İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları Kariyer Tatmini Ve İş Performansını Etkiler Mi? Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde Bir Araştırma

Author:

Number of pages: 98-103
Year-Number: 2017-12

Abstract

Bu çalışmada insan kaynakları yönetimi uygulamalarının kariyer tatmini ve iş performansına etkisi incelenmiştir. Bu amaçla insan kaynakları yönetimi uygulamalarının alt boyutları olan personel seçimi, eğitim ve geliştirme, performans değerlendirilmesi, ücretlendirme ile tek boyut olan iş performansının ve kariyer tatmininin ilişkileri değerlendirilmiştir. Araştırma, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren 50 farklı işletmede 208 beyaz yakalı çalışanın katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçları göstermiştir ki çalışanların İKY uygulamalarına yönelik olumlu algıları kariyer tatmini ve iş performansını olumlu yönde etkilemektedir. Bu kapsamda İKY uygulamalarında çalışanların katılımı veya uygulamalar hakkında şeffaf olmak hem performansı hem de kariyer tatminini olumlu yönde etkileyecektir.

Keywords

Abstract

The main aim of this research is to examine the effect of human resources management practises on career satisfaction and job performance. For this purpose, relationships among personnel selection, training and development, performance evaluation, charging which are sub-dimensions of human resources, management practises, uniplanar job performance and career satisfaction have been evaluated. The research sample is done in 50 different firms which are in Osmaniye Organized Industrial Zone on 208 white collar employees. The findings of the research revealed that positive perceptions of employees towards human resources management practises affect career satisfaction and job performance positively. In this context, participation of employees or being comprehensible about practises will affect both performance and career satisfaction positively in human resources management practises.

Keywords