Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


18 SayıEditör
Doç.Dr. Ömer FETTAHLIOĞLU

Editör Yardımcısı
Öğr.Gör.Dr. Arif YILDIZ

Kahramanmaraş/Türkiye  2018

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenBekir EŞİTTİ  
Birleşik Krallık’ta E-Ticaretin Benimsenmesini Etkileyen Faktörler
Sayı 18, s.1-9

The Factors Influencing the Adoption of E-Commerce in The UK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.731
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sine ERDOĞAN MORÇİN  
Otel Çalışanlarının Liderle Özdeşleşme Tutumları: Antalya Örneği
Sayı 18, s.10-16

Hotel Employees’ Identification With Leader Attitudes: The Case Of Antalya
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.705
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şafak Kaypak & Armağan UÇAR  
Çocuk Haklarının Gerçekleşmesi Açısından Çocuk Dostu Kentler
Sayı 18, s.17-29

Child Friendly Cities for the Realization of Children's Rights
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.704
Özet | Abstract | Tam Metin |

Himmet KARADAL & Ahmet Tuncay ERDEM  
Boreout Sendromunun Kariyer Uyumluluğu ve Kariyer İyimserliği Arasındaki İlişki Bağlamında Analizi Üzerine Bir Uygulama
Sayı 18, s.30-38

A Case Study In The Contex Of Relationship On Boreout Syndrom Between CareerAdaptibility And Career Optimism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.708
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mohammad Farid Noorzad  
Job Choice In A Fuzzy Environment: According To Ceos, What is The Optimum Entity to Start Profession?
Sayı 18, s.39-53

Bulanık Bir Ortamda İş Seçimi: CEO'lara Göre Mesleğe Başlamak İçin En Uygun Kurum Nedir?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.692
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuncer YILMAZ & Sevgül EKİNCİ & Kadir ÖNK  
KOBİ’lerin Katılım (İslami-Faizsiz) Bankalarının Faaliyetlerine Yönelik Tutumlarının Tespit Edilmesine Yönelik Bir Araştırma
Sayı 18, s.54-69

An Investigation On The Determination Of The Conduct Of Smes Towards The Activities Of The Participation (Islamic-Interest Free) Banks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.735
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bayram AYDIN & Emre Güneşer BOZDAĞ  
Elektrik Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Avrupa Birliği ve Türkiye Örneği
Sayı 18, s.70-80

The Relationship Between Electricity Consumption and Economic Growth: The Case of the European Union and Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.702
Özet | Abstract | Tam Metin |

Derya BARUT & Serkan GÜNEŞ  
Gösterişçi Tüketimin Nedenleri Ve Mobilya Firmalarının Gösteriş Üzerine Geliştirdikleri Algı
Sayı 18, s.81-88

Reasons of Conspicuous Consumption and Conspicuous Perceptions of Furniture Companies
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.729
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülşen KIRPIK  
Algılanan Örgütsel Adalet Ve Duygusal Bağlılık Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
Sayı 18, s.89-103

A Research About Relationship Between Organizational Justice and Emotional Commitment
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.726
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seher Meral ÇEVİREN & Mustafa KILLI  
İşletme Bölümü Lisans Öğrencilerinin Bilgisayarlı Muhasebe Derslerindeki Başarı Düzeylerinin ve Derse Bakış Açılarının İncelenmesi
Sayı 18, s.104-110

Examination of Viewpoints and Success Levels in the Computerized Accounting Courses of Undergraduate Students of Department of Business Administration
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.730
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahmut TEKİN & Mehmet ETLİOĞLU & Ertuğrul TEKİN  
Kamu Kurumlarında İnovasyon ve Girişimcilik.
Sayı 18, s.111-130

Innovation and Entrepreneurship in Public Institutions.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.690
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fadime KORKUT & Nihat TOĞA & Ali AKSOY  
Örgütsel Adalet Algısının Tükenmişlik Sendromuna Etkisi: Bir Alan Çalışması
Sayı 18, s.131-142

The Impact Of Organizational Justice Perception On Burnout Syndrome: A Field Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.723
Özet | Abstract | Tam Metin |

Deniz Tugay ARSLAN & Afsun Ezel ESATOĞLU  
Radikal Prostatektomi Maliyetlerini Ve Maliyet Etkililiğini İnceleyen Çalışmaların Sistematik Derlemesi
Sayı 18, s.143-162

Systematic Review of the Studies Examining Costs and Cost Effectiveness of Radical Prostatectomy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.652
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu UYSAL & Zührem YAMAN  
Marka Ve Ambalajın Tüketici Satın Alma Tutumları Üzerine Etkisi: AVM Müşterileri Üzerinde Bir Çalışma
Sayı 18, s.163-175

The Impact Of Brand And Packaking On Consumer Purchasing Attıtudes: A Study On Shopping Mall Customers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.732
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülbahar ATASEVER & Ozan BAHAR  
Türkiye’de Yerli Ve Yabancı Turistlerin Politik İstikrarsızlık Dönemlerine İlişkin Algısına Yönelik Değerlendirmeler
Sayı 18, s.176-189

Assessments Of Perception To Domestic And Foreign Tourists For The Period Of Political Instability In Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.728
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şafak Kaypak & Armağan UÇAR  
Antakya Kentinin Yemek Kültürüne Bakışı
Sayı 18, s.190-202

View at Food Culture of Antakya City
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.703
Özet | Abstract | Tam Metin |

Himmet KARADAL & Ethem MERDAN  
Hizmet Inovasyon Davranışının Geliştirilmesınde Kültürel Ve Sosyal Sermayenin Rolü
Sayı 18, s.203-212

Role of Cultural and Social Capital in Developing Service Innovation Behavior
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.742
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet TAN & Damla ÖZELBİSTAN  
Eğlence Pazarlaması:Park Antep Örneği
Sayı 18, s.213-229

Entertainment Marketing: "Park Antep Examples"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.582
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevcan YILDIZ & Engin DERMAN  
Kapadokya’daki Bizans Eserlerinin Turizm Içindeki Yeri: Ihlara Vadisi Örneği
Sayı 18, s.230-238

The Location Of Byzantine Monuments In Tourism In Cappadocia: Sample Of Ihlara Valley
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.575
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri