Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


19 SayıEditör
Doç.Dr. Ömer Okan FETTAHLIOĞLU

Editör Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Banu TANRIÖVER & Öğr.Gör.Dr. Arif YILDIZ

Kahramanmaraş / Türkiye  2018

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMehmet KAHRAMAN & Ali BALKAN  
Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve Denetimi
Sayı 19, s.239-246

Decrees of Presidency and Their Review
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.759
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed Mustafa KISAKÜREK & Seval ELDEN ÜRGÜP  
TMS-2 Stoklar Standardı İle Vergi Usul Kanunu’nun Maliyet Açısından İlişkisinin Karşılaştırılması ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulama
Sayı 19, s.247-256

The Comparison of the Tas-2 Inventories Standard and Tax Produre Law in Term of Cost And The Application in a Production Operation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.712
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mualla AKÇADAĞ  
Özel Günlerde Seçili Ürünlerin Satış Tutarlarındaki Değişikliklerin Pazarlama Sistemi Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir Uygulama
Sayı 19, s.257-265

An Application on the Effect of Sales Amounts of Selected Products on The Marketing System on Special Days
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.758
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat AK & Özcan Sezer  
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Örgütsel Bağlılığın Unsurları: Teorik Bir Değerlendirme
Sayı 19, s.266-272

Elements of Organizational Contribution in Public Institutions and Organizations: A Theoretical Evaluation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.744
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ezgi ARSLAN ÖZDEMİR & Veli Duyan  
Baskı ve Ayrımcılığa Karşı Sosyal Hizmet
Sayı 19, s.273-283

Social Work Against Oppression and Discrimination
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.677
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aysen ŞİMŞEK KANDEMİR  
Olumlu ve Olumsuz Yönleri ile Önemli Bir Gelişim Kaynağı Olarak Turizm
Sayı 19, s.284-293

Tourism as a Tool For Devolepment in Positive and Negative Aspects
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.733
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilge Kağan Şakacı  
Çıkar Kavramı Ekseninde Derin Ekoloji Yaklaşımının Çözümlenmesi
Sayı 19, s.294-303

Analysis of Deep Ecology Approach on The Axis of Benefit Concept
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.756
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hamdi ÖZTÜRK Hakan AVAN & Davut NACAR  
Acil Sağlık Hizmetleri Personelinin Tükenmişlik Düzeyinin Belirlenmesi
Sayı 19, s.304-310

Determination of the Burnout Level of Emergency Health Service Personnel
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.727
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tahir AKGEMCİ Mehmet KAPLAN & Berna TURAK KAPLAN  
Örgütsel Maneviyatın İş Stresi Üzerine Etkisinde Örgütsel Güvenin Aracılık Rolü: Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde Bir Araştırma
Sayı 19, s.311-319

The Role of Organizational Trust in the Effect of Organizational Spirituality on Work Stress: A Research in Konya Organized Industrial Zone
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.734
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sulhi ESKİ & Seren KAYA  
Lojistik Süreçlerde Dış Kaynak Kullanımı: Freight Forwarder Firmalar
Sayı 19, s.320-332

Outsourcing In Logistics Process: Freight Forwarder Companies
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.763
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ULUTAŞ  
İş Tükenmişliğinin İş Doyumu ve İşten Ayrılma Eğilimine Etkisi
Sayı 19, s.333-342

Impact of Job Burnout on Job Satisfaction and Turnover Intention
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.766
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep KARAMAN & Ahmet YILDIRIM  
Ailenin Yoksulluğu/Zenginliği İle Eğitim/Akademik Başarı Arasındaki İlişki: PISA 2015 Verileri İle Ampirik Bir Çalışma
Sayı 19, s.343-350

The Relationship Between Familial Poverty/Wealth And Education/Academic Achievement: An Empirical Study With PISA 2015 Data
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.747
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlknur CAN  
Asimetrik Bilginin Türk Bankacılık Sektörü Kredi Piyasasına Etkileri Üzerine Bir Uygulama
Sayı 19, s.351-362

An Application on the Effects of Asymmetric Information on the Turkish Banking Sector Credit Market
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.749
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selim AREN & Ahmet Oğuz AKGÜNEŞ  
Duyguların Yatırım Kararı Üzerine Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeli ile Değerlendirilmesi
Sayı 19, s.363-371

Evaluation of the Effect of Emotions on Investment Decision Making with Structural Equation Model
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.757
Özet | Abstract | Tam Metin |

Barış AYTEKİN  
Emek Yoğun Sanayileşmenin (EYS) Sürdürülebilirliği Sorunu: Adıyaman İli Örneği
Sayı 19, s.372-378

The Sustainability Problem of the Labor Intensive Industrialist: Example of Adiyaman Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.772
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma YAŞAR EKİCİ  
Okul Öncesi Öğretmenlerinin ve Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Liderlik Yönelimleri
Sayı 19, s.379-392

Leadership Orientations of Preschool Teachers and Preschool Teacher Candidates
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.764
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülşen KIRPIK & Abdulrezzak İKVAN & İlkay ÇELİK  
İş Performans Etkinliği İle Duygusal Bağlılık Arasındaki İlişki: Devlet Üniversitelerinde Çalışan İdari Personel Üzerinde Bir İnceleme
Sayı 19, s.393-411

The Relationship Between Job Performance and Emotional Commitment: An Examination on Administrative Personnel Working In State Universities
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.767
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mete Kaan KAYNAR & Gökhan AK  
II. Abdülhamid Döneminde Filistin’de İdari Taksimat, Nüfus ve İktisat Siyasaları
Sayı 19, s.412-428

Administrative Partition, Population and Economic Politics in Palestine During II. Abdulhamid Era
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.752
Özet | Abstract | Tam Metin |

Engin DERMAN  
Serbest Zaman Aktivitesi Olarak Doğa Yürüyüşüne Gençlerin Katılım Kısıtlarının Belirlenmesi
Sayı 19, s.429-434

The Determination of the Participation Constraints of the Walking in the Nature for Youth as Leisure Time Activity
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.768
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehtap DEMİR & Siyret AYAS & Ata HARMAN  
Üretim Karşıtı İş Davranışları Üzerinde Örgütsel Adalet Algısının Rolü: Banka Çalışanları Örneği
Sayı 19, s.435-448

The Role of Organizational Justice Perceptions on Counterproductive Work Behavior: The Case Of Banking Employees
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.765
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sait AŞGIN & Kemal YAMAN  
Türkiye’de Bakanlıkların Stratejik Plan Uygulamalarında Mevcut Yapı ve Sürecin Değerlendirilmesi
Sayı 19, s.449-466

Evaluation of the current structure and processes of ministry strategic plan applications in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.754
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevda KÖYÜSTÜ  
Örgütsel Bağlılık ve Motivasyon Konusunda Yazılmış Olan Lisansüstü Tezlerin Bibliyografik Açıdan İncelenmesi (2008-2017)
Sayı 19, s.467-477

Bibliographic Analysis of Graduate Thesis on the Organizational Commitment and Motivation (2008-2017)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.745
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümmühan MURAT & Ahmet ATAKİŞİ  
Türkiye’de Enflasyon Olgusu ve Enflasyon Hedeflemesi
Sayı 19, s.478-484

The Case of Inflation In Turkey And Inflation Targeting
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.762
Özet | Abstract | Tam Metin |

Veysel TATAR & Mehmet Rıza ADALI & Meriç Burçin ÖZER  
Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesi Limanlarının Uluslararası Taşımacılık Projeleri (Traceca, BTK Demiryolu Hattı, İpek Yolu) İçin Önemi: Hopa Limanı Analizi
Sayı 19, s.485-500

The Importance of Turkey’s Eastern Black Sea Region Ports For International Transportation Projects (Traceca, BTK Railway Line, Silk Road): Analysis of Hopa Port
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.755
Özet | Abstract | Tam Metin |

Durmuş SEZER & Yasemin KUYUCULAR & Umut Tolga GÜMÜŞ  
Firma Değerleme Yöntemleri: BIST Demir, Çelik ve Metal Sanayii Sektöründe Bir Uygulama
Sayı 19, s.501-517

Company Valuation Methods: An Application on BIST Iron, Steel, And Metal Industry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.769
Özet | Abstract | Tam Metin |

Veysel EREN & Vedat YILMAZ  
Büyükşehir Belediye Yönetiminde Karar Alma Sürecinde Etkinlik Ve Verimlilik Problemi: Hatay Örneği
Sayı 19, s.518-533

A Problem Of Activity And Efficiency In The Decision Making Process In The Metropolitan Municipality: An Example of Hatay
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.771
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru TOLAY & Olca SÜRGEVİL & Evrim MAYATÜRK AKYOL  
Sosyal Mübadele Kuramı Perspektifinden Ast-Üst İlişkilerine Yönelik Bilgi Asimetrisine İlişkin Bir İnceleme
Sayı 19, s.534-549

A Review Of Information Asymmetry For Subordinate-Superior Relationships From The Perspective Of Social Exchange Theory
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.774
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri