Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Son SayıEditör
Prof. Dr. Ibrahim Halil SUGOZU

Editör Yardımcısı
Prof. Dr. Mbodja MOUGOUE

Turkiye  2019

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenOğuzhan YÜKSEL Vahit YİĞİT  
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinin İller Bazinda Teknik Verimlilik Analizi  
Technical and Efficiency Analysis of Oral and Dental Health Services among CitiesOsman ÖZDEMİR  
Müşteri Değer Algısı ve Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişki: Türkiye'deki Otomobil Sektörü Üzerine Ampirik Bir Çalışma  
The Relationship Between Consumer Perceived Value and Purchase Intention - An Empirical Study of Automobile Sector in TurkeyAhmet GÜLENÇ  
Osmanlı Devleti’nde Modernleşme Sürecinde Yapılan İdari Reformların Taşrada Uygulanması: Şırnak Kazası Örneği (1850-1914)  
Implementation Of Administrative Reforms In Modernization Process Of Ottaman Empire In The Province: The Sample Of Şırnak (1850-1914)Selin Ögel AYDIN Serhat AYDIN  
Airbnb Kullanıcı Yorumları: Eskişehir Örneği  
Airbnb User Reviews: Example of EskisehirA. Sacid AKSOY  
İleri Üretim Teknolojileri ve Andon Uyarı Sistemleri  
Advanced Manufacturing Technologies and Andon Warning SystemsMehmet GÜLLÜ Şeyda KARAGÖZ  
Yöresel Bir Gastronomik Ürün İncelemesi: Zile Kömesi  
A Review on A Local Gastronomic Product: The Zile ChurchkhelaBurcu TUGAY Resul TUGAY  
Uluslararası Sistemin Geleceğini Yapay Zeka Üzerinden Analiz Etmek  
Analyzing the Future of International System over Artificial IntelligenceVedat YILMAZ Ferit İZCİ  
Yerel Yönetim Politikalari Kurulunun Yapısal ve İşlevsel Boyutlarının İncelenmesi  
Investigation Of Structural And Functional Dimensions Of Local Government Policy CommitteeAbdulnasır YİNER  
Aşiretler Arasındaki Mücadele ve Hamidiye Alayları  
The Struggle between the Tribes and the Hamidiye RegimentsArzu YILDIRIM  
Yerel Yönetimlerde Personel Sisteminde Yeni Dönüşümler  
New Transformations in Personnel System in Local GovernmentsAslı Özge ÖZGEN ÇİĞDEMLİ Ayberk GÜÇLÜ  
Kamu Sektörü Tarafından Gerçekleştirilen Turizm Yatırımlarının TRC 3 Bölgesi Açısından Değerlendirilmesi  
The Evaluation of Tourism Investments Performed by Public Sector in Terms of TRC 3 RegionEray Ekin SEZGİN Muhammet DÜŞÜKCAN, Enes KAYA  
Elazığ 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında Görev Yapan Sağlık Çalışanlarında İş Streslerinin İşten Ayrılma Niyetine Etkisi  
The Effect of Job Stresses on The Intention to Leave in Healthcare Workers at Elazığ 112 Emergency Health Services StationsMehmet Latif BAKIŞ  
Medeniyet Kurucu Temel Dinamikler Ekseninde Bir Siyaset Felsefesi Geliştirmek, Hilmi Ziya Ülken’in Hâkimiyet Düşüncesi Ekseninde Bir Değerlendirme  
Develop a Political Philosophy in the Foundation of the Founder Basic Dynamics, an Evaluation in the Axis of Hilmi Ziya Ulken's Thought of DominanceGelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri