İçsel Pazarlamanın Kurumsal İtibar Üzerine Etkisi: Bir Alan Araştırması

Author :  

Year-Number: 2016-4
Language : null
Konu : İşletme bölümü
Number of pages: 30-45
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kurumsal itibar; işletmelerin piyasadaki değerini temsil eden unsurlardan biri olup, firmanın kamuoyundaki itibarı, imajı ya da önemi anlamına gelmektedir. Bir bakıma geçmişten günümüze kazanılmış olan ve maddi olmayan duran değerini temsil etmektedir. Kurumsal itibarın sağlanmasında hiç ş“phesiz firma çalışanlarına b“y“k görev ve sorumluluklar d“şmektedir. Kendi iç m“şterilerini tatmin edemeyen kurumlar dış m“şterilerini de tatmin edemeyecektir. Bu sebeple iç m“şterilerin performansını arttırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmalıdır. İçsel pazarlama; işletmelerde çalışanlar arasındaki ilişkilerin olumlu bir noktaya getirilmesi, iş bölümünün yapılması, iş birliğinin ve nihayetinde firma bütünlüğünün sağlanması olarak tanımlanabilir. İçsel pazarlamanın kurumsal itibar “zerine etkisinin incelenmesini amaçlayan bu çalışma iki kısımdan oluşmaktadır. Kuramsal çerçevenin yer aldığı birinci kısımda öncelikle kurumsal itibar ile pazarlama arasındaki ilişkiye değinilmiş, iç m“şteri ve içsel pazarlama kavramları açıklanmıştır. Uygulama çalışmasının bulunduğu ikinci kısımda ise, içsel pazarlamanın kurumsal itibar “zerine etkisinin ortaya çıkarılması amacıyla, Kahramanmaraş ilindeki banka personeline uygulanan anket çalışması analiz edilmiş ve bu analizin sonuçları açıklanmıştır.

Keywords

Abstract

Corporate reputation; the company is one of the elements representing the value of the market, the public reputation of the company, which means image or importance. It gained from the past in a way and represent the intangible value. No doubt the company is working on a great mission and responsibility in ensuring corporate reputation. Institutions unable to satisfy their own customers will be able to satisfy the internal and external customers. This is the reason must be found in the efforts to improve internal customer performance. Internal marketing; be brought to a positive point of the relationship between those working in the company, making the division of labor, as defined in the cooperation and finally to ensure the integrity of the company. This study aimed to examine the effects of internal marketing, corporate reputation is composed of two parts. In the first part, where the theoretical framework mentioned above on the relationship between marketing and corporate reputation, internal customers and internal marketing concepts are explained. The application where the second part of the study is to reveal the impact on corporate reputation internal marketing purposes, Kahramanmaras province was analyzed in the study questionnaires applied to bank staff and explained the results of this analysis.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics