Lojistik Yönetiminde Dış Kaynak Kullanımının Önemi

Author :  

Year-Number: 2016-6
Language : null
Konu : Yönetim ve Organizasyon Bölümü
Number of pages: 35-55
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz dünyasında ülkeler arasındaki mal ve sermaye akışının kolaylaşması ile beraber uluslararası rekabet koşullarının zorlaşması, teknolojinin sınır tanımayan bir şekilde ve çok hızlı gelişim göstermesi, piyasa şartlarının dinamik bir yapıya bürünmesi, işletmelerin, yönetim tarzlarında köklü değişikliklere gitmesini zorunlu kılmıştır. Küresel bir yapıya dönüşen rekabet, işletmelerin kar marjlarının azalması, bilgi teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler ve çok hızlı değişen piyasa koşulları, işletmeleri yeni stratejiler geliştirmeye zorlamaktadır. Bu stratejiler içerisinde en önemli ve en yaygın kullanılanlarından birisi dış kaynak kullanımıdır. Günümüz şartlarında oluşan yeni yönetim stratejileri, temel yetkinlikler haricindeki tüm faaliyetlerin dış kaynaklardan, yani, alanında uzmanlaşmış olan tedarikçi firmalardan temin edilebileceğini ifade etmektedirler. Tek bir iş kolunda derinlemesine uzmanlaşmayı tercih eden tedarikçi firmalar, faaliyetlerini sürdürebilmek için, teknolojik gelişmelere hızlı bir şekilde adapte olmak, konusunda uzman işgücünü bünyesinde barındırmak, en yeni ve en iyi ekipmanlara sahip olmak zorundadırlar. Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde lojistiğin tanımı yapılarak tarihsel süreç içerisindeki gelişimi incelenmiş ikinci bölümde; günümüzde uygulanan temel lojistik faaliyetler açıklanmıştır. Üçüncü bölümde ise dış kaynak kullanımı (outsourcing) kavramı ve işletmeleri dış kaynak kullanımına yönelten nedenler genel hatlarıyla ele alındıktan sonra lojistik faaliyetlerde dış kaynak kullanımı konusu ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Keywords

Abstract

Getting difficult of international rivalry conditions as well as getting easy of goods and capital flow between countries in today’s world and progress of technology in a boundless way have obliged operations to make profound changes in their management styles and market conditions wrap itself in a dynamic structure. Rivalry changing in a global pattern, decreasing of operation’s profits, the changes occurring in information technology and very quickly changing market conditions oblige operations to develop new strategies. One of the most important and the most widely used in these strategies is outsourcing. All new management strategies developed in today’s conditions state that all activities except for core competence can be supplied from external sources, that is, supply house expert in its field. Supply houses preferring to be expert in a business line have to have the best and newest equipment and expert labour force in order to maintain activities, to adapt in a quickest way to technological developments. This study consists of three sections. In the first section, the definition of logistic was made and its progress in historical process was investigated. In the second section, basic logistic activities applied in today’s world were explained. In the third section, after outsourcing concept and the reasons leading operations to use outsourcing were handled, “outsourcing in logistic activities” issue was investigated in detail.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics