ERP Sistemlerinin Uygulanmasında Kritik Başarı Faktörlerinin Belirlenmesi: Türk Tekstil Sektöründe Bir Alan Çalışması

Author :  

Year-Number: 2016-2
Language : null
Konu : Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
Number of pages: 41-52
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz küresel rekabetçi iş çevresinde işin temel işlevlerinin tümünün karşılandığı toplam iş çözümlerine ihtiyaç duyulmaktadır (Huang ve Palvia, 2001: 276). Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) ve bunun uygulanması (ERPI) işletme yöneticileri için karar destek sistemi niteliğinde iş çözümleri sunmak üzere oluşturulmuş ve tasarlanmıştır (Nah, Lau & Kuang, 2001: 1463). Bu çalışma ERP sistemlerinin uygulanmasındaki Kritik Başarı Faktörleri (CSFs)ni belirlemeyi hedeflemektedir. Bunu gerçekleştirmek için detaylı bir yazın taraması yapılmıştır. Yapılan tazın taraması ERP uygulamalarında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında faklılıklar olduğu gibi çok önemli bilgilere ulaşılmasını sağlamıştır (Dezdar & Ainin, 2011: 919). Ayrıca yazın taraması neticesinde yerel bağlamda yapılması gereken ERPI çalışmalarına ihtiyaç olduğu da görülebilmiştir (Buonanno, Faverio, Pigni, Ravarini, Scuito ve Tagliavini, 2005:390). Araştırmanın bir sonraki aşamasında uluslararası yazında kritik başarı faktörleri arasında gösterilip yerel yazında henüz doğrulukları sınanmamış faktörlere ihtiyaç duyulmuştur. Bunun gerçekleştirilebilmesi için en fazla atıf alan yazındaki önceki çalışmalardan elde edilen faktörlerden oluşan bir anket formu elde edilmiştir. Mevcut araştırmanın ampirik kısmı uyarlanan anketin rastsal yöntemlerle belirlenmiş olan bir örnekleme uygulanmasını içermektedir. Elde edilen bilgiler istatistiki analiz metotları ile analiz edilecektir. Uygulanacak olan analiz yöntemleri arasında tanımsal istatistiklerle genel olarak gözden geçirme, korelasyonlar, doğrulayıcı faktör analizi (Amos 16.0), verilerin yorumlanması ve sonuçlar kısmının ortaya çıkarılması ve gelecekte yapılacak olan araştırmalara yol gösterilmesi vardır.

Keywords

Abstract

In the global competitive business environment of the present day, there is an increasing need to implement a total business solution which supports major functionalities of a business (Huang and Palvia, 2001: 276). Enterprise Resource Planning (ERP) and its implementation (ERPI) is designed to meet the needs of modern business while combining solutions and decision support systems to managers(Nah, Lau & Kuang, 2001: 1463). The present study aims to identify the Critical Success Factors (CSFs) for implementing ERP systems. To do so, a detailed literature review is carried out. The literature review uncovered many facts such as there are differences between the developed and developing countries in ERP implementation (Dezdar and Ainin, 2011: 919). Also, the fact that the need for local studies on ERPI came out as a necessity (Buonanno, Faverio, Pigni, Ravarini, Scuito and Tagliavini, 2005:390). Then, the study needs the perceptions of the end users of the ERP systems as there are some CSFs which are valid for international scale but not tested domestically. To do so, a questionnaire is adapted from the former studies including the statements of the most cited ones. The empirical phase of the study will include the application of the survey to the randomly selected sample. Obtained data will be analyzed via statistical analysis methods. The methods will be used include general revision of the data set via descriptive statistics, correlations, confirmatory factor analysis (Amos 16.0), interpretation of the results and lastly reporting the conclusions and also the impediments for future research.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics