Tüketici Etnosentrizmi ve Tüketici Husumetinin X,Y,Z Kuşakları Açısından İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2015-1
Number of pages: 26-45
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada temel olarak tüketici etnosentrizmi ile tüketici husumetinin X, Y ve Z kuşakları açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bunun yanında ikincil amacımız tüketici etnosentrizmi ile tüketici husumeti arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışmada betimsel analizler, güvenilirlik analizi, faktör analizi, korelasyon ve One Way ANOVA analizleri gibi tekniklerden yararlanılmıştır. Bu analizlerden elde edilen bulgulara göre Türk tüketicilerin etnosentrik eğilimleri dahil oldukları kuşaklara göre farklılık göstermektedir ve X kuşağının Y ve Z kuşağına göre daha fazla etnosentrik eğilim gösterdiği belirlenmiştir. Türk tüketicilerinin İsrail ürünlerine yönelik düşmanlıklarıyla ilgili genel bir değerlendirme yapıldığında ise; genel husumet en fazla X kuşağında görülmekte iken savaş husumeti ve ekonomik husumet en fazla Y kuşağında görülmüştür. Z kuşağı diğer iki kuşağa oranla İsrail’e daha az düşmani duygular taşımaktadır.

Keywords

Abstract

The main aim of this study is to examine consumer ethnocentrism and consumer animosity in terms of X, Y and Z generations. In addition, our secondary aim is to examine the correlation between consumer ethnocentrism and consumer animosity. Analyses such as descriptive analysis, reliability analysis, factor analysis, correlation and One Way ANOVA analysis were utilized in this study. According to the findings of these analyses, it was obtained that ethnocentric tendencies of Turkish consumers differ from each others in terms of generations and generation X shows more ethnocentric tendencies compared to Y and Z generations. When we make a general assessment concerning Turkish consumers hostilities for Israeli products, general animosity is seen at most in X generation while war animosity and economic animosity was seen at most in Y generation. Generation Z has less hostile emotions toward Israel than the other two generations.

Keywords