Devlet ve Vakıf Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımı: Kullanımlar ve Doyumlar Kuramı Bağlamında Bir Karşılaştırma

Author:

Number of pages: 293-302
Year-Number: 2017-12

Abstract

Günümüz insanı iletişimle iç içe yaşamaktadır. Kitle iletişim araçları hayatımızın vazgeçilmezleri arasına girmiştir. Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanma alışkanlıkları kullanımlar ve doyumlar kuramı açısından incelenmiştir. Çalışma devlet ve vakıf üniversitesi öğrencilerini karşılaştırdığı için önemlidir. Çalışma Konya’da bulunan iki devlet ve iki vakıf üniversitesini kapsamaktadır. Bu çalışma, sosyal medya kullanımının devlet ve vakıf üniversiteleri açısından farklılaşıp farklılaşmadığını ölçmeyi amaçlamaktadır. Çalışma, kesitsel bir araştırmadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak sosyal medya ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, dört üniversitede öğrenim görmekte olan toplam 488 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, vakıf üniversitesi öğrencilerinin devlet üniversitelerine göre daha fazla interneti ve sosyal medyayı daha fazla kullandığı, tüm öğrencilerin daha çok evde ve okulda internete bağlandığı, en çok tercih edilen sosyal ağın Facebook ve Whatsapp olduğu, sosyal medyada günlük bir ile iki saatlik bir sürenin geçirildiği, sosyal medyanın öncelikle arkadaşlarla iletişim için kullanıldığı ardından müzik ve video paylaşmak ve gündemi takip etme konularının geldiği görülmüştür

Keywords

Abstract

Today's people maintain their lives related with communication. Mass media have become the indispensable parts of our lives. In this study, social media usage habits of university students were examined in terms of uses and gratification theory. The study is important because of comparing the students in state and foundation universities. The study covers two state and two foundation universities in Konya. This study aims to measure whether the use of social media differs in terms of state and foundation universities. This study is a cross-sectional survey. Social media scale was used as a data collection tool in the research. The scale was applied to a total of 488 students who were studying at four universities. According to the results of the research; the students of foundation universities use the internets and social media more than the students of the state universities, all students are connected to internet mostly in their home and school. The most preferred social network are Facebook and Whatsapp and they spend daily one or two hours on social media and in these hours they firstly use social media for communication with their friends and later they prefer using internet for sharing music and videos and following the agenda.

Keywords