Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


16 SayıEditör
Doç.Dr. Ömer Okan FETTAHLIOĞLU

Editör Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Banu TANRIÖVER & Öğr.Gör.Dr. Arif YILDIZ

Kahramanmaraş/Türkiye  2017

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenEvrim KABUKCU  
Moda Pazarlamasinda Hikaye Kullanimi: Silk & Cashmere Örneği
Sayı 16, s.1-6

The Use of Story Marketing in Fashion Marketing: Case of Silk & Cashmere
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.559
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rifat YILMAZ  
Stratejik Başarı Düzeyinin Değerlendirilmesinde Varyans Analizleri: Kısa Vadeli Perspektif
Sayı 16, s.7-22

Using Variance Analysis To Evaluate Strategic Success Level: Short-Term Perspective
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.600
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Altan MASUN & Ferid YUSUBOV  
Makroekonomik Faktörlerin Bankaların Karlılığına Etkileri; 2008 Yılı Finansal Kriz Ve Sonraki Dönem Azerbaycan Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama
Sayı 16, s.23-39

Effects Of Macroeconomics Factors Profitability Of Azerbaijan Banks; 2008 Financial Crisis Period And After Period Application On Azerbaijan Bannking Sector
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.570
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sefa TAKMAZ  
Dividend Policy Drivers in Turkish Listed Firms
Sayı 16, s.40-52

Dividend Policy Drivers in Turkish Listed Firms
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.579
Özet | Abstract | Tam Metin |

Öznur GÖKKAYA & Hasan LATİF & Barış DEMİR  
İş Arama Sürecinin Karmaşıklığı
Sayı 16, s.53-59

Complexity Of Job Search Process
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.580
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şükrü Ufuk ULADİ & Ayşegül İrem ULADİ  
Bir Şirket İçin En İdeal Filo Otomobilinin Vıkor Yöntemiyle Belirlenmesi
Sayı 16, s.60-66

Determinig The Most Ideal Fleet Car For A Company With Vikor Method
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.584
Özet | Abstract | Tam Metin |

Güneş Açelya SİPAHİ & Meltem ONAY  
KOBİ’lerde Marka İnşası ve Başarılı Marka Yönetimi: Bir Örnek Olay Çalışması
Sayı 16, s.67-75

Brand Building and Successful Brand Management in SMEs: A Case Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.594
Özet | Abstract | Tam Metin |

Engin KANBUR  
A Research For Examınıng Work Alıenatıon Through Demographıc Characterıstıcs
Sayı 16, s.76-86

A Research For Examınıng Work Alıenatıon Through Demographıc Characterıstıcs
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.619
Özet | Abstract | Tam Metin |

Servet ÖNAL & Murat MAT  
Türkiye’deki Özel Katılım Bankalarının Üç Aylık Periyotlarla 2014-2016 Döneminde Karlılıklarının Oran Analizi Yöntemiyle İncelenmesi
Sayı 16, s.87-94

Inspection of Private Participation Bank Profitability In Turkey Based On Quarterly Data For Period of 2014-2016
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.568
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevcan YILDIZ & Seden TURAMBERK ÖZERDEN  
Kapadokya’daki Bizans Eserlerinin Turizm İçindeki Yeri: Göreme Örneği
Sayı 16, s.95-103

The Location Of Byzantine Monuments In Tourism In Cappadocia: Sample Of Korama
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.574
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nihal İPEK & İlkay YILDIZ  
Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki Otellerin Halkla İlişkiler Aracı Olarak Sosyal Medya Kullanım Durumları (Elazığ, Malatya, Erzurum, Bingöl, Muş, Van Örneği)
Sayı 16, s.104-114

The Use Of Social Media In The Eastern Anatolia Region As A Tool To Relative To Peoples (Elazığ, Malatya, Erzurum, Bingöl, Muş, Van Sample)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.576
Özet | Abstract | Tam Metin |

H. Serdar ÖGE & Gazi KURNAZ  
Presenteeism İle Sosyal Kaytarma Arasındaki İlişki: Otomotiv İşletmesinde Bir Araştırma
Sayı 16, s.115-129

The Relationship Between Presenteeism And Social Loafing: A Research On Automotive Company
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.578
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pınar AKARÇAY Gökhan AK  
Anadolu Eğitim Aydınlanmasında Çağdaş Bir Meşale: Köy Enstitüleri Örneği Üzerine
Sayı 16, s.130-140

A Modernist Torch in the Anatolian Educational Enlightenment: Case of Village Institutes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.583
Özet | Abstract | Tam Metin |

Değer ALPER & Ebru AYDOĞAN  
Finansal Bazlı Marka Değerinin Firma Performansı Üzerine Etkisi
Sayı 16, s.141-155

The Effect of Financial Based Brand Equity on Firms’ Performance
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.587
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erhan KILINÇ & H.Mustafa PAKSOY  
Kamu Hastanelerinde Psikolojik Sözleşme Düzeyinin Bazı Sosyo-Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi: Gaziantep Örneği
Sayı 16, s.156-169

İnvestigation of According to Some Socio-Demographic Variables of The Psychological Contract Level in Public Hospitals: Gaziantep Sample
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.588
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adnan DÖNMEZ & Hasan BAĞIŞLAR  
Bankacılık Sektöründe Yaşanan Hile Olaylarına Yönelik Bir Araştırma
Sayı 16, s.170-180

A Research About Fraud Events In Banking Sector
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.591
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ozan ÇATIR & Musa KARAÇOR  
Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Belirlenmesi: Ulubey Meslek Yüksekokulu Örneği
Sayı 16, s.181-191

A Study On The Determınatıon Of Communıcatıon Skılls Of Vocatıonal School Students: Sample Of Ulubey Vocatıonal School
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.596
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümit Engin TEKİN  
Dahilde İşleme Rejimi’nin İhracat Ve İthalat Üzerine Etkileri (1996-2016)
Sayı 16, s.192-206

The Effects Of Inward Processıng Regıme On Export And Import (1996-2016)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.597
Özet | Abstract | Tam Metin |

İnci ÇOBAN İNCE  
Türkiye'de Kadın Haklarının Hukuksal Gelişimi
Sayı 16, s.207-213

The Legal Development of Women's Rights in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.618
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel ÖZAFŞARLIOĞLU SAKALLI & Edip ÖRÜCÜ  
Örgütsel Adalet İle Örgütsel Güven İlişkisinde Kişilik Özelliklerinin Düzenleyici Rolü Ve Bir Alan Araştırması
Sayı 16, s.214-236

The Moderating Role Of Personality Traits In The Relationship Between Organizational Justice And Organizational Trust And A Field Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.635
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nizam ÖNEN & Özer ÖZBOZDAĞLI  
The Internal Opposition, the 1911 Congress and the Program of the Ottoman Committee of Union and Progress
Sayı 16, s.237-256

The Internal Opposition, the 1911 Congress and the Program of the Ottoman Committee of Union and Progress
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.621
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bayram KIRMIZIGÜL & M.Nurullah EVLİYAOĞLU & M.Fatih CEVHER & Tuncer YILMAZ  
Otel İşletmelerinde Çalışanların Duygusal Emek Davranışlarında Örgütsel Özdeşleşmenin Rolü
Sayı 16, s.257-267

The Role of Organizational Identification on Emotional Labour Acting of Employees in Hotel Business
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.632
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan YILDIZ  
The Role Of Channels Through Which Foreıgn Direct Investment Influences Economic Growth
Sayı 16, s.268-277

Doğrudan Yabancı Yatırımların Ekonomik Büyümeyi Etkilediği Kanalların Rolü
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.616
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülşah SARI  
Iñárritu Sineması: Revenant Filmi Üzerine Bir Çözümleme
Sayı 16, s.278-285

Iñárritu’s Cinema: An Analysis For Revenant
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.581
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emre BAŞÇI  
Küreselleşen Dünyada Etnosentrizm: Üniversite Öğrencileri Üzerine Yapılan Bir Saha Araştırması
Sayı 16, s.286-293

Ethnocentrism in A Globalized World: A Field Research Study Conducted On University Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.620
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemil DOĞAN  
Bürolardaki Fiziksel Çevre Koşullarının Çalışma Performansına Etkileri
Sayı 16, s.294-306

The Effects of Physical Environmental Conditions on Working Performance
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.614
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil İbrahim AYDIN & Güller ŞAHİN  
Üretim Ve Enerji Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye İçin Ampirik Kanıtlar
Sayı 16, s.307-320

Investigation of The Relationship Between Production And Energy: Ampirical Evidence For Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.631
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlhami TUNCER  
Yiyecek İçecek İşletmelerinde Hizmet Kalitesi Boyutları Ve Ölçeklerinin İncelenmesi
Sayı 16, s.321-329

Investigation Of Service Quality Dimensions and Scales in Food and Beverage Operations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.624
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümit ÇIRAKLI ; Sema DALKILIÇ & Tansel HACIHASANOĞLU  
Kaos Teorisi, Karmaşıklık Teorisi, Karmaşık Uyarlamalı Sistemler: Sağlık Hizmetleri Açısından Bir Derleme
Sayı 16, s.330-343

Chaos Theory, Comlexity Theory, Complex Adaptive Systems: A Review On Health Services
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.569
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil AKMEŞE & Sercan ARAS  
Otel İşletmelerinde Gelir Yönetimi Uygulamaları: İzmir’de Faaliyet Gösteren 4 Ve 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama
Sayı 16, s.344-358

Revenue Management Practices in Hotel Enterprises: A Practice in 4 and 5 Star Hotels Operating in Izmir
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.642
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan GEDİK & Şeyda EVKAYA  
Hastanelerde Hizmet Kalitesinin Pazarlama Açısından Önemi
Sayı 16, s.359-367

Importance Of Service Quality In Hospitals For Marketing
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.615
Özet | Abstract | Tam Metin |

İ. Ethem TAŞ & Yeter ÇİÇEK  
Kent Konseyi Üyelerinin Temsil Ve Katılım Açısından Kent Konseyi Algısı: Gap Bölgesi Örneği
Sayı 16, s.368-390

The City Council Perception of The City Council's Members in Terms of Representation and Participation: The Sample for GAP's Region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.630
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burcu ÜZÜM & Yasemin ÖZDEMİR  
Demografik Değişkenlerin Psikolojik Sözleşme ile İşten Ayrılma Niyeti ve Kariyer Yönetimi Üzerine Etkisi (Bir Banka Örneği)
Sayı 16, s.391-403

Impact of Demographic Variables on Psychological Contract and Intent to Leave from Work and Career Management (A Bank Example)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.638
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu YAVUZ & Ayhan KÜNGERÜ  
Öteki Olarak Kadın: Gazete Haberlerinde Kadın Temsilleri
Sayı 16, s.404-418

Woman as Other: The Representation of Woman in Newspapers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.629
Özet | Abstract | Tam Metin |

Habip DEMİRHAN & Mehmet DAĞ  
Filistin Ekonomik Yapısı Ve Vergi Sistemi Üzerine Bir Değerlendirme
Sayı 16, s.419-428

An Evaluation On Palestine Economic Structure And Tax System
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.636
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Fethi DURMUŞ & Hakan SEKİZSU  
Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Değerlendirmeleri Ve Sorunlarının Analizi: Malatya İli Örneği
Sayı 16, s.429-438

Problem Analysis and Occupational Evaluations of Accounting Professional Members: The Sample of Malatya
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.640
Özet | Abstract | Tam Metin |

Haydar HOŞGÖR ; Kalbiye MEMİŞ; Derya GÜNDÜZ HOŞGÖR & Sema KOÇ TÜTÜNCÜ  
Kurumsal Hastane İmajı, Algılanan Fiyat Uygunluğu, Hasta Tatmini Ve Sadakati Arasındaki İlişkilerin Yapısal Eşitlik Modeliyle İncelenmesi
Sayı 16, s.439-453

Examination of Relationships Among Corporate Hospital Image, Perceived Price Suitability, Patient Satisfaction and Loyalty by Structural Equation Modelling
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.617
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gamze KUTLU & İsmail AĞIRBAŞ  
Türkiye Ve OECD Ülkelerinde Sağlık Hizmetleri Arzı Ve Talebinin İncelenmesi
Sayı 16, s.454-464

Examination Of Health Care Supply And Demand Structure in OECD Countries And Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.639
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercan KESER ; Murat AVCI & Mukhammadbabur DZHALALOV  
Tüketici İlgileniminin Plansız Satın Alma Davranışı Ve Ürün Bilgi Düzeyi Üzerindeki Etkisi
Sayı 16, s.465-474

The Effects Of Customer Involvement On Impulsive Buyıng Behavior And Product Knowledge Levels
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.633
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şükrü Ufuk ULADİ & Ayşegül İrem ULADİ  
Osmaniye İli Genelinde Konut Özellikleri İle Konut Fiyatları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Sayı 16, s.475-480

Determining The Relationshıp Between Housing Properties And Housing Prices in Osmaniye
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.623
Özet | Abstract | Tam Metin |

Haluk EGELİ & Mehmet DAĞ  
Orta Vadeli Harcama Sistemi Ve Ülke Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Sayı 16, s.481-504

Evaluation Of Medium Term Expenditure System And Country Applications
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.637
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilge DOĞANLI  
Geç Yaşlanma Algısının Turizm Gelirlerini Artırmada Şehir Marka İmajına Getirileri: Nazilli İlçesi Örneği
Sayı 16, s.505-522

How The Sensation Of Late Aging In Increasing Tourism Incomes Benefit A City Branding Image: Nazilli District Example
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.586
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri