Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


14 SayıEditör
Doç.Dr. Ömer Okan FETTAHLIOĞLU

Editör Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Banu TANRIÖVER & Öğr.Gör. Dr. Arif YILDIZ

Kahramanmaraş/Türkiye  2017

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenBülent ARPAT & Murat TOKBAŞ & Burak ÇAMURDAN & Adnan AKŞİT  
Meslek Yüksekokullarında 3+1 Eğitim Modeli Stajlarında Yapılan İş Teklifleri Üzerine Bir Araştırma: Honaz Meslek Yüksekokulu Örneği
Sayı 14, s.01-11

Employment Proposals In 3+1 Educatıon Model Internship In Vocational Schools And The Factors Affecting Assent Preference Of Students: Honaz Vocational School Sample
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.509
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erhan DUMAN  
Türkiye’de Reel GSYH, Ar-Ge Harcamaları ve Ekonomik Çıktılar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Sayı 14, s.12-21

Real GDP, R&D Expenditures and Examination Of The Relationship Between Economic Output In Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.525
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erol TEKİN & Nihan BİRİNCİOĞLU  
Bilgi Çağının Odak Noktası Üniversitelerde Mantar Yönetimi
Sayı 14, s.22-29

Mushroom Management in The Information Age’s Universities
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.508
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra UYGUN & Hicran KASA  
Vergi Yükü Kavramı: Türkiye ve Diğer OECD Ülkelerinin Karşılaştırılması (1965-2014 Yılları)
Sayı 14, s.30-38

Tax Burden Concept: Comparıson Of Turkey And Other Oecd Countrıes (1965-2014 Years)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.503
Özet | Abstract | Tam Metin |

ASLI GÜLER  
Oynak Ekonomik Koşullar Altında Döviz Kuru Oynaklığının Modellenmesi: Türkiye İçin Dinamik Zaman Serisi Analizi
Sayı 14, s.39-47

Modelling Exchange Rate Volatility Under Volatile Conjuncture : Dynamic Time Series Analysis For The Case Of Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.435
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah SOYSAL & Şafak KIRAN & Hamdullah SALMİ  
Sağlık Yönetimi Bölümü Lisans Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Ve Özelliklerinin Bazı Sosyo-Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi
Sayı 14, s.48-59

Examınation Of Entrepreneurship Tendencies And Characteristics Of Undergraduate Students Of Health Management Department in Terms Of Some Socio-Demographic Characteristics
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.526
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şafak KAYPAK  
Çevrenin Dili ve Kent Ekolojisine Yansıması
Sayı 14, s.60-71

The Language of Environment and Its Reflection to Urban Ecology
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.527
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şerife KARAGÖZ  
Presenteism Ve Örgütsel Sessizlik Kavramlarina Yönelik Bir Literatür Taramasi
Sayı 14, s.72-77

A Literature Review For Presenteism And Organizational Silency
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.511
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlkut Elif KANDİL GÖKER  
Bilişim Sektöründe Entelektüel Sermaye İle Finansal Performans İlişkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
Sayı 14, s.78-86

A Study On Determining The Relationship Between Intellectual Capital And Financial Performance in Information Technology Sector
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.529
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma İNCE  
Örgüt Kültürünün Performans Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma
Sayı 14, s.87-95

A Research On The Effect Of Organizational Culture On Performance
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.531
Özet | Abstract | Tam Metin |

Safa ACAR  
Bankacılık Sektöründeki Gelişmeler Siirt İlinde Bankacılık Sektörü
Sayı 14, s.96-103

Banking Sector Developments Banking Sector In The Province Of Siirt
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.516
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep KARAÇOR & Sevilay KONYA  
Türkiye’de Turizm Gelirleri İle Ekonomik Büyüme İlişkisinin İncelenmesi Üzerine Ampirik Bir Uygulama
Sayı 14, s.104-116

An Empirical Application Of The Relationship Between Tourism Income And Economic Growth In Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.530
Özet | Abstract | Tam Metin |

Evrim KABUKCU  
Moda Endüstrisinde Duygusal Pazarlama Uygulamaları: Prada ‘A Therapy’ Örneği
Sayı 14, s.117-121

Emotional Marketing Applicatıons In Fashion Industry: Case Of Prada 'A Therapy'
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.532
Özet | Abstract | Tam Metin |

Samet EVCİ & Mehmet CİHANGİR & Erhan ERGİN  
Petrol Piyasasında Oynaklığın Öngörülmesi: Garch Modelleri İle Bir Uygulama
Sayı 14, s.122-128

Forecasting Volatility Of Crude Oil Market: An Application With Garch Models
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.533
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet KAPUSIZOĞLU & Hayriye ŞENGÜN & Füsun Çelebi BOZ  
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Kariyer Kararı Yetkinlik Beklentileri: Bayburt Üniversitesi Örneği
Sayı 14, s.129-143

Career Decision Self Efficacy Expectations of Faculty of Economics and Administrative Sciences Students : Example of Bayburt University
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.535
Özet | Abstract | Tam Metin |

Niyazi GÜMÜŞ & Suat KARTAL & İlyas Ertuğrul İNAN  
Tüketicilerin Kırsal Gıda Ürünlerine Yönelik Algılarının İncelenmesi
Sayı 14, s.144-153

An Examination of Consumers' Perceptions of Towards Rural Food Products
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.512
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şerafettin SEVİM & Ali KESTANE & Nafiye Damla YILMAZ  
Entegre Raporlamanın Yatırımcılar Açısından Analizi: Entegre Yatırım Analizi Algoritması
Sayı 14, s.154-170

Integrated Reporting Analysis For Investors: Integrated Investment Analysis Algorithm
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.536
Özet | Abstract | Tam Metin |

Caner ATIŞ & Zeynep ŞENER  
Üretim İşletmelerinde Kalite Maliyetlerinin Paf Modeline Göre Sınıflandırılmasının Önemi
Sayı 14, s.171-182

The Significance Of Classification Of Quality Costs in Manufacturing Companies According To The Paf Model
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.537
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali BALKAN  
Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Uyugulanabilecek İdari Koruma Tedbirleri
Sayı 14, s.183-191

Administrative Protection Measures That May Applied To Preventing Violence Against Women
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.538
Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan ELMACI & Kadir TUTKAVUL  
Muhasebe Eğitiminde Stratejik Yol Haritasının Belirlenmesinde Maliyet Ve Yönetim Muhasebesi Eğitiminden Beklentilerin Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesine İlişkin Ampirik Bir Çalışma
Sayı 14, s.192-207

Determining Strategic Road Maps in Accounting Education a Empirical Study on Measurement and Evaluation of Expectations from Cost and Management Accounting Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.504
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil AKMEŞE & Sercan ARAS & Doğan ATAMAN  
Otelcilik Sektöründe Meydana Gelebilecek Krizlere Karşı Alınabilecek Önlemlere Yönelik Bir Araştırma
Sayı 14, s.208-214

A Research On Measures To Be Taken Against Crises That May Occur in The Hospitality Industry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.539
Özet | Abstract | Tam Metin |

Safa ACAR  
BİST Sürdürülebilirlik Endeksinde Yer Alan Şirketlerin Misyon İfadelerinin Kurumsal Sürdürülebilirlik Açısından Analizi
Sayı 14, s.215-223

Analysis In Terms Of Corporate Sustainability Of Mission Statements From The Companies In BIST Sustainability Index
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.517
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan ÇİFTÇİ & Okan ÇOLAK  
Turistik Destinasyonların Pazarlamasında Kent İmajı Algısı: Mardin İli Üzerine Bir Uygulama
Sayı 14, s.224-236

The Perception of City Image in the Marketing of Touristic Destinations: An Application on Mardin Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.273
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet DEMİR & Ayşe EKER  
Muhasebe Meslek Mensuplarının Vergi Aflarının Etkinliğine Yönelik Görüşleri: Sivas İlinde Bir Araştırma
Sayı 14, s.237-248

Opinions Of Accounting Profession Members To The Effectiveness Of Tax Amnesties: A Research In Sivas Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.448
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuncay ÇELİK ; Muhittin KAPLAN & Doğan BARAK  
Türkiye’de Turizm Gelirlerinin Cari Açığın Sürdürülebilirliğine Etkisi: 1980-2016
Sayı 14, s.249-259

The effect of tourism revenues on current account sustainability in Turkey: 1980-2016
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.349
Özet | Abstract | Tam Metin |

Betül ALTAY TOPCU & Burcu ORALHAN  
Türkiye Ve OECD Ülkeleri’nin Temel Makroekonomik Göstergeler Açısından Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Karşılaştırılması
Sayı 14, s.260-277

The Comparison of Turkey and Other OECD Countries with Multi Criteria Decision Making Methods in Terms of Basic Macroeconomic Indicators
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.304
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri