Türkiye’de 2006-2016 Yılları Arasında Muhasebe Standartlarına İlişkin Erişime Açık Olarak Yayınlanan Lisansüstü Tezlerin Metodolojilerinin İncelenmesi

Author:

Number of pages: 178-187
Year-Number: 2017-10

Abstract

Muhasebe standartları, finansal raporlamada ve muhasebe uygulamalarında ülkeler arasındaki farklılıkları ortadan kaldırarak finansal bilgilerin doğru, güvenilir ve gerçeğe uygun bir şekilde finansal tablo kullanıcılarına aktarılmasını sağlamaktadır. Türkiye’de de hem ulusal hem de uluslararası alanda muhasebe uygulamalarında ortak bir dile kavuşmak amacıyla standartlara önem verilmiş, çeşitli yasalar çıkarılmış ve bazı kurumlar görevlendirilmiştir. Yapılan bu çalışmalar ışığında muhasebe bilim insanları da konuya ilişkin çeşitli metodolojiler kullanarak literatüre katkı sağlamıştır. Bu çalışmada 2006- 2016 yılları arasında konu hakkında Türkiye’de yayınlanmış lisansüstü tezler araştırılmış ve metodolojileri içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Araştırmanın temel amacı yayınlanmış tezlerin yıllara, standartlara, üniversitelere ve anabilim dallarına göre incelemesinin yapılması ve konu ile ilgili bilgiye ihtiyaç duyan kullanıcılara veri sağlamaktır. Elde edilen bulgularda TMS-2 Stoklar standardı en fazla çalışılan standart olarak tespit edilmiştir. Bununla birlikte TFRS tam set, TMS-12 ve TMS 16 da çalışmalarda oldukça fazla tercih edilmiştir. Bu durumun temel sebebi ise yayınlanan standartların Vergi Usul Kanunu ile uygulamada farklılıklarının bulunmasıdır.

Keywords

Abstract

Accounting standards eliminates differences between countries in financial reporting and accounting applications thus result in transmission of financial information to financial statement utilizers accurately, reliably and in fair presentation. Both in national and international area accounting standards are given significance in Turkey so as to achieve a mutual language, legislations enacted and institutions are provided with authority for same aspect. In the light of these works, accounting scholars contributed literature through various methodologies. In this paper, graduate theses on this topic within years of 2006 - 2016 are reviewed and their methodologies are examined by content analysis. Main purpose of this study is examining published theses according to years, standards and departments, universities and providing necessary data to information users. Through findings reached, IAS 2: Inventories standard is identified as most studied standard. In addition IAS full set of standards, IAS 12 and IAS 16 are preferred much in relevant studies. Fundamental reasons for that circumstance are existing differences between published standards and tax procedure law applications.

Keywords