Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


17 SayıEditör
Doç.Dr. Ömer Okan FETTAHLIOĞLU

Editör Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Banu TANRIÖVER & Öğr.Gör.Dr. Arif YILDIZ

Kahramanmaraş/Türkiye  2017

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenE. Ceren SAVGIN & Sultan BELLİ  
Bitlis İlinin Turizm Çeşitliliğinin İncelenmesi
Sayı 17, s.1-13

Research on Tourism Diversity of Bitlis Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.670
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bayram KIRMIZIGÜL & Nurullah EVLİYAOĞLU & Fatih CEVHER  
Destinasyon Rekabetçiliğinin Turizm Paydaşlarının Bakış Açısından Değerlendirilmesi: Elazığ İlinde Bir Araştırma
Sayı 17, s.14-24

Evaluation of Destination Competitiveness from the Viewpoint of Tourism Stakeholder: A Research in Elazığ Provinence
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.667
Özet | Abstract | Tam Metin |

Münevver ERYALÇIN & Veli Duyan  
Denetimli Serbestlik Sistemindeki Çocuk ve Gençlerde Öz Değer, Akran İlişkileri ve Ebeveyn Yetkinliği Boyutları
Sayı 17, s.25-32

Self-Worth, Peer Relationships and Parental Competence in Children and Youngsters in Probation System
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.676
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan KAZAK &Osman OKKA  
Süpermarket İşletmelerinde Yılbaşı Tedarikçi Değerlendirme Kararları İçin Bir Uygulama Modeli
Sayı 17, s.33-55

An Implementation Model For Supermarket Enterprises For New Year Supplier Assessment Considerations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.641
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat TANIK & Efe SARIBAY & Esra SEYYAR  
Kaizen Yaklaşımı Kullanarak Hizmet Sektöründe Kalite İyileştirme: İzmir Metro’da Bir Uygulama
Sayı 17, s.56-65

Improving Quality In Service Sector By Using Kaizen Approach: An Application in Izmir Metro
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.666
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asiye YÜKSEL & Nurcan GÜNCE  
Meslek Yüksekokullarında Yenilikçi Okuryazarlık Oranının Artırılmasına Yönelik Bir Model Önerisi
Sayı 17, s.66-76

A Model Suggestion For Increasing Innovative Literacy in Vocational High Schools
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.658
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin ÇELİK & Seyran EFİLTİ ATAY & Ebru Kadriye ÖZ & Ahmet KAYA  
Üniversite Öğrencilerinin Akademik Motivasyonları İle Akademik Performansları Arasındaki İlişki: Manavgat Myo Örneği
Sayı 17, s.77-85

The Relationship Between Motivations And Academic Performance Of University Students: A Study on Manavgat Vocational School
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.662
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kerem KARABULUT & Kübra KARAKUŞ  
Arz Yanlı İktisadın ABD, İngiltere ve Özal Tarafından Türkiye’de Uygulanışının Teorik Analizi
Sayı 17, s.86-96

A Theoretical Analysis on The Application of Supply Side Economics in The USA, England, And Turkey By Özal
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.663
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hacı Ali YILMAZ & Erkan ALSU  
İflasın Ertelenmesi Sürecinde İyileştirme Projesi
Sayı 17, s.97-102

The Postponement Process Of Bankruptcy And Recovery Project
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.664
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülper BASMACI & Aytaç Hisar & Ali Özdemir  
Sağlık Hizmetlerinde Risk Yönetiminin Çalışan Güvenliğine Etkisi ve Bir Uygulama
Sayı 17, s.103-118

The Effect of Risk Management on Occupational Safety in Healthcare Services and a Case Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.665
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alper TAZEGÜL & Emel KILIÇBEY  
Muhasebe Meslek Mensuplarının Adli Muhasebeciliğe Yönelik Algılarının Farklı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi: Kars Ardahan ve Iğdır Örneği
Sayı 17, s.119-133

Evaluation of Perceptions of Accounting Professionals for Forensic Accounting in terms of Different Variables: Kars Ardahan and Iğdır Example
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.669
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Onur KOÇAŞLI  
1923 İzmir İktisat Kongresinde Alınan Kararların Dönemin İktisat Politikalarına Etkileri
Sayı 17, s.134-148

The Effects of Decisions Taken at the Izmir Economy Congress on the Economic Policies of the Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.625
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rifat YILMAZ  
Stratejik Başarı Düzeyinin Değerlendirilmesinde Varyans Analizleri: Uzun Vadeli Perspektif
Sayı 17, s.149-164

Using Variance Analysis to Evaluate Strategic Success Level: Long-Term Perspective
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.628
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özcan SEZER & Murat AK  
Örgütsel Etkililiği Oluşturan Unsurların Katılımcı Yönetim Boyutu Açısından Değerlendirilmesi
Sayı 17, s.165-181

Evaluation of Organizational Effectiveness Elements in Terms of Participatory Management Dimension
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.655
Özet | Abstract | Tam Metin |

Altun ALTUN  
Poliheuristik Karar Verme Modeliyle Terörist Liderlerin Karar Hesabı: Usame Bin Ladin ve 11 Eylül Terör Saldırıları Örneği
Sayı 17, s.182-189

Calculating Decisions of Terrorist Leaders via a Poliheuristic Decision-Making Model: The Case of Osama bin Laden and 9/11 Terror Attacks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.656
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Zeki DEMİR  
Yenilikçi Girişimcilik İçin İhtiyaç Duyulan Kamu Politika ve Yaklaşımları ve Yenilikçi Girişimcilik Merkezleri
Sayı 17, s.190-204

Public Policies and Approaches Needed for Innovative Entrepreneurship and Innovative Entrepreneurship Centers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.657
Özet | Abstract | Tam Metin |

Laçin AKYIL  
Osmanlı Devleti'nde Siyasi Ritüeller
Sayı 17, s.205-212

Political Rituals in The Ottoman State
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.661
Özet | Abstract | Tam Metin |

Haydar HOŞGÖR & Sema KOÇ TÜTÜNCÜ & Derya GÜNDÜZ HOŞGÖR & Özden TANDOĞAN  
Üniversite Öğrencileri Arasında Sosyal Medyadaki Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Yaygınlığının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Sayı 17, s.213-223

Examination In Terms of Different Variables of Prevalence of Fear of Missing Out Among College Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.668
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serdarhan DURU & Erdinç KALAYCI  
Kentleşme ve Yoksulluk Bağlamında Sosyal Hizmet Uzmanının Mesleki Rolleri
Sayı 17, s.224-230

Professional Roles Of Social Workers In The Context Of Urbanization And Poverty
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.678
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet YANIK & Nurcan GÜNCE & Gönül KONAKAY  
Muhasebe Eğitimine Bakış Açılarının Öğrenci Perspektifnden Değerlendirilmesi: Kocaeli Üniversitesi'ne Bağlı 5 Meslek Yüksekokulunda Bir Uygulama
Sayı 17, s.231-238

Evaluation of the Perspectives of Students in Vocational Schools of Higher Education on Accounting Education: An Application in 5 Vocational Schools Affiliated to Kocaeli University
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.679
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe KÜÇÜK YILMAZ & Haşim KAFALI  
Emniyet Risk Yönetiminin Organizasyonel ve Stratejik Amaçlar Açısından Etkileri: Havalimanları Örnek Olayı
Sayı 17, s.239-250

The Effects of Safety Risk Management on Organizational And Strategic Objectives: Airports Case Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.682
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mohammad Farid Noorzad  
Kültürel Zeka ve İzlenim Yönetimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Örnek Olay: Selçuk Üniversitesi Yabancı Öğrencileri
Sayı 17, s.251-260

Exploring the Relationship between Cultural Intelligence and Impression Management- Case Study: Foreign Students of Selçuk University
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.683
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdal ŞEN  
Behavioural Economy, Neuro-Management And Senism
Sayı 17, s.261-264

Behavioural Economy, Neuro-Management And Senism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.684
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eda DİZGİL  
Hisse Senedi Fiyatını Etkileyen İşletme Düzeyindeki Faktörler: Bist Kobi/ Sanayi Endeksinde Yer Alan İşletmeler Üzerine Bir Uygulama
Sayı 17, s.265-276

Factors on the Business Level Affecting The Share Circumstances: An Application on Business / Industrial Index Sectors
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.691
Özet | Abstract | Tam Metin |

Müge ÇETİNER & Selvihan TAŞDELEN  
Türk Bankacılık Sektörü’nde Türkiye’deki Kredi Değişimlerinin Analitik Değerlemesi: 2005-2017 Dönemi
Sayı 17, s.277-290

Empirical Analysis Of Credit Changes In Turkish Banking Sector: 2005-2017 Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.685
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri