Türkiye’de Risk Primi (CDS), Piyasa Göstergeleri Ve Seçim Dönemlerine İlişkin Ekonometrik Analiz

Author:

Year-Number: 2017-13
Number of pages: 217-226
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bir kredi türevi olarak CDS (Kredi Temerrüt Swapı), kredinin geri ödenmeme riskinin bir bedel karşılığında belirli bir kuruma/şirkete devredilmesi sözleşmesidir. CDS primi, ülkelerin ekonomik ve politik risk düzeylerine göre günlük olarak belirlenmekte ve piyasa arz ve talep dinamiklerini iyi derecede yansıttığı için kredi derecelendirme kuruluşlarına göre daha güvenilir kabul edilmektedir. CDS priminin artması, finansal piyasadaki aktörlerin risklerinin artması anlamına gelmektedir. Bu nedenle, yatırımcılar yatırım yapmadan önce ilgili ülkenin CDS primini takip etmektedir. Bu çalışmada, 2010:6-2016:12 dönemine ilişkin haftalık veriler kullanılarak Türkiye’nin CDS primi, merkez bankası rezervleri, yurt içi faiz oranı, dolar kuru, tahvil faiz oranı, BIST100 endeksi kapanış fiyatları ve seçim dönemleri arasındaki ilişki VAR analizi ve Johansen eşbütünleşme testi ile araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, kısa dönemde CDS değişkenini düşük düzeyde dolar kuru ve tahvil faiz oranı belirlemektedir. Merkez bankası rezervi ve borsa kapanış endeksi ise CDS priminden düşük düzeyde etkilenmektedir. Johansen eşbütünleşme testine göre, değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki mevcuttur. Ayrıca, tüm değişkenler arasında yalnızca CDS değişkeni seçim dönemlerinden etkilenmektedir.

Keywords

Abstract

As a credit derivative the CDS (Credit Default Swap), is a contract to transfer the risk of non-repayment of the loan to a specific corporation/company for a fee. The CDS premium is determined on a daily basis according to the economic and politic risk levels of countries and is considered to be more reliable than credit rating agencies because it reflects the market supply and demand dynamics well. The increase in the CDS premium implies an increase in the risks of actors in the financial market. Fort this reason, investors follow the CDS premium of the relevant country before investing. In this study, using weekly data for 2010:6-2016:12 period, it was investigated whether there is a relationship between CDS premium, central bank reserves, interest rate, dollar rate, bond interest rate, BIST100 closing prices and election periods in Turkey with VAR Analysis and Johansen Cointegration Test. According to the results, CDS variable has a low level of dollar exchange rate and bond interest rate in the short term. The central bank reserve and the stock market closing index are affected at a lower level than the CDS Premium. There is a long-run relationship between the variables. In addition, among all variables, only the CDS is affected by the changeover election periods.

Keywords