Sürdürülebilir Kalkınmada Dış Ticaretin Yeri ve Önemi: Türkiye ve BRIC Ülkelerinin Karşılaştırmalı Analizi

Author:

Number of pages: 67-84
Year-Number: 2017-13

Abstract

Günümüzde dünya gelişmiş ve az gelişmiş ülkeler olmak üzere iki kutba ayrılmaktadır. Türkiye gibi bu iki kutup arasında kalan gelişmekte olan ülkelerin temel amacı ise, bir an önce kalkınma hamlesini gerçekleştirerek gelişmiş ülkelerdeki refah seviyesine ulaşabilmektir. Gelişmekte olan ülkeler için, uluslararası ticaretin katkıları olmadan kalkınabilmek mümkün değildir. Dış ticaret ile başta teknoloji ve sermaye temini ile birlikte, bilgi birikimi ve uzmanlaşmaya dayalı üretimin sağlanabilmesi ve bunun sonucunda da üretim ölçeğinde meydana gelen artışlar; ekonomik büyüme üzerinden toplumun refahına katkı sağlamaktadır. Özellikle bir ülke, yüksek teknoloji ihraç eden ülke konumundaysa, bilgiye ve dolayısıyla uluslararası bir güce sahip ülke olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, yükselen piyasa ekonomileri içerisinde yer alan Türkiye ve BRIC (Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin) ülkelerinin kalkınma serüvenini, makro ekonomik göstergeler çerçevesinde incelemek, ülkelerin göreceli olarak üstün oldukları tarafları ortaya koymak ve Türkiye’nin daha hızlı kalkınabilmesi, 2023 ihracat hedeflerine ulaşabilmesi için çıkarımlarda bulunmaktır.

Keywords

Abstract

Today, the world is divided into two poles, which are developed and underdeveloped countries. The main objective of the developing countries, like Turkey, between these two poles is to reach the level of prosperity in the developed countries by carrying out the developmental advance as soon as possible. It is not possible for developing countries to develop without the contribution of international trade. The foreign trade, especially technology and capital, along with the accumulation of knowledge and specialization, and consequently the increase in production scale, Contributes to the welfare of society through economic growth. Especially when a country is a high-tech exporting country, it turns out to be a country with knowledge and therefore an international power. In this context, the purpose of this study is to examine the development adventure of Turkey and BRIC (Brazil, Russia, India and China) countries in the emerging market economies within the scope of macroeconomic indicators, to show the countries where the countries are relatively superior and Turkey’s can be to developed more quickly, 2023 export targets can reach the inferences.

Keywords