İç Kontrole İlişkin Türkiye’de 1998-2017 Yılları Arasında Yayınlanmış Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi

Author:

Number of pages: 267-276
Year-Number: 2017-12

Abstract

Finansal piyasaların serbestleşmesi ile birlikte işletmelerin organizasyon yapıları değişmiş, ticari işlem sayıları artmış ve muhasebe sistemleri karmaşık bir yapı haline gelmiştir. Tüm bu etkenler işletmelerin risk hacminin artışına sebep olmuş ve muhasebe sistemlerinin içinde hata ve hilelere daha çok rastlanmaya başlanmıştır. Hatalı ve hileli işlemler sonucu oluşan finansal tablolar ise bilgi kullanıcılarının kararlarında önemli bir yanıltıcı unsur olarak yer almaktadır. Muhasebe sistemlerindeki bu sorunu ortadan kaldırmak için etkin bir iç kontrol sistemi oluşturulmalıdır. Konunun iş dünyasındaki önemi bilim dünyasına da yansımış ve iç kontrol ile ilgili birçok çalışma literatüre katkı sağlamıştır. Bu çalışmada 1998-2017 yılları arasında konu ile ilgili Türkiye’de yayınlanmış ve erişime açılmış lisansüstü tezler içerik analizi yöntemi ile incelenerek zaman içindeki değişimler ve eğilimlerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

Through liberalization of financial markets, organizational structures of enterprises have changed; numbers of financial transactions have increased and their accounting systems have become more complex. Risk volume of enterprises has increased due to all these effects and frauds, errors have become more widespread in accounting systems. Financial statements prepared as a result of transactions with error and frauds constitute a misleading factor in decisions of information users. To figure out an effective internal control system should be established. Importance of the issue has reflected on science world and many studies conducted on internal control contributed to literature in this context. In this study, graduate theses published about this topic which are eligible to access are examined by content analysis method, changes and tendencies within period are aimed to be revealed.

Keywords