Kurumsal Mantıklar, Örgüt Yapısı ve Örgüt Kültürü Arasındaki İlişki: Muğla İlindeki Kamu ve Özel Hastaneler Üzerine Bir Araştırma

Author:

Number of pages: 104-119
Year-Number: 2017-12

Abstract

Örgüt kuramı ve örgütsel davranış alanlarında birbirinden bağımsız birçok çalışma yapılmaktadır. Bu araştırma da ise önemli örgüt kuramlarından biri olan kurumsal kuramın temel konularından kurumsal mantıklar konusu ile örgütsel davranışın temel konuları olan örgüt yapısı ve örgüt kültürü arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu çalışma temel olarak örgütlerin yapı, süreç ve davranışlarının arkasında kurumsal mantıkların rol oynadığını öne sürmektedir. Bu çalışmanın amacı, farklı kurumsal mantığa sahip örgütlerde var olan yapı ve kültür durumunu araştırmaktır. Saha araştırması sağlık alanında yapılmıştır. Çünkü Türkiye'de daha önceki çalışmalar eğitim, askeriye ve sağlık alanlarında bazı kurumsal mantıkların söz konusu olduğunu (işletme benzeri mantık-piyasacı mantık-kamu hizmeti mantığı) göstermektedir. Araştırma verileri anket yöntemi ile Muğla ilinde faaliyet göstermekte olan kamu ve özel hastanelerin çalışanlarından elde edilmiştir. 393 adet anket formu analizi sonucunda, bireylerin çalışılan kurum (devlet, özel ve eğitim-araştırma), çalışılan pozisyon (hekim, hemşire, sağlık teknisyeni, genel idari) ve çalışma statüsü (657, sözleşmeli ve 2547) değişkenlerine bağlı olarak kurumsal mantıklar, örgüt yapısı ve örgüt kültürü algılama düzeylerinin de farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

There are lots of study that have been done seperately in the field of organisation theory and organizational behaviour. This research examines the relationship between institutional logic, which is one of the basics of institutional theory (one of the significant organizational theories), and organizational structure and organizational culture, both of which are key issues in organizational behavior. This research basically puts forward that institutional logics is the main actor behind organisations’ structure, process and behaviours, The main purpose of this study is to research the interaction between structure and culture in organizations that have different institutional logics. Healthcare industry is the practice area of this study. Because former studies show that there are several institutional causes of the education, military and healthcare industry in Turkey (business-like logic, market logic, public services logic). Survey data is obtained by staff members of public and private hospitals in Mugla actively in service through survey method. As a result of analysis 393 survey form, institutional logic, organizational structure and organizational culture levels of individual perception acording to the variables of the institution (state, private and education-research), position (doctor, nurse, healthcare technician, general administrative) and working status (657, contracted and 2547), appeared to be different.

Keywords