Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


13 SayıEditör
Doç.Dr. Ömer Okan FETTAHLIOĞLU

Editör Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Banu TANRIÖVER & Öğr.Gör. Dr. Arif YILDIZ

Kahramanmaraş/Türkiye  2017

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenDerya ÖZTÜRK  
KOBİ’lerin Tam Zamanında Üretim Sisteminde Tedarikçi İlişkilerinin Belirlenmesi
Sayı 13, s.1-10

Determination of Supplier Relations in SME's Just-in-Time Production System
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.332
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah OĞRAK & Okan KARATAŞ  
Aile İşletmelerinde Yönetim Sorunları:Van İlin’de Bir Araştırma
Sayı 13, s.11-20

Family Business Management Problems:A Research in Van
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.333
Özet | Abstract | Tam Metin |

GONCA AKGÜN GÜNGÖR  
Türkiye İmalat Sanayinde Firma Ölçeği Değişmeleri ve İhracat Performansı İlişkisi
Sayı 13, s.21-39

The Relation between Changes in Firm Scale and Export Performance in Turkish Manufacturing Industry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.343
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ÇINAR & Ramazan ÖZ  
Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisine Yenilenebilir Enerji Bağlamında Bir Öneri
Sayı 13, s.40-54

A Suggestion for Energy Consumption and Economic Growth in the Context of Renewable Energy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.350
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ÇINAR & Aslıhan YILMAZ  
Terör Olaylarının Döviz Piyasası Oynaklığı Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği
Sayı 13, s.55-66

The Influence of Terrorist Events on the Volatility of Foreign Exchange Market: The Case of Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.351
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melahat YEŞİLKAYA  
Sürdürülebilir Kalkınmada Dış Ticaretin Yeri ve Önemi: Türkiye ve BRIC Ülkelerinin Karşılaştırmalı Analizi
Sayı 13, s.67-84

The Place And Importance Of Foreign Trade In Sustainable Development: A Comparative Analysis Of Turkey And BRIC Countries
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.352
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayhan KORKULU & Burhan YILMAZ  
Türkiye’de Büyüme- Enflasyon İlişkisi: Granger Nedensellik Analizi (1939-2013)
Sayı 13, s.85-93

Growth-Inflation Relationship In Turkey: Granger Causality Analysis (1939-2013)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.365
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ekrem Ersin CESUR  
İşgücü Sunumunu Etkileyen Ücret Dışı Bir Unsur Olarak "Düzensiz İşgücü Göçü" ve Türkiye İşgücü Piyasasına Etkisi
Sayı 13, s.94-108

“Irregular Labour Migration” as a Non-Wage Factor Influencing Labour Supply and its Effect on Labour Market in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.366
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ünal GÜRSEL & Sibel SÜ ERÖZ  
Örgütsel Bağlılık ve Yenilik Yönetimi İlişkisi: Mutfak Personeli Üzerine Bir Araştırma
Sayı 13, s.109-132

The Relationship Between Organizational Commitment And Innovation Management: A Survey Study Of Kitchen Personnel
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.367
Özet | Abstract | Tam Metin |

Berat ÇİÇEK & Yusuf Emre Karakaş  
İşletme Kuluçkaları Döneminde İnovasyon Hedefi Ve Performansı İlişkisi: İŞGEM Örneği
Sayı 13, s.133-145

The Relationship Between Innovation Target And Performance In The Incubation Period: The Case Of ISGEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.369
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus VURAN & İbrahim Sani MERT  
Recep Tayyip Erdoğan’ın Karizmatik Liderlik Özellikleri: Şanlıurfa, Diyarbakır Ve Gaziantep İllerinde Bir Uygulama
Sayı 13, s.146-165

Recep Tayyip Erdoğan's Charismatic Leadership Features: An Applİcation In Sanlıurfa, Diyarbakır And Gaziantep
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.370
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kayhan AHMETOĞULLARI & Melike GÜNEŞ  
MYO Öğrencilerinin Kariyer Planlaması: Hilvan Örneği
Sayı 13, s.166-177

Career Planning Of Vocational High Schools: Hilvan Example
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.372
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferit İZCİ & Mehmet SARITÜRK  
Değişen Kamu Yönetimi Anlayışı: İyi Yönetişim ve Temel Bileşeni Olarak Hesap Verebilirlik
Sayı 13, s.178-198

Changing Public Management Approach: Good Governance and Accountability As A Principal Component
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.373
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim DOĞAN ; Mahmut Şaban AFSAL; Bayram AYDIN & Süleyman GÜRBÜZ  
Faiz Oranları ve Döviz Kuru Dönemsel Analizi; Türkiye Örneği
Sayı 13, s.199-205

Periodic Analysis of Interest Rates and Exchange Rates; Turkey Example
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.375
Özet | Abstract | Tam Metin |

Engin ÇAKIR & Gülşah SEZEN AKAR  
Bütünleşik Swara–Topsis Yöntemi İle Makine Seçimi: Bir Üretim İşletmesinde Uygulama
Sayı 13, s.206-216

Machine Selecting Using Integrated SWARA – TOPSIS Method: Application in A Manufacturing Company
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.376
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülbahar ATASEVER  
Türkiye’de Risk Primi (CDS), Piyasa Göstergeleri Ve Seçim Dönemlerine İlişkin Ekonometrik Analiz
Sayı 13, s.217-226

Econometric Analysis On Risk Premium (Cds), Market Indicators And Period Of Elections In Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.399
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kemal VATANSEVER & Nuri AVŞARLIGİL  
Portföy Yönetim Şirketlerinin Etkinlik Ölçümü: Veri Zarflama Analizi Uygulaması
Sayı 13, s.227-233

Measuring the Performance of Portfolio Management Companies: Data Envelopment Analysis Application
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.400
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan CAVLAK ; Yasin CEBECİ & Necati GÜNEŞ  
Nakit Akış Tablolarının İçerik Analizi Yöntemi İle Değerlendirilmesi
Sayı 13, s.234-246

Evaluation Of Cash Flow Statements By Content Analysis Method
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.404
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cansu SOLMAZ & Çağla ÜST CAN  
Öğrencilerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Sayı 13, s.247-254

The Investigation of the Relationship between Students’ Organizational Citizenship Behaviors and Their Academic Success
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.405
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülsüm Şeyma KOCA & Gülnur İLGÜN  
Hizmet Bölgelerine Göre Türkiye'nin İnsani Gelişim Endeksinin Değerlendirilmesi
Sayı 13, s.255-265

Evaluation Of Turkey's Human Development Index By Employment Regions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.418
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meltem Keskin KÖYLÜ  
Kobi’lerde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımının Finansal Sorun Çözümüne Katkıları
Sayı 13, s.266-274

Benefits Of Using Information Technologies In Solving Financial Issues For Smes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.421
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet KARAHAN ; Müntaz KORKUTAN & Özkan YILDIRIMÇAKAR  
Sağlık Hizmetlerinde Markalaşma Ve Marka Sadakatini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Sayı 13, s.275-287

Branding in Health Services and Determination of Factors Affecting Brand Loyalty
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.422
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma TEMELLİ & Ömer ÇINAR  
İİBF Öğrencilerinin Finansal Analiz Dersine Yönelik Başarı Ve Tutumları Arasındaki İlişki: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde Bir Uygulama
Sayı 13, s.288-297

The Relationship Between The Success Marks And The Attitudes Towards The Course Of Financial Analysis Of Students Of Faculty Of Economics And Administrative Sciences: An Application In Agri Ibrahim Cecen University
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.423
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat CANITEZ ; Fatih CURA & Mehmet Akif GÜNDÜZ  
Kümeleme Analizi: İhracatta İnovasyon Makasına Yönelik Bir Uygulama
Sayı 13, s.298-306

Cluster Analysis: An Application to Innovation Gap in Exports
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.424
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine KARAKAPLAN ÖZER & Edip DOĞAN  
Yaşam Doyumu Ve Performans İlişkisi: Adıyaman Üniversitesi Akademik Personeli Uygulaması
Sayı 13, s.307-315

The Relation Between Life Satisfaction And The Performance: A Case Study On Adıyaman University Academic Staff
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.431
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selcen SARI AYTEKİN ; Elif SİS ATABAY & Tarhan OKAN  
Örgütsel Sessizlik Kültürel Bir Sonuç Mudur?
Sayı 13, s.316-327

Is Organizatonal Silence A Cultural Consequence?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.432
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülnur İLGÜN & Gülsüm Şeyma KOCA  
Seçilmiş Olan Sağlık Göstergeleri Açısından Orta Gelirli Ülkelerin Sınıflandırılması
Sayı 13, s.328-336

Classification Middle Income Countries For The Selected Health Indicators
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.433
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çağrı KÖROĞLU & Yusuf KADERLİ & Erkan DENDEŞ  
Yeni Türk Ticaret Kanununda Muhasebe Denetimi Açısından Yapılan Düzenlemeler
Sayı 13, s.337-346

Regulations Regarding Accounting Inspection In New Turkish Trade Act
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.434
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin ÖZDEMİR & Zeynep SÖZCAN & Cansu ALAS  
Cam Tavan Sendromunu Aşan Kadın Yöneticiler: Kariyer Öyküleri İncelemesi
Sayı 13, s.347-356

Woman Managers Who Exceeding Glass Ceiling Syndrome : Career Stories Review
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.436
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burcu Özge ÖZASLAN ÇALIŞKAN & Meltem AKCA  
Damgalanma Algısı Ve Sapma Davranışı İlişkisinde Kişilik Özelliklerinin Düzenleyici Rolü
Sayı 13, s.357-369

The Moderating Role of Personality Characteristics on the Relationship Between Stigma Perception and Deviant Behaviour
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.437
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep ÖZMEN  
Refah Devleti Kavramı ve Refah Devleti Modellerine Göre Avrupa’da Bazı Ülkelerin Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Finansman Yönünden İncelenmesi
Sayı 13, s.367-387

The Concept of Welfare State and Analysis of Social Security Systems of Some Countries in Europe According to Welfare State Models in Terms of Financing
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.438
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep ÖZMEN  
Sosyal Güvenlik Reformu Bağlamında Türk Sosyal Güvenlik Sistemi Finansmanının Değerlendirilmesi
Sayı 13, s.388-397

Evaluation Of Turkish Social Security System Finance In The Context Of Social Security Reform
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.439
Özet | Abstract | Tam Metin |

Züleyha YILMAZ  
Vaka Analizi İle Eğitim Ve Adli Muhasebe Alanında Bir Uygulama
Sayı 13, s.398-417

Education with Case Analysis and an Application in Forensic Accounting
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.440
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Faruk ASLAN & Emine Demet EKİNCİ HAMAMCI  
Kadın Yoksulluğuyla Mücadelede Mikrokredinin Rolü: Erzurum İli Örneği
Sayı 13, s.418-434

A Role Of Microcredit On The Struggle Against Women’s Poverty: A Case Study On Erzurum
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.442
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan BOZ & İbrahim KAYNAR & Ercan ÖZEN & Leyla ŞENYILDIZ  
AB Kişilik Tiplerinin İnternet Bankacılığına Duyulan Güvene Etkisi Var Mıdır?
Sayı 13, s.435-444

Does Type A and B Personality Effect on Trust to Internet Banking?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.449
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gül Seda ACET  
Uluslararası Hukukta Teamül Olarak İnsani Müdahale
Sayı 13, s.445-453

Humanitarian Intervention in International Law
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.490
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri