayı 12, s.258-266

Positioning of a City Brand: An Analysis On Muğla City
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.338
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seçkin GÖNEN  
İç Kontrole İlişkin Türkiye’de 1998-2017 Yılları Arasında Yayınlanmış Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi
Sayı 12, s.267-276

Content Analysis of Graduate Theses About Internal Control Published in Turkey Between Years Of 1998-2017
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.402
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa PAKSOY & Bengü HIRLAK & Orhan BALIKÇI  
Sınırsız ve Çok Yönlü Kariyer Tutumlarının Bazı Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi: Adana Örneği
Sayı 12, s.277-292

Examining Boundaryless and Protean Career Attitudes in The Context of Some Demographic Characteristics: The Sample of Adana
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.401
Özet | Abstract | Tam Metin |

Birol BÜYÜKDOĞAN & Hasan GEDİK & Eda SEZERER ALBAYRAK & Nilgün ÖZDEMİR  
Devlet ve Vakıf Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımı: Kullanımlar ve Doyumlar Kuramı Bağlamında Bir Karşılaştırma
Sayı 12, s.293-302

Social Media Usage of Students at State and Foundation University: A Comparison in Terms of Uses and Gratification Theory
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.341
Özet | Abstract | Tam Metin |

Banu SARIBAY  
Sessizlik İklimini Geliştiren Bazı Faktörlerin Çalışan Sessizliği ile Olan İlişkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
Sayı 12, s.303-320

A Research On Determination Of Relationship Between The Issues That Some Factors Developing Silence Climate On And Employee Silence
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.348
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şahika Burçin TATAR & F. Müge ARSLAN  
Sosyal İnovasyon Kavramı
Sayı 12, s.321-338

Social Innovation Concept
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.339
Özet | Abstract | Tam Metin |

İnci ÇOBAN İNCE & Evşen ALTUN ASLAN  
Vatandaşlık Algısının Dönüşümü: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme
Sayı 12, s.339-353

Transformation On Perception Of Citizenship: An Evalutation On Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.361
Özet | Abstract | Tam Metin |

Enrique Bonsón,Lourdes Torres,Sonia Royo,Francisco Flores Çeviren: Esra SİPAHİ  
Yerel E-Devlet 2.0: Sosyal Medya ve Belediyelerde Kurumsal Şeffaflık
Sayı 12, s.354-366

Local E-Government 2.0: Social Media and Corporate Transparency in Municipalities
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.330
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer YAZAN  
Osmanlı Rüşdiyelerinde Muhasebe Eğitimi: 1895 Yılına Ait Bir Usul-i Defteri Örneği
Sayı 12, s.367-380

The Accounting Education in Ottoman Rushdiyes: An Example of Usul-i Defteri Belongs to the Year of 1895
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.374
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yılmaz TOKTAŞ & Yusuf Bahadır KESKİN  
Reel Efektif Döviz Kuru İle Türkiye’nin Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütüne Yaptığı İhracat ve İthalat Arasındaki İlişkinin Analizi
Sayı 12, s.381-390

Analyse Of The Relationship Between Reel Effective Exchange Rate And Turkey’s Exports And Imports To Organization of Black Sea Economic Cooperation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.342
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yücel AYRIÇAY & Ayşe Zeynep KARCI  
Krizlerin Reel Sektörler Üzerine Etkisi: Finansal Oranlar Yoluyla Bir Araştırma
Sayı 12, s.391-410

Effects of Crisis on Real Sectors: An Investigation Through Financial Ratios
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.305
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinem MUT & Çağdaş Erkan AKYÜREK  
OECD Ülkelerinin Sağlık Göstergelerine Göre Kümeleme Analizi ile Sınıflandırılması
Sayı 12, s.411-422

Classifying OECD Countries According to Health Indicators Using Clustering Analysis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.283
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri