Türk Polis Teşkilatında Performans Değerlendirmesi

Author:

Year-Number: 2016-3
Number of pages: 1-11
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kamu hizmetlerinde etkililik, verimlilik ve kalite arayışları, kamu yönetiminde reform yapılmasını gündeme getirmiştir. Bu çerçevede kamu yönetimi reformu kapsamında, yönetimin beşeri boyutu üzerinde de bir takım dönüşümler yaşanmıştır. Bu dönüşümlerden biri de geleneksel kamu yönetimi anlayışı içerisinde yer alan personel yönetimi anlayışından, insan kaynakları yönetimi konseptine geçiş sürecidir. Bu çalışmada yeni kamu yönetimi konsepti çerçevesinde uygulama alanı bulan insan kaynakları yönetiminin bilenlerinden biri olan performans değerlendirmesi, iç güvenlik (polis) sektörü özelinde incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada, literatür taraması neticesinde elde edilen veriler doğrultusunda, ideal performans değerlendirmesine yönelik bir model de önerilmektedir. Çalışma sonucunda, performans değerlendirme sisteminin, “disiplin”, “taltif”, “kıdem-terfi” sistemiyle bir an önce entegre olması gerektiği ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

The effectiveness of public services, efficiency and searching for quality has made the reform of public administration for the agenda. In this context, the scope of public administration reform, also human dimension of the management has experienced a number of transformation. One of the conversion is the transition process from understanding of personnel management in the traditional public management to the concept of human resources management. In this study, the performance review which is one of the components of human resource management that finds application within the concept of new public management will be analyzed specific to internal security (police). In the study, a model is suggested for optimum performance evaluation in accordance with data obtained as a result of literature search. In the study results, the performance evaluation system immediately need to be integrated with “discipline”, “rewarding”, “seniority-promotion” has emerged.

Keywords