Reel Efektif Döviz Kuru ve Reel Efektif Döviz Kuru Oynaklığı’nın Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne İncir İhracatı Üzerine Etkisi

Author:

Number of pages: 120-128
Year-Number: 2017-12

Abstract

Bu çalışmada reel efektif döviz kuru ve reel efektif döviz kuru oynaklığının Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne incir ihracatı üzerine etkisi sınır testi çerçevesinde 1997Q1-2015Q3 dönemi için incelenmiştir. Çalışmada reel efektif döviz kuru oynaklığının hesaplanması için EGARCH yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca çalışmada değişkenlere ilişkin durağanlık analizleri ADF ve PP birim kök testi kullanılarak yapılmıştır. ADF ve PP testleri sonuçlarına göre tüm değişkenlerin farklı seviyelerde durağan oldukları görülmüştür. Sınır testi yaklaşımına göre değişkenler arasında eş bütünleşme ilişkisi tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular reel efektif döviz kuru ve reel efektif döviz kuru oynaklığının kısa dönemde Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne incir ihracatı üzerinde etkili olmadığı fakat uzun dönemde reel efektif döviz kuru oynaklığının pozitif etkilediği görülmüştür. Uzun dönemde reel efektif döviz kuru oynaklığındaki %1’lik bir artışın AB’ye incir ihracatını %2,457 artıracağı tespit edilmiştir. Hata düzeltme teriminin katsayısı -1,095, negatif ve istatistiksel olarak anlamlı hesaplanmıştır. Hata düzeltme teriminin katsayısının 1’den büyük olarak hesaplanması sitemde meydana gelen kısa dönemli dengesizliklerin dalgalanarak fakat her seferinde azalarak dengeye geldiğini göstermektedir.

Keywords

Abstract

In this study, the effects of real exchange rate and real exchange rate volatility on Turkey’s fig export to the European Union were examined via bounds testing for the 1997Q1-2015Q3 period. In this study, EGARCH method was used for calculating the real effective exchange rate. However, the unit root tests of parameters were performed using ADF and PP unit root tests. According to the results of ADF and PP tests, all of the parameters were observed to be stationary at various levels. According to the Bounds test approach, it was determined that there is a cointegration relationship between the variables. The findings obtained revealed that the real effective exchange rate and real effective exchange rate volatility have no effect on Turkey’s fig export to the European Union in short-term, whereas this volatility has positive effects in long-term. In the long term, 1% increase in real effective exchange rate volatility increases the fig export of Turkey to the EU by 2.457%. The ECT coefficient value was calculated to be -1.095 and it was negative and statistically significant. The absolute value of ECM coefficient higher than 1 indicates that the system balances by fluctuating, and this fluctuation will ensure the balance in long-term by decreasing in each cycle.

Keywords