TR63 Bölgesindeki (Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye) İmalat İşletmelerinin İnovasyon Kültürü ve Kabiliyet Envanterine Yönelik Alan Araştırması Projesi

Author:

Year-Number: 2016-5
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : İŞLETME
Number of pages: 153-166
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Üniversite sanayi işbirliği çalışmalarında en önemli sorun sanayinin ihtiyaçları ile üniversite imkanlarının ortak noktada buluşturulmasıdır. Aynı zamanda inovasyon konusu da işletmeler açısından önem arz etmektedir. İşletmeler, gelişim ve yenilik için inovasyon çalışmaları yapmak ve iyileştir durumundadırlar. Fakat hangi tür projelere yönelmeleri gerektiği, hangi tür uygulamalar ile katma değer yaratma çalışmaları yapılacağı konusunda doğru seçimlerin yapılamaması önemli bir sorundur. Bu nedenle işletmelerin inovasyon kabiliyeti envanterinin belirlenmesine yönelik çalışmalara gereksinim duyulmaktadır. Literatür taramasında yurtdışı ve yurtiçinde birçok inovasyon çalışması yapıldığı görülmektedir. Ancak bölgesel düzeyde inovasyon kabiliyet envanterinin ortaya konmasına ilişkin bir çalışma bulunmamaktadır. Yapılan çalışmalarda inovasyon kavramı, tanım ve türleri üzerinde durulmuştur. Yurtdışında yapılan alan çalışmalarında ise Silikon Vadisi örneklemi gibi bölgesel düzeyde çalışmalara yer verilmiştir. Ülkemizde yapılan çalışmalarda tek bir il bazında ve tek bir sektör üzerinde yapılan alan çalışmalarına rastlamak mümkündür. Ancak TR63 bölgesi gibi üç ayrı ili kapsayacak ve imlata sektörü gibi genel bir alan çalışması yapılmamıştır. Bu nedenle de yapılacak çalışma oldukça özgün bir değere sahip olacaktır. TR63 bölgesinde imalat işletmelerinin inovasyon kabiliyetlerinin belirlenmesi ve buna ilişkin veri tabanının oluşturulması, üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde proaktif hareket tarzının uygulamaya geçilmesi ve bu konuda daha önce bir alan çalışmasının yapılmaması projenin temel gerekçesini oluşturmaktadır. Ayrıca bu çalışma ile daha sonra yapılacak olan çalışmalara, imalat işletmeleri ile ilgili kurum ve kuruluşlara ciddi bir veri tabanı havuzu oluşturulması da projenin diğer gerekçeleri arasında yer almaktadır. Bu proje ile inovatif çalışmalar konusunda farkındalık oluşturularak, bu alanda çalışma veya yatırım yapmak isteyen işletmelere de katkı sağlanması amaçlamaktadır. İnovasyon konusunda TR63 bölgesindeki kurum ve kuruluşların birlikte hareket edebilecekleri bir inovasyon çemberinin oluşturulması amaçlanan hedeflerden bir tanesidir. Projenin hayata geçirilmesi ile günümüz iş hayatının vazgeçilmez unsuru olan inovasyon konusunda, bu alanda yatırım yapmak isteyen firmalar daha gerçekçi adımlar atmış olabilecektir. Bu doğrultuda yapılan bir proje, firmalarımızın daha sağlıklı kararlar almasına yardımcı olacaktır. Proje kapsamında TR63 bölgesinde yer alan imalat sektörünün inovasyon kabiliyetine ilişkin eksik yanlar ve olumlu yanlar belirlenerek veri tabanı alt yapısı oluşturulacak, örneklem kapsamındaki firma yöneticileri ile yüz yüze görüşmeler yapılması ve sonrasında elde edilecek verilere göre hazırlanacak anket formlarının hazırlanması ve uygulanması çalışması ve nihai raporların paylaşılması proje basamaklarını oluşturmaktadır.

Keywords

Abstract

The major problem in cooperation of university and industry is the issue of meeting the needs of the two parties in a common point. The most important of these is the innovation issue. The main focus of the enterprises is to make innovation in order to develop and get optimized. However, it is a point at issue that on what projects the focus will be on and selection of the kind of applications. Thus, there is need for detection of innovation ability inventory. The literature review revealed that there are plenty of international and local studies on innovation. But, there is scarcity of studies on local innovation abilities. The literature focuses on the concept, definition and types of innovation. The foreign studies generally focus on region based Silicon Valley samples. The domestic literature covers only one city or only one sector. However a big scaled study covering three cities in the TR63 region and manufacturing sector has not been conducted. For this reason, the present study will be original with these aspects. The main aim of the present study originates from the need for proactive action in industry-university coordination and also detection of the innovation capabilities of manufacturing enterprises and lastly the necessity of a database in innovation related issues. Moreover, the present study will shed light on the latter studies as it will provide a useful database. The project aims to drive awareness on innovative studies and also guide firms who are about to make investments on related issues. The present project also aims to construct an innovation chamber in institutions of TR63 region. With this project the firms will be able to make more realistic attempts in making the recent must of the world of business. A project aiming these issues will guide enterprises to give more useful decision making. The project will constitute a database of innovation capabilities of the manufacturing sector in TR63 region and also identify the missing points and negative assets. Face to face interviews are going to be made with the managers of the enterprises who are in the sample of the study and then, obtained data will be used in the construction of a survey form and lastly the final report of the project will be composed.

Keywords