OECD Ülkelerinin Sağlık Göstergelerine Göre Kümeleme Analizi ile Sınıflandırılması

Author:

Number of pages: 411-422
Year-Number: 2017-12

Abstract

Bu araştırmanın amacı, OECD ülkelerinin sağlık göstergelerine göre kümeleme analizi ile sınıflandırılmasıdır. Araştırmada, kümeleme analizine göre Türkiye’nin hangi OECD ülkeleri ile benzerlik gösterdiği belirlenmiştir. Ülkelerin kümelenmesinde etkili olan göstergeler incelenmiş ve kümeler arasındaki farklılıklar değerlendirilmiştir. Çalışmada sağlık göstergesi olarak hekim sayısı, hasta yatağı sayısı, GSYİH’den sağlığa ayrılan pay, kızamık aşısı olan çocukların yüzdesi, gini katsayısı, günlük sigara içen 15 yaş üstü erişkinlerin yüzdesi, 25-64 yaş üstü erişkinlerde okullaşma oranı, doğumdan beklenen yaşam yılı ve bebek ölüm hızı değişkenleri kullanılmıştır. Küme sayısının belirlenmesi için öncelikle hiyerarşik kümeleme yöntemlerinden yararlanılmıştır. Küme sayısı belirlendikten sonra K-ortalama kümeleme yöntemi uygulanmış, Türkiye’nin, Meksika ve Şili ile aynı kümede yer aldığı görülmüştür. Ülkelerin kümelenmesi için kullanılan sağlık göstergelerinin tamamının önemli düzeyde etkin olduğu görülmüştür (p<0,05). Türkiye’nin içerisinde olduğu kümenin doğumdan beklenen yaşam yılı ortalamasının en düşük, bebek ölüm hızı ortalamasının ise en yüksek küme olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to classify OECD countries by clustering analysis according to health indicators. In this study, according to the cluster analysis, it has been determined which OECD countries are similar to Turkey. The indicators that were effective in the cluster of countries were examined and the differences between the clusters were assessed. The number of physicians, number of hospital beds, health expenditure as a share of GDP, the percentage of children with measles vaccination, gini coefficient, percentage of daily smoking adults over the age of 15, schooling rate for adults aged 25-64, life expectancy at birth and infant mortality rate used as a health indicator in the study. Firstly, hierarchical clustering methods were used to determine the cluster number. After the number of clusters was determined, the K-means clustering method was applied and Turkey was found to be in the same cluster as Mexico and Chile. All of the health indicators used for the cluster of countries were found to be significantly effective (p <0.05). It’s seen that the cluster which is Turkey in it, has the lowest level of avarage life expectancy at birth and also the highest level of avarage infant mortality rate.

Keywords