İİBF Öğrencilerinin Finansal Analiz Dersine Yönelik Başarı Ve Tutumları Arasındaki İlişki: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde Bir Uygulama

Author:

Number of pages: 288-297
Year-Number: 2017-13

Abstract

Bu çalışmanın amacı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin Finansal Analiz dersine yönelik tutumları ile Finansal Analiz dersi başarı puanları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Çalışmanın örneklemini, 2016-2017 öğretim yılında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Finansal Analiz dersini alan 70 öğrenci oluşturmaktadır. Finansal Analiz başarılarını tespit etmek amacıyla, oluşturulan başarı testinden elde edilen öğrencilerin notları alınmıştır. Çalışmada Yetim’in 2002 ve 2006 yıllarında geliştirdiği tutum ölçekleri kullanılmış olup, ölçekten dersin içeriğine uygun olması açısından birkaç madde çıkarılıp birkaç madde ilave edilerek ölçek son olarak 25 maddelik haliyle öğrencilere uygulanmıştır. Verilerin analizinde t-testi, Anova, korelasyon ve regresyon analizi kullanılmıştır. İstatistiksel önem düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. Verilerin analizinde SPSS 21.0 paket programı kullanılmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to show the relationship between the attitudes of the students to the course of Financial Analysis and the achievement scores of Financial Analysis of students of the Faculty of Economics and Administrative Sciences. The sample of the study consists of 70 students who took the course of Financial Analysis in Agri Ibrahim Cecen University Faculty of Economics and Administrative Sciences in 2016-2017 academic year. In the study, attitude scales developed by the orphans in 2002 and 2006 were used and a few items were added in order to make the course appropriate to the content of the course and a few items were added to the scale. Finally the scale was applied to the students with 25 items. In the analysis of the data, t-test, Anova, correlation and regression analysis were used. The statistical significance level was given as 0.05. In the analysis of the data, SPSS 21.0 package program was used.

Keywords