Kurumsal Yönetim ve Sermaye Yapısı Arasındaki İlişki: BIST’de Bir Çalışma

Author:

Number of pages: 220-232
Year-Number: 2017-12

Abstract

Çalışmada, kurumsal yönetim ilkelerinin, şirketlerin sermaye yapılarına olan etkileri incelenmiştir. Bu amaçla, öncelikle konuyla ilgili literatür taraması yapılmıştır. Daha sonra kurumsal yönetim ilkelerini uygulayan firmaların 2008-2010 yılları arasında BIST’den elde edilen verilerinden yararlanarak finansal düzeyleri panel veri analizi yöntemi ile test edilmiştir. Çalışma sonucunda yönetim kurulu üye sayısındaki artışın finansal kaldıracı pozitif yönde etkilediği, ancak bağımsız üye oranının finansal kaldıracı negatif yönde etkilediği ortaya çıkmıştır. Aktif karlılık oranının finansal kaldıracı pozitif yönde etkilediği ve dolayısıyla Türkiye’deki firmaların genel olarak öz sermaye ile finansmandan ziyade borçla finansmana başvurdukları ve bu sonucun Dengeleme Teorisini destekler nitelikte olduğu görülmüştür. Ayrıca, kurumsal yönetim uygulamalarının ülkemizde hala zayıf olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

In this study, the principles of corporate governance effects on corporates’ capital structures has been investigated. For this purpose, first the literatüre search has been made. Then, applying the principles of corporate governance of companies’ financial levels between 2008-2010 using data obtained from the ISE method was tested with panel data analysis. As a result, the increase in the number of board members positively affects financial leverage, but the proportion of independent members has a negative effect on financial leverage. Because of return on assets (ROA), has a positive effect on financial leverage, companies in Turkey in general resort to debt rather than equity financing. This result supports to trade-offtheory. Inaddition, the corporate governance practices in our country is still weak.

Keywords