Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


15 SayıEditör
Doç.Dr. Ömer Okan FETTAHLIOĞLU

Editör Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Banu TANRIÖVER & Öğr.Gör. Dr. Arif YILDIZ

Kahramanmaraş/Türkiye  2017

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenÖzgür ATILGAN & Billur GÜNER  
The Effect Of Direct Taxes On Newly Established Firms: The Case Of Turkey For 1985-2015 Period
Sayı 15, s.1-10

The Effect Of Direct Taxes On Newly Established Firms: The Case Of Turkey For 1985-2015 Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.420
Özet | Abstract | Tam Metin |

Işık AKIN  
Davranışsal Finans Açısından Yatırımcıların Kararlarının İncelenmesi
Sayı 15, s.11-21

Behavioral Finance In Terms Of The Evaluation Of The Decisions Of The Investors
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.446
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan GÜRSOY  
Lise Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algılarının Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
Sayı 15, s.22-38

Examination of High School Teachers' Perceptions of Organizational Justice in Terms of Demographic Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.464
Özet | Abstract | Tam Metin |

Önder BÜBERKÖKÜ  
The Causal Relationship Between Stock Prices And Exchange Rates: Panel Granger Causality Evidence From Emerging And Developed Markets
Sayı 15, s.39-49

The Causal Relationship Between Stock Prices And Exchange Rates: Panel Granger Causality Evidence From Emerging And Developed Markets
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.429
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vahap ÖNEN  
Havayolu İşletmelerinin Pazar Paylarının Arttırılmasına Yönelik Stratejilerin Geliştirilmesi
Sayı 15, s.50-68

Development Of Strategies For Increasing Market Shares Of The Airlines
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.445
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice CAN ÖZİÇ & Mehmet Erdemir GÜNDOĞMUŞ & Umut Tolga GÜMÜŞ  
Gri İlişkisel Analiz Yöntemi Kullanılarak Bist’te Tarım Ve Hayvancılık Sektöründe İşlem Gören İşletmelerin Finansal Performansının Değerlendirilmesi
Sayı 15, s.69-75

Evaluation Of Financial Performance Of Operating Facilities In Agriculture And Livestock Sector By Using Gray Relative Analysis Method
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.377
Özet | Abstract | Tam Metin |

Robert Schuman Çeviren: Esra SİPAHİ  
Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Avrupa Bakış Açısıyla
Sayı 15, s.76-92

Corporate Social Responsibility: A European Perspective
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.452
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tahir AKGEMCİ & İlkay Can BAĞCI & Abdullah YILMAZ  
The Effects of Cultural Intelligence on Loneliness in The Workplace
Sayı 15, s.93-106

Kültürel Zekanın İş Yeri Yalnızlığı Üzerindeki Etkisi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.444
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma İNCE  
Sosyal Medya Kullanımı ve Sembolik Tüketim Eğilimi Üzerine Bir Araştırma
Sayı 15, s.107-113

A Research On Using Social Medıa And The Tendency Of Conspicuous Consumption
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.556
Özet | Abstract | Tam Metin |

C. Gazi UÇKUN & Efser CAN & Barış DEMİR  
Tersane Çalışanlarının Örgütsel Sessizlik Ve Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Sayı 15, s.114-126

Investigation Of Organizational Silency And Organizational Labority Levels Of Shipping Workers On Some Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.542
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meltem KESKİN KÖYLÜ  
Tuz Gölü’nün Finansal Yatırım Değeri Ve Ekonomik Büyümeye Katkısı
Sayı 15, s.127-137

Salt Lake’s Financial Investment Value And Its Contribution To Economic Growth
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.554
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şerife KARAGÖZ & Ahmet SARITAŞ & Gülbahar KARABUĞA  
Örgütsel Desteğin, Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisini İrdelemeye İlişkin Bir Çalışma: Burdur İmalat İşletmeleri Örneği
Sayı 15, s.138-147

A Study To Determine The Influence Of Organizational Support On Organizational Commitment: Case Of Manufacturing Companies in Burdur
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.544
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin Deniz KOÇ & Ferit KARAHAN  
Türk Bankacılık Sektöründe Finansal Sağlamlığın Belirleyicileri
Sayı 15, s.148-153

Financial Stability Indıcators of Turkish Banking Sector
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.566
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meral BEKTAŞ & Şerife KARAGÖZ  
Öğretmen Adaylarının Tutum ve Motivasyon Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Sayı 15, s.154-164

Invenstigation Of Attitudes And Motıvation Levels Of Teacher Candidates in Terms Of Some Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.565
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin TEZER  
Neoliberal İktisat Politikalarının Çöküşü Ve Yeni İktisadi Düzen
Sayı 15, s.165-176

The Collapse of Neo-Liberal Economic Policies and Search for New Economic Order
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.567
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sema BUZ & Edip AYGÜLER  
Amartya Sen'in Kapasite - Yapabilirlik Yaklaşımı Bağlamında Türkiye'de Yoksulluk Durumu
Sayı 15, s.177-189

Poverty In Turkey İn The Context Of Amartya Sen’s Capacİty–Ability Approach
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.564
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlknur BİLGEN  
Lojistik Ve Tedarik Zinciri Yönetiminin Güncel Yapısını Şekillendiren Faktörler Üzerine Kavramsal Bir Çalışma
Sayı 15, s.190-196

A Conceptual Study On The Factors Shaping Logistics And Supply Chain Management’s Current Structure
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.443
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meltem AKCA & Büşra YURTÇU  
Çalışma Ortamı Özelliklerinin Hekimlerin Görev Ve Bağlamsal Performansına Etkisi
Sayı 15, s.197-207

The Impact of Work Environment Characteristics on the Task and Contextual Performance of Doctors
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.562
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gamze ÇİMEN  
Küresel Krizi Sonrası Dönemde Türkiye’de İşsizliği Azaltmaya Yönelik Maliye Politikası Önlemleri
Sayı 15, s.208-223

Fiscal Policy Towards Reducing Unemployment in Turkey After The 2008 Global Crisis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.465
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aynur AKPINAR  
TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin BİST 100 ve BİST 30 Endeksindeki Firmalarda 2007-2016 Yılları Arasında Kullanımlarının İncelenmesi
Sayı 15, s.224-240

An Analysis on the Usage of TAS 40 Investment Property in BIST 100 and BIST 30 Companies during 2007-2016
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.466
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali YILDIZ & Aytekin FIRAT  
Havayolu Yolcu Pazari Bölümlerinin Incelenmesi
Sayı 15, s.241-260

Investigation of The Airline Passenger Market Segments
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.480
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ekrem SÜZEN  
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Kurumlara Olan Katkıları Üzerine Bir Uygulama
Sayı 15, s.261-269

Contribution to the Organization of the Corporate Social Responsibility Practices: The Case Study of PTT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.282
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilge AFŞAR & Fatih CURA & Faruk DEMİRHAN  
Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Ve Büyüme İlişkisi: 2008 Krizi Sonrası Türkiye Uygulaması
Sayı 15, s.270-288

The Relation Between Direct Foreign Capital Investments And Growth: A Study On Turkey After 2008 Crisis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.454
Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan DUMAN & Murat Hakan ALTINTAŞ  
Tüketici Temelli Markalaşmada Bir Model Önerisi
Sayı 15, s.289-302

A Model Suggestion For Consumer Based Branding Process
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.455
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emek Önder ÜNLÜ  
Çalışma ve Boş zaman Üzerine Tartışmalar
Sayı 15, s.303-318

Debates on Work and Leisure
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.491
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erhan DUMAN  
Ekonomik Büyüme Ve İnovasyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Gaziantep Örneği
Sayı 15, s.319-327

An Examination Of The Relationship Between Innovation And Economic Growth: Example Of Gaziantep
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.546
Özet | Abstract | Tam Metin |

C. Gazi UÇKUN & Ertan ALKAN & Seher UÇKUN & Barış DEMİR  
Meslek Liselerinde Okuyan Öğrencilerin İş Güvenliği Farkındalığı
Sayı 15, s.328-347

Occupational Safety Awareness of Vocational High School Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.561
Özet | Abstract | Tam Metin |

HenriServaes & AneTamayo Çeviren: Erkin ARTANTAŞ  
Sosyal Sorumluluğun Şirket Değeri Üzerindeki Etkisi: Müşteri Bilincinin Rolü
Sayı 15, s.348-364

The Impact of Corporate Social Responsibility on Firm Value: The Role of Customer Awareness
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.492
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pınar AKARÇAY & Gökhan AK  
Ortadoğu Siyasalarında Paradigma, İşbirliği ve Çatışma Unsuru Olarak Su
Sayı 15, s.365-375

Water Of Paradigms, Cooperation And Conflicts In The Middle Eastern Politics
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.510
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülsüm VEZİR OĞUZ  
Bir Pazarlama İletişimi Unsuru Olarak E Wom'un İnstagram Ürün Tercihlerine Etkisi
Sayı 15, s.376-383

The Effects Of E- Wom's Instagram Product Preferences As A Marketing Communication
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.522
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pınar BACAKSIZ  
Tüketicilerde İnovasyon Algısı ve Kozmetik Ürünlere Dair Bir Uygulama
Sayı 15, s.385-389

Consumer Perceptıon Of Innovation And An Application Of Cosmetic Products
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.558
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk BAYRAMOĞLU  
Küreselleşme Olgusunun Maliye Politikaları Üzerine Etkisi: “Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme”
Sayı 15, s.390-404

The Phenomenon of Globalization and its Impact On Fiscal Policy: “An Evaluation on Turkey”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.406
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vedat YILMAZ & Şafak KAYPAK  
6360 Sayılı Yasa ile Getirilen Yeniliklerin Yerel Halk Üzerindeki Etkililiğinin Ölçülmesi: Malatya Büyükşehir Belediyesi Örneği
Sayı 15, s.405-418

Measurement Of The Effectiveness On Local Residents Of The Law No 6360 Brought Innovations: Example Of Malatya Metropolitan Municipality
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.552
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüdaverdi MAMAK & Mehmet DALKILIÇ  
Ömer Halisdemir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin Belirlenmesi
Sayı 15, s.419-423

Omer Halisdemir University Determİnation of The Levels Of Vulnerability Of Physical Education and Sports School Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.555
Özet | Abstract | Tam Metin |

Barış ÖZTUNA  
TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK SİGORTASI
Sayı 15, s.424-431

UNEMPLOYMENT INSURANCE IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.453
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tansel HACIHASANOĞLU & Ramazan KURTOĞLU & Selman TEMİZ  
İmalat ve Hizmet Sektörlerinde Pazarlama Giderlerinin Satış Gelirleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Sayı 15, s.432-443

The Investigation of Effects of Marketing Expenses on Sales Revenue in Terms of Manufacturing And Service Sector Firms
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.441
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sultan BELLİ & Okan ÇOLAK  
Şanlıurfa'nın Turistik Çekim Unsurlarına Yönelik Ziyaretçi E-Yorumlarının Analizi: Tripadvisor Örneği
Sayı 15, s.444-457

Analysis of Visitor E-Reviews for Şanlıurfa’s Tourist Attractiveness: Tripadvisor Example
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.482
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer YALÇINKAYA  
Ticari Dışa Açıklığın ve Finansal Gelişmişliğin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: G-20 Ülkeleri İçin Yeni Nesil Panel Veri Analizi (1994-2015)
Sayı 15, s.458-477

The Effects of Trade Openness and Financial Development on Economic Growth:
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.488
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Mehmet DEMİR & Aytekin FIRAT  
Hizmet Algılanan Değeri Açısından Müşteri Memnuniyetinin Değerlendirilmesi: Sağlık Sektörü Üzerine Bir Araştırma
Sayı 15, s.478-500

Evaluation of Customer Satisfaction in Terms of Service Perceived Value: A Research on Health Sector
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.481
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim HÜSEYNİ  
Türkiye’den Irak'a Yapılan İhracatın Sürdürülebilirliği ve TRC3 Bölgesi Üzerindeki Etkileri
Sayı 15, s.501-516

Sustainability of Turkey’s exports to Iraq and its Impact on TRC3 Region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.447
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bünyamin AKDEMİR & Meral Çalış DUMAN  
Kadın Çalışanların Performansında Cam Tavan Sendromu Engeli!
Sayı 15, s.517-526

Glass Ceiling Syndrome Disabled in Female Employees' Performance!
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.572
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri