Nakit Akış Tablolarının İçerik Analizi Yöntemi İle Değerlendirilmesi

Author:

Number of pages: 234-246
Year-Number: 2017-13

Abstract

Nakit akış tablosu, finansal durum tablosu ve kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu ile birlikte dikkate alındığında şirket ilgililerine; net aktiflerdeki değişimi, finansal yapıyı ve nakit akışlarının tutarını ve zamanlamasını değerlendirebilmesi için gerekli bilgiyi sağlar. Bu çalışmada BİST 30 şirketlerinin nakit akış tabloları içerik analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir. Bu kapsamda ilgili şirketlerin nakit akış tablolarında yer alan nakit hareketleri; işletme, yatırım ve finansman faaliyetleri temelinde oransal olarak tespit edilmiştir. Ayrıca her bir faaliyetin alt kalemleri tespit edilmiş ve bunların da yer aldığı faaliyet içerisindeki oranları saptanmıştır. Bu analiz ile hem BİST 30 şirketlerinin nakit akışlarının durum tespitinin yapılması hem de şirket ilgililerinin nakit hareketlerinin etkili olduğu alanlarda doğru karar almalarına yardımcı olması amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

When the cash flow statement is considered together with the statement of financial position and profit or loss and other comprehensive income statement; provide the necessary information to exchange of net assets, the financial structure and the timing and amount of cash flows. In this study, cash flow statements of BİST 30 companies were evaluated by content analysis method. In this context, cash movements included in the cash flow statements of the related companies; have been determined proportionally on the basis of operating, investment and financing activities. Furthermore, the sub-items of each activity are identified and their ratios in the activity in which they are included are determined. With this analysis, it is aimed that both BİST 30 companies can determine the cash flows and help companies to make the right decisions in areas where their cash movements are effective.

Keywords