İşyerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Örgütsel Yabancılaşma İlişkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2016-5
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : İŞLETME
Number of pages: 76-98
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yoğun rekabet ortamı ile beraber, günümüz iş dünyasında çok önemli olan verimliliğin ve etkinliğin sağlanması, çalışanların işyeri ile özdeşleşmelerine bağlıdır. Ancak son dönemlerde iş dünyasının tüm kesimlerini yakından ilgilendiren ve “mobing” olarak adlandırılan işyerinde psikolojik taciz, gerek bireysel gerekse kurumsal boyutta tehlike arz eden ve örgütsel iklimi tehdit eden ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Mobing; işyerlerinde, eşitler arasında ya da ast üst ilişkilerinde gerçekleşen, belli bir kişiye odaklanmış bilinçli ve etik olmayan, kişinin tükenmesine ve genellikle işten ayrılmasına yol açan yıldırma politikasıdır. Uygulanan bu yıldırma politikaları örgüt ile birey arasındaki ilişkilere zarar vererek bireyin örgüte karşı olan güvenini zedelemekte ve bütün faaliyetlerden kendisini soyutlayarak yabancılaşmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada, iş hayatının herhangi bir evresinde her bireyin karşılaşabileceği mobing ve örgütsel yabancılaşma kavramları iki farklı değişken olarak ele alınmış ve bu değişkenler arasındaki ilişkilerin bankacılık sektöründe incelenmesi amaçlanmıştır. Kars ilinde yer alan kamu, özel ve katılım bankaları çalışanları üzerinde yapılan araştırmada, mobing ile örgütsel yabancılaşma arasında pozitif ve doğrusal bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Along with the fierce competition enviroment, achieving the productivity and efficiency which is very important in today’s business world depends on employees’ identification with the workplace. Recently, however, psychological harassment in the workplace that is closely related to all segments of the business world and called as “mobbing” is encountered as posing danger and threating organizational climate in terms of both individual and institutional dimensions. Mobbing is an intimidation policy emerging among equals or superior-subordinate relationship, focusing on a spesific person conciously and unetically, and causing usualy to burnout and leave job. The intimadion policy undermines the confidence of individual againist the organization by damaging the relationship between the individual and organization and leads to alienation by isolating itself from all activities. In this study, mobbing and organizational alienation concepts which everyone could face at any stage of business life have been handled as two different variables and it has been aimed to be investigated of the relationship between these variables in banking sector. In the research conducted on employees of public, private and participation banks in Kars, it has been indentified that there is a positive and linear relationship between mobbing and organizational alienation.

Keywords