Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


9 SayıEditör
Doç. Dr. Ömer Okan FETTAHLIOĞLU

Editör Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Banu TANRIÖVER & Öğr.Gör. Arif YILDIZ

Kahramanmaraş - TÜRKİYE  2017

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMuhammet ÇANKAYA  
Özel Hastane Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyleri ve Bir Alan Uygulaması
Sayı 9, s.1-15

Burnout Levels Of Private Hospital Employees And A Field Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.133
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Burhanettin COŞKUN & Esra Ebru MAVİ  
Kamu Politikası Araçlarının Yeni Kamu Yönetimi Anlayışındaki Yeri Üzerine Bir İnceleme
Sayı 9, s.16-23

An Investigation of Public Policy Tools in Terms of The Recent Understanding of PublİC Administration
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.135
Özet | Abstract | Tam Metin |

Altun ALTUN  
ABD-Çin Rekabeti Bağlamında Siber Savaş
Sayı 9, s.24-34

Cyber Warfare In the Context of US-China Rivalry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.112
Özet | Abstract | Tam Metin |

Duygu ÖZYILMAZ MİSİCAN  
Değişimin Ortaya Çıkardığı R Kuşağı ve Karakter Aşınması İkilemi
Sayı 9, s.35-49

The Generation R Emerged Through Transformation And The Dilemma Of Character Corrosion
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.115
Özet | Abstract | Tam Metin |

Canan Gamze BAL & Necmettin GÜL  
Duygusal Zeka ve İş Tatmini İlişkisinde Örgütsel Güvenin Aracılık Rolü
Sayı 9, s.50-62

Mediation Role of Organizational Trust on Relationship of Emotional Intelligence and Job Satisfaction
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.117
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus VURAN & İbrahim Sani MERT  
Sanal Liderlik
Sayı 9, s.63-78

Virtual Leadership
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.148
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mete Kaan KAYNAR & Gökhan AK  
Balkanlar’da “Modern” Bir Yunan Tragedyası: Çamerya Arnavutları Kıyımı
Sayı 9, s.79-93

A “Modern” Greek Tragedy in the Balkans: Çameria Albanians Massacre
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.119
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlyas TOPÇU  
Soğuk Savaş Dönemi Türkiye-Sovyet Rusya İlişkileri Ve Türk Basını (Stalin’in Ölümüne Kadar)
Sayı 9, s.94-110

Turkey-USSR Relatıons In The Cold War And Turkısh Press (Untıl Stalın’s Death)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.120
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine ŞAŞMAZ & Yavuz ÇİFTÇİ  
İşletmelerde İç Kontrol Sisteminin Etkinliğinin Sağlanması: Mermer Sektöründe Bir İşletme Uygulaması
Sayı 9, s.111-123

Enhancing The Effectiveness Of Internal Control Systems In Businesses: An Applicatıon On A Business In Marble Sector
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.132
Özet | Abstract | Tam Metin |

Umut ÜZAR  
Türkiye’de Üretken Sermaye Oluşum Sürecinin Bir Bileşeni Olarak Yabancı Sermaye Girişleri
Sayı 9, s.124-138

Foreign Capital Inflows in Turkey as a Component of Formation Process of Productive Capital
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.137
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şuayip ÖZDEMİR & Fikret YAMAN  
Reklamcılık Sektöründe Reklam Etiği Algılamasının Değerlendirilmesi
Sayı 9, s.139-152

Evaluation Of Advertising Ethic Perception In Advertising Sector
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.150
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuba YİYİT  
Örgüt Kültürü Modelleri: Modellerin Belirlenmesinde Kullanılan Boyutlar Açısından Bir İnceleme
Sayı 9, s.153-163

Organizational Culture Models: An Analysis of Dimensions Used in Formulating Models
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.121
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa TAŞLIYAN & Bengü HIRLAK & Gamze Ebru ÇİFTÇİ  
Örgütsel Adalet Algısının Üniversitelerdeki Farklılık Yönetimi Anlayışı Açısından İncelenmesi
Sayı 9, s.164-182

An Analysis Of The Organizational Justice Perception In Terms Of Diversity Management Concept At Universities
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.114
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zübeyir TURAN & Aslıhan NAKİBOĞLU & Ayberk Nuri BERKMAN  
Türk İktisat Tarihinde Dış Borç Sorunu Ve Uygulanan İktisat Politikaları
Sayı 9, s.

External Debt Problem in Turkish Economic History and Applied Economic Policies
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.111
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ERTEM  
Yönetim ve Organizasyon Alanında Metaforlar
Sayı 9, s.209-220

Metaphors in the Field of Management and Organization
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.165
Özet | Abstract | Tam Metin |

Buket KILIÇ & Olca SÜRGEVİL  
Sosyal Bilimler Alanında Çalışan Akademisyenlerin Sahip Olması Gereken Yetkinlikler: Literatür İncelemesi ve Uzman Görüşleri Işığında Bir Yetkinlik Listesi Önerisi
Sayı 9, s.221-246

The Competencies That Academics Who Work In The Field Of Social Sciences Should Have: A Proposition Of A Competency List In The Light Of Literature Review and Expert Opinions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.154
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arif Selim EREN & Mehmet Said GÜN  
Yöneylemle İleri İmalat Teknolojileri Edinimi Metodolojisinin Birleştirilmesiyle Üretim ve Depolama Hattının Dengelenmesi: Metal Mutfak Eşya Üretimi Yapan Bir İşletmede Alan Çalışması
Sayı 9, s.247-257

Stabilization of Production And Storage Route by Joining Advanced Manufacturing Technologies Acquisiton Methodologies And Operational Rsearch: Field Work of A Firm Which Manufactures Metal Kitchen Equipment
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.156
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ÜNSALAN & Azra BAYRAKTAR  
Tüketici Etnosentrizminin Tüketici Fiyat Algısına Etkisi
Sayı 9, s.258-272

The Effect Of Consumer Ethnocentrism On Consumer Price Perception
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.163
Özet | Abstract | Tam Metin |

Durdu Mehmet BİÇKES  
Hemşirelerin Sahip Olduğu Ruhsal Zekânın İş Performansları Üzerindeki Etkisi: Kapadokya Örneği
Sayı 9, s.273-284

Spiritual Intelligence Impact On The Nurses’ Work Performances: Case Of Cappadocia
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.169
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz AKÇİ  
Fiyat Algısında Zihinsel Muhasebe ve Tüketici Tercihi
Sayı 9, s.285-297

Mental Accounting and Consumer Choice in Prıce Perception
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.155
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrah FİRİDİN & Muhammed Yunus BİLGİLİ  
Su Kaynakları Yönetiminde Fiyatlandırmanın Önemi
Sayı 9, s.298-308

The Importance Of Pricing In Water Resources Management
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.136
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuba BÜYÜKBEŞE & Olcay OKUN & Behzat SAYIN  
İş Gören Sesliliğinin Demografik Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi: Çokuluslu Bir Örneklem Üzerinde Çalışma
Sayı 9, s.309-322

Relationships Between Employee Voice And Demographic Variables: A Study On Multinational Staff
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.167
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eylem BEYAZIT & Muharrem GÜNEŞ  
Küreselleşme ve Kent Kimliği: Kentsel Değerlerin Küreselleşme Sürecinde Aşınması
Sayı 9, s.323-331

Globalization and Urban Identity Erosion of Urban Values in Globalization Process
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.164
Özet | Abstract | Tam Metin |

Füsun ÇINAR ALTINTAŞ  
Örgütsel Adalet ile İş Tatmini Arasındaki İlişki Üzerine Bir Meta-Analiz Çalışması
Sayı 9, s.332-343

A Meta-Analysis Study On The Relationship Between Organizational Justice And Job Satisfaction
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.162
Özet | Abstract | Tam Metin |

Levent YİĞİTTEPE  
NATO’nun Güvenlik Algılaması ve Türkiye Tartışmaları
Sayı 9, s.344-359

Security Perception of the NATO and Turkey Debates
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.157
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seda ÖZ YILDIZ  
Nefret Suçlarının Kent Güvenliğine Etkisi: Türkiye’deki Suriyeliler Örneği
Sayı 9, s.360-370

The Effect of Hate Crimes on Urban Security: Case of Syrians in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.159
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vahap ÖNEN  
Porter’ın Beş Güç Metodu ile Türkiye Havayolu Yolcu Pazarı Rekabetçi Analizi
Sayı 9, s.371-393

Competetive Analaysis Turkish Passenger Airline Market by Porter’s 5 Forces Model
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.118
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tansel HACIHASANOĞLU & Ahmet ÜNLÜ  
Canlı Varlıkların TMS 41 ve Tekdüzen Muhasebe Sistemine Göre Muhasebeleştirilmesi: Süt Üretim İşletmesi Uygulaması
Sayı 9, s.394-410

Accounting of Living Beings According to TMS 41 and Uniform Accounting System: An Application of Milk Yield Firm
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.158
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet YILMAZ & Abdullah EROĞLU & Mehmet Levent ERDAŞ  
AHP ve TOPSIS Yöntemleri ile İşletme Kredibiletisinin Değerlendirilmesi: BİST’te Kayıtlı İşletmeler Üzerinde Bir Çalışma
Sayı 9, s.411-432

Evaluation of Company Credibility Using AHP and TOPSIS Methods: A Study on the Listed Companies on Istanbul Stock Exchange
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.166
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emre Bilgin SARI  
Modern Üretim Sistemlerinde SMED İle Hazırlık Sürelerinin İyileştirilmesine Yönelik Sanayi Uygulaması
Sayı 9, s.433-441

Industry Application for Improvement of Set Up Times with SMED in Modern Production Systems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.161
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf SAYIN  
İran’ın Batı/ABD İle Yakınlaşması ve Müzakere Sürecinde Türkiye’nin Rolü
Sayı 9, s.442-453

The Rapprochement of Iran with the West/the US and the Role of Turkey in the Negotiation Process
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.151
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri