Yeni Türk Ticaret Kanununda Muhasebe Denetimi Açısından Yapılan Düzenlemeler

Author:

Number of pages: 337-346
Year-Number: 2017-13

Abstract

Küreselleşen dünyaya paralel olarak üretim teknolojilerinde ve tüketici tercihlerinde meydana gelen değişiklikler işletmelerin üretim yapılarını da değiştirmiştir. Bu değişimle birlikte işletmelerin artan rekabet karşısında ayakta kalabilmeleri ve varlıklarını sürdürülebilmeleri ancak güçlü bir sermaye yapısı ile mümkün olabilmektedir. Muhasebe verilerinden elde edilen bilgiler, işletme yöneticilerini, ortak¬ları, çalışanları, kredi verenleri, devleti, tedarikçileri ve işletmeye yatırım yapmak isteyen her kesimi yakından ilgilendirdiğinden iç ve dış tüm paydaşlar işletme ile ilgili kararlarını bu bilgiler ışığında almaktadırlar. Ancak işletmeler artan sermaye ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına işletmede yaratılan muhasebe verilerinde bir takım etik dışı davranış yollarına da başvurabilmektedirler. İşletmeler ile devlet ve üçüncü şahıslar arasında köprü vazifesi gören muhasebe faaliyetlerinde son yıllarda yaşanan skandallar nedeniyle şirketlerin mali tablolarına olan güvensizliği arttırmış ve muhasebe denetimi ile ilgili düzenlemelerin yapılması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu kapsamda Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda muhasebe denetimi ile ilgili bir takım düzenlemeler yapılmıştır. Bu çalışmada muhasebe denetimi ile ilgili genel bilgiler verildikten sonra Yeni Türk Ticaret Kanunu (Yeni TTK) kapsamında denetim düzenlemeleri değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

Companies are in change in their production as a result of diversity of customer demands and changing technology in globalized world. Companies are able to keep up with these changings by keeping strengthful capital structure while competing in market. Information gahtered from accounting system is related to administrators of the company, partners, employees, creditors, government, caterers, and those investing in the company therefore all the partners of the company generally decide in view of these information. However, companies may sometimes follow illegal ways regarding their accounting systems in order to meet the increasing capital demands. Recently scandals regarding acconting system involving companies, government and the third party have aroused so new regulations are required to control the accounting system. As a result new regulations have been designed in the new Turkish trade act. In this article we give general data regarding accounting inspection and evaluate the inspection regualtions in the light of new Turkish trade act.

Keywords