Krizlerin Reel Sektörler Üzerine Etkisi: Finansal Oranlar Yoluyla Bir Araştırma

Author:

Number of pages: 391-410
Year-Number: 2017-12

Abstract

2008 yılında yaşanmış olan küresel krizin sektörler ve firmalar üzerindeki etkisi değişik açılardan incelenmiştir. Bu çalışmada, söz konusu krizin Kimya ve Dokuma Sektörleri üzerindeki etkileri finansal oranlar yardımıyla araştırılmıştır. Araştırmada, Borsa İstanbul’da (BİST) kote edilen, 2004-2015 yılları arasında sürekliliği olan ilgili sektör firmaları ele alınarak, mali tabloları aracılığıyla hesaplanan finansal oranların ortalama değerleri ve bağımlı örneklem T-Testi sonuçları kullanılmıştır. Bu oranlar, krizin etkisinin daha iyi incelenebilmesi için 2008 yılı kriz dönemi, 2004-2007 yılları arası kriz öncesi dönem ve 2009-2015 yılları arası ise kriz sonrası dönem olmak üzere 3 dönem halinde ve karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir. Araştırma kapsamında kullanılmış olan oran analizi ve bağımlı örneklem T-Testi analizlerinden elde edilen bulgulara göre, Kimya ve Dokuma Sektörü firmalarının verilerinde genel olarak kriz öncesi ve kriz sonrası dönemleri arasında anlamlı bir farklılığın oluşmadığı dolayısıyla bu firmalar üzerinde küresel krizin etkisinin minimal olduğu sonucuna varılmıştır. Kimya Sektörü firmalarında, başta karlılık oranları olmak üzere bazı oranlarda kriz yılında meydana gelen düşüşler yerini kriz sonrasında yükselişe bırakarak kriz öncesi seviyelerine yükselmiştir. Dokuma Sektörü firmalarında ise; likidite, faaliyet, mali yapı ve karlılık oranları içerisindeki bazı oranlar kriz döneminde meydana gelen olumsuz etkiden kurtularak, eski trenlerini yakalamayı başarmışlardır.

Keywords

Abstract

The effects of the global crisis which was existed in 2008 have been examined on sectors and firms from various angles. In this study, the effects of the crisis on Chemistry and Weaving Sectors were investigated with financial ratios. In research, listed on the Istanbul Stock Exchange and related sector firms, which have been continuing between 2004 and 2015, have been used. In research, The average values of the financial ratios and dependent sample T-test calculated by means of the financial statements of the related sector companies, which are listed in Istanbul Stock Exchange between 2004 and 2015 results are used. These ratios have been examined in 3 periods and comparatively in order to better investigate the effect of the crisis: the 2008 crisis period, the pre-crisis period between 2004 and 2007, and the post-crisis period between 2009 and 2015. According to the results obtained from the ratio analysis and paired sample T-Test analyzes used in the research, Chemistry and Weaving Sector firms generally do not have a significant difference between the pre-crisis and post-crisis periods, and therefore the effect of the global crisis on these firms is minimal. In the Chemical Sector firms some rates, especially profitability rates have been declining in the crisis period. These declines have risen to pre-crisis levels after the crisis. In Weaving Sector companies; some ratios in liquidity, activity, financial structure and profitability ratios escaped from the negative effects that occurred during the crisis period and they have managed to catch their old trends.

Keywords