Üniversite Öğrencilerinin Kuaför Tercihinde Ağızdan Ağıza İletişimin Etkisinin İncelenmesi

Author:

Number of pages: 13-38
Year-Number: 2017-12

Abstract

Birçok tüketici satın almayı düşündüğü mal ve hizmetler ile ihtiyaçlarını tam olarak karşılamak, tatmin düzeyini en üst seviyeye çıkarmak ve riski minimum seviyeye çekmek için azami seviyede gayret göstermektedir. Bu ise tüketicileri bilgi, deneyim ve tavsiye arayışında en önemli kaynak olarak görülen ağızdan ağıza iletişime yönlendirmektedir. Tüketicilerin günlük yaşamlarında bilerek ve bilmeyerek kullandıkları ve aynı zamanda kendilerini de etkileyen bilgi, deneyim ve tavsiyelerin paylaşımında hem tüketiciler hem de işletmeler açısından önem taşıyan ağızdan ağıza iletişim bu arayışlara cevap olacak en önemli araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle kalite çeşitliliği, somut olmayan özelliği ve risk seviyesinin yüksekliği nedeniyle ağızdan ağıza iletişim hizmet alımlarında daha da önemli görülmekte ve güvenirliği nedeniyle kullanımda tercih edilmektedir.Bu araştırmada, uzmanlıkgerektiren ve küçük ölçekli hizmet işletmeleri tarafından tüketicilere sunulan kuaför ve kişisel bakım hizmetlerinden faydalanan Adıyaman Üniversitesi kız öğrencilerinin hizmet alımında veya işletme tercihinde ağızdan ağıza iletişimden faydalanıp faydalanmadıkları ile ne derecede faydalandıkları incelenmeye çalışılmıştır. Ayrıca ağızdan ağıza iletişimin hizmet ve işletme tercihinde ne derecede etkili olduğu incelenmiştir.Çalışmanın evrenini Adıyaman Üniversitesi kız öğrencileri oluşturmaktadır. Kolayda örnekleme yöntemi ve betimsel tarama modeliyle veriler toplanmıştır. Bu amaçla ölçek geliştirme sürecinden geçirilerek hazırlanan anketler Adıyaman Üniversitesi kız öğrencilerine uygulanmıştır. Uygulama sonucunda 450 adet geçerli anket formu elde edilmiş ve veriler bilgisayara kaydedilerek istatistiki analizler yapılmıştır. Genel olarak cevap verenlerin kuaför tercihinde ağızdan ağıza iletişimden faydalandıkları tespit edilmiştir. Yüz yüze yapılan ağızdan ağıza iletişimin internet üzerinden yapılana tercih ettikleri, kuaför seçiminde özellikle yakın akraba ve arkadaşlardan tavsiye aldıkları, memnun kaldıkları kuaförleri konusunda tavsiye vermeye önem verdikleri belirlenmiştir. Hizmet alınacak olan kuaförün konusunda tecrübeli olmasını ve saygınlığını önemsedikleri sonuçlarına varılmıştır.

Keywords

Abstract

Many consumers are striving at the maximum level to fully meet the goods and services they need to purchase, to maximize satisfaction and to bring the risk to a minimum level. This leads to word of mouth communication, which is regarded as the most important source in the search for consumers' knowledge, experience and advice. It is the most important tool to respond to these searches that are important for both consumers and businesses in sharing the knowledge, experience and recommendations that consumers use knowingly and unknowingly in their everyday live. Particularly because of the quality diversity, the imprecise nature and the high level of risk, word of mouth communication is seen to be even more important in communication service purchases and is preferred for use because of its reliability. In this research, it has been tried to examine how much Adıyaman University girls students benefited from hairdresser and personal care services -offered to consumers by specialist and small-scale service enterprises- utilized in service purchase or operating preference from word of mouth communication. Moreover, it has been examined how effective word of mouth communication is in service and business preference. The universe of the study is Adıyaman University’s students. The data were collected by easy sampling method and descriptive scanning model. For this purpose, the questionnaires prepared by passing through the scale development process were applied to Adıyaman University girl students. As a result of the application, 450 valid questionnaire forms were obtained and statistical analyzes were performed by recording the data on a computer. In general, it was detected that respondents benefited from word of mouth communication in the preference of hairdresser. It has been determined that face-to-face word of mouth communication is preferred to over the internet, they get advice especially from close relatives and friends in the selection of hairdresser and attach importance to give advice on hairdressers they are satisfied with. It has been found that they pay attention to experience and respect of the hairdressers who will be served.

Keywords