Mükelleflerin (İşletmelerin) Muhasebe Meslek Mensuplarından Aldıkları Hizmetler ve Beklentilerinin İncelenmesi: Denizli İli Örneği

Author :  

Year-Number: 2017-10
Language : null
Konu : Muhasebe
Number of pages: 97-105
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küreselleşme süreci ile birlikte, işletmelerin uluslararası faaliyetleri artmış, ve bu durum yoğun bir rekabet ortamını beraberinde getirmiştir. Bu nedenle küresel rekabet ortamında faaliyette bulunmak isteyen işletme yöneticileri, kararlarını, en doğru bir şekilde ve en doğru zamanda almaları gerekmektedir. İşletme yöneticilerinin bu kararları verirken en önemli unsur meslek mensubunun hizmet kalitesidir. Çalışmamızda mükelleflerin muhasebe meslek mensuplarından beklentileri araştırılmıştır. Çalışma kapsamında Denizli ilinde faaliyet gösteren üretim ve hizmet işletmelerinin, serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlerden aldıkları muhasebe hizmeti konusundaki memnuniyet düzeylerini, hizmet türlerinin yeterliliğini ve bu işletmelerin muhasebe meslek mensuplarından beklentilerini ölçmeyi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında denizli ilinde faaliyet gösteren işletme yönetici ve sahiplerine anket uygulanarak sonuçlar yorumlanmıştır. Elde edilen veriler ışığında mükellefler, meslek mensubunun ilk olarak güvenilirlik olması gerektiğini belirtmişlerdir. Çalışmamızda ayrıca mükelleflerin, meslek mensuplarından aldıkları hizmetlerde meslek mensuplarının sosyal sorumluluk kavramına uygun davranışlar sergilediği, iş gereklerini önemli bir ölçüde yerine getirdikleri ve işletmenin faaliyet sürecine katkı sağladıklarını düşündükleri belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Working Together with the Globalization Processto Combine Increased International and Financing Activities. Business managers who wish too perate in a global competitive environment need to make their decisions in the most accuratemanner. The most important factor when managing managers make the sedecisions is the service quality of theprofession. The expectation of taxpayers' accountants has beenresearched in ourwork. Percentage of work is thesatisfactionlevel of theaccounting service they receive from business and production service providers, self-employe daccountantsor, self-employe daccountants, the adequacy and protection of service types is the measure of the expectation of Professional accountants.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics