Sağlık Hizmetlerinde Markalaşma Ve Marka Sadakatini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Author:

Number of pages: 275-287
Year-Number: 2017-13

Abstract

Marka, üretici veya satıcı firmanın ürün veya hizmetlerini tanılayabilmek, pazardaki diğer işletme ürün veya hizmetlerinden ayırt edebilmek için kullanılan isim, terim, tasarım, sembol veya bu kavramların birleşimidir. Marka değeri, marka adının ürüne fonksiyonel değerinin ötesinde taşıdığı katma değerdir. Marka sadakati çağımızda işletmeler açısından büyük öneme sahip olup, bu kavram özellikle hizmet pazarlaması anlamında son yıllarda gitgide önem kazanmaya başlamıştır. Rekabet şartlarının oldukça zorlaştığı günümüz pazarlarında, marka sadakati oluşturma önemli bir rekabet aracı olarak kabul edilmektedir. Sağlık kuruluşlarında marka sadakati oluşturma, özelleşmenin artması ve tüketici memnuniyeti odaklı çalışmaların artmasından sonra yaygınlaşmaya başlamıştır. Hızla değişen teknoloji, artan maliyetler, artan hasta şikâyetleri ve yaygınlaşan iyi bakım talepleri sağlık hizmetlerini daha karmaşık hale getirmiştir. Ülkemizde sağlık sektöründeki işletmelerin sayısının artmasına karşın nüfus artışına göre hizmetlerin yeterli olmaması, toplumun gelir düzeyinin artması, hastaların daha iyi hizmet beklentilerine neden olmaktadır. Bu ihtiyaçları karşılamadaki yetersizlikler, bu sektörde düzeltici önlemlerin alınmasını ve hizmet kalitesinin yükseltilmesini gerekli kılmaktadır. Çalışmada, sağlık işletmelerinde markalaşma ve marka sadakatini etkileyen faktörler ayrıntılı olarak incelenmiş, bu kapsamda marka ve marka sadakati kavramları detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Araştırmaya bilgi sağlamak üzere hazırlanan marka ve marka sadakatini ölçmeye yönelik bir anket uygulaması yapılmış ve bu anket vasıtasıyla tüketicilerin konuyla ilgili görüşleri belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Brand; Terms, designs, symbols or concepts used to identify products or services of a manufacturer and to distinguish products from other products or services in the market. Brand value is the added value that the brand name carries beyond its functional value to the product. Brand loyalty has a big influence in terms of businesses in our day and this concept has become more and more important in recent years especially in terms of service marketing. Creating brand loyalty in today's market is quite difficult as the conditions of competition are considered as an important competitive tool. The activities of establishing brand loyalty in health institutions have become more widespread due to the increase of specialization and consumer satisfaction oriented studies. Rapidly changing technology, rising costs, increasing patient complaints, and increasingly common good care demands have made health care administration more complex. Despite the increase in the number of enterprises in the health sector in our country, the increase in the level of the income of the community and the lack of services according to the population increase cause the expectation of the better services of the patients. The inadequacies in meeting these needs require corrective measures in this sector to be taken and quality of service to be increased. In the study, the factors affecting branding and brand loyalty in health care enterprises were examined in detail and the concepts of brand and brand loyalty were explained in detail. A questionnaire survey was conducted to measure brand and brand loyalty, which was prepared to provide information to the research, and the opinions of consumers were determined through this questionnaire.

Keywords