Hemşirelerin Sahip Olduğu Ruhsal Zekânın İş Performansları Üzerindeki Etkisi: Kapadokya Örneği

Author :  

Year-Number: 2017-9
Language : null
Konu : Örgütsel Davranış
Number of pages: 273-284
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Beşeri sermaye kapsamında değerlendirilen ruhsal zekâ, bireysel ve örgütsel dönüşümlere zemin hazırlayacak bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyel nedeniyle ruhsal zekâ, bireysel ve örgütsel performansın artırılmasında önemli bir öncül olarak değerlendirilebilir. Bu çalışma, Kapadokya bölgesinde faaliyet gösteren kamu hastanelerinde görev yapmakta olan hemşirelerin görev ve bağlamsal performansları üzerinde ruhsal zekâ düzeylerinin etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılan korelasyon analizi neticesinde, ruhsal zekâ ve ruhsal zekânın tüm alt boyutları ile görev performansı ve bağlamsal performans arasında anlamlı ve pozitif yönlü ilişkiler bulunduğu tespit edilmiştir. Bağımsız değişkenlerin (ruhsal zekânın alt boyutları; eleştirisel varoluşçu düşünce, bireysel anlam üretimi, metafizik farkındalık ve bilinç açılımı) bağımlı değişkenler (görev performansı ve bağlamsal performans) üzerindeki etkisini test etmek amacıyla regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, eleştirisel varoluşçu düşünce, bireysel anlam üretimi ve metafizik farkındalığın görev performansı üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü bir etkiye sahip olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde, bireysel anlam üretimi ve bilinç açılımı alt boyutlarının bağlamsal performans üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü etki doğurduğu bulgusu ortaya konmuştur.

Keywords

Abstract

Spiritual intelligence, which is considered within the context of human capital, has a potential to lay the groundwork for individual and organizational transformations. Due to this potential, spiritual intelligence can be regarded as an important antecedent for enhancing individual and organizational performance. This study was conducted to determine the effects of spiritual intelligence levels on the task and contextual performances of nurses working in public hospitals operating in the Cappadocia region. The result of the correlation analyses shows that there have been significant and positive relationships between spiritual intelligence and its all subdimensions and task performance and contextual performance. Following to correlation analyses, regression analyses have been carried out to test effects of independent variable spiritual intelligence and its subdimensions (critical existential thinking, individual’s creation of meaning, metaphysics (abstract) awareness and expanded consciousness) on the dependable variables, task performance and organizational performance. The result of regression analyses shows that critical existential thinking, individual’s creation of meaning and metaphysics (abstract) awareness have significant and positive effects on task performance. Similiarly, individual’s creation of meaning and expanded consciousness have significant and positive effects on contextual performance.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics