Deneyimsel Pazarlama ve Özel Okul Hizmetlerinde Bir Uygulaması

Author :  

Year-Number: 2016-6
Language : null
Konu : Pazarlama
Number of pages: 1-10
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı; özel ilkokul deneyimsel pazarlama faaliyetleri çerçevesinde; okul hizmetlerinden yararlanan ailelerin deneyimsel pazarlama bileşenleri açısından ne tür deneyimler yaşadıklarıların belirlenmesi, yaşanılan bu deneyimlerin müşteri tatminini ne şekilde etkilediğinin anlaşılması ve buna bağlı olarak özel okul hizmetleri açından duyusal, duygusal, davranışsal düşünsel ve ilişkisel deneyimsel pazarlama bileşenlerinin fırsat,tehditlerle birlikte, zayıf ve güçlü yönlerinin ortaya çıkarılmasıdır. Çalışmada okul tatminine etki eden akademik ortam ve öğrenmeyi destekleyici olanaklar, öğrencilere sağlanan hizmetler, ölçme ve değerlendirme, akademik danışmanlık ve rehberlik boyutları ve ilaveten sınavlara hazırlık, küresel vizyon, çok yönlülük, yabancı dil eğitimi, bilimsel düşünme ve sorgulama becerisi faktörleri dahil edimiştir. Tüm bu bileşenler incelenerek bunların deneyimsel pazarlama yönünden duyusal, duygusal, davranışsal, düşünsel ve ilişkisel deneyimler olarak sınıflandırılmış ve nihai olarak bu alanlardaki güçlü, zayıf yanlarla fırsat ve tehditler belirlenmişitir. Araştırmada, deneyimlerin öğrenilmesi hedeflendiğinden nitel araştırma yöntemlerinden bu konuda son dönemlerde daha da yoğun olarak kullanılan odak grup çalışması yapılmıştır. Bunlara ilave olarak bu odak grup çalışmasından elde edilecek sonuçlar, tamamlayıcı bir unsur olarak bir sonraki aşama da yapılacak olan anket çalışmasına girdi olarak kullanılacaklardır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study, in the the framework of private elementary school experiential marketing activities; is determination of what families such experiences have in terms of experiential marketing components who benefit from school services, understanding how these experiences affects to customer satisfaction and accordingly brining about strengths, weaknes, together with opportunites and threats of the experimental marketing components which are sense, feel, act, think and relate as aspect of private school services. The study analyses factors which effect customer satisfaction are : academic environment, facilities supporting to learn, services provided to students, measuring - evaluation and academic consultancy, in addition to these dimesions; preparation to exams, global vision, being versatile, foreign language education, scientific idea and research ability factors are included. All these components by searching and are classified in terms of their experimental marketing dimensions which are sense, feel, act, think, relate experiments and finally finding out their strengths, weaknes,opportunties and threats on these fields. Since the purpose of the research is understanding of experiences, the focus group methodology which is used, and is one of the mostly preferring as qualitative technics in the recent periods. Morever, the results of the focus group study will be used as the inputs of the further survey study like a complementary element.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics