BİST 100’de İşlem Gören Çimento Şirketlerinin Finansal Performanslarının Altman-Z Skor Yöntemiyle İncelenmesi

Author:

Number of pages: 129-135
Year-Number: 2017-12

Abstract

İşletmelere geleceğe ait tahmininde bulunabilmenin yollarından biri finansal performanslarının ölçülmesidir. Ölçüm sonrasında finansal başarısızlığı bulunan her şirket iflas edecek denilemez ancak finansal açıdan kötü durumda olan pek çok şirketin iflasla sonuçlanma ihtimali bulunmaktadır. Anlaşılacağı üzere iflas, finansal başarısızlığın son aşamasıdır. Bu durum gelecek tahmine dayalı çalışmalar üzerinde yoğunlaşma gerekliliğini doğurmaktadır. Bu çalışmada; Borsa İstanbul’da İşlem gören çimento şirketlerinin mali performanslarının, finansal analiz yöntemlerinden biri olan Altman-z skor yöntemiyle analizi yapılmıştır. Bu çalışmanın yapılmasındaki amaç, finansal başarısızlığı tahmin etmeye yönelik BİST’de işlem gören çimento firmaları odak alınarak uygulamanın yapılmasıdır. Çalışmanın ilk bölümününde, çimento sektörü üzerine bilgilendirmelerde bulunulmuştur. Çalışmanın ikinci bölümün, altman z skor yöntemi hakkında bilgiler verilmiştir. Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde çimento sektöründe faaliyet gösteren bist’de işlem gören 4 şirketin son 5 yıllık verileri kullanılarak hazırlanmıştır. Çalışmada şirketlerin 2015, 2014, 2013, 2012 ve 2011 yıllarındaki bilanço ve gelir tablolarındaki verilerin altman yöneteminde kullanılmasıyla finansal iflas olasılıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Şirketlerin z skor değerlerine göre karşılaştırmalı olarak, iflasa yakınlığının sayısal değerini ve şirketin güvenli, gri ya da sıkıntı alanında olması yorumlamalarını içermektedir.

Keywords

Abstract

Measuring financial performance of companies is one of the methods for estimating companies’ futures. After the measurement, companies with financial failure may not bankrupt but there is a possibility for a company to bankrupt if they have poor financial report. As it can be seen, bankruptcy is the final step of financial failure. This shows the necessity of future estimatings is very important. In this study; financial performances of the companies traded in Istanbul stock market are analzed using Altman-z score method. The purpose of this study is estimating the financial failure of cement companies which are being traded in BIST. In the first part of the study, there are briefings for cement sector. In the second part of the study, Altman-z score method is explained. In the third part of the study that is the final part, there are datas of the last 5 years of 4 cement companies traded in BIST. In the study, probability of financial bankruptcy of companies are examined through using balance-sheets and income tables from 2015, 2014, 2013, 2012, 2011. Comparing the Z score values of companies, there are interpretations for possibility of bankruptcy and being in safe, gray or complication area for a company.

Keywords